x

Nieuwsbrief mei 2008


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim.
Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Massaontslag is niet zielig  (index...)
Na collectief ontslag vinden medewerkers vaak weer gauw nieuw werk en gaan daarbij ook nog eens meer verdienen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). De onderzoekers onderzochten de loopbanen van 28.000 werknemers die in 2001 en 2002 via een massaontslag hun baan waren kwijtgeraakt. Tweederde van hen was na een half jaar weer aan de slag. Een kwart was al onder pannen voordat het collectieve ontslag was afgerond. Werknemers die snel opnieuw werk vinden, lopen een grotere kans om door te groeien dan mensen die eerst een tijdje leunen op een uitkering.

Tekort talent vaak reden voor vertrek dienstverlener  (index...)
Dienstverleners in Nederland verplaatsen vaker activiteiten naar het buitenland om andere redenen dan alleen kostenbesparingen. Strategische overwegingen, zoals verhoging van de kwaliteit, gebrek aan hoger gekwalificeerd personeel of het betreden van nieuwe markten zijn vaker aanleiding om banen uit Nederland weg te halen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nyenrode Institute for Competition (NIC) onder zevenhonderd dienstverlenende bedrijven, variërend van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven tot banken. Van de bedrijven die al activiteiten hebben verplaatst, geeft slechts een kwart aan dat kostenbesparing daarbij het belangrijkste doel was. Bij bedrijven die plannen hebben voor ‘offshoring’ zijn kostenbesparingen slechts in één op de acht gevallen de voornaamste reden. Vooral India en Oost-Europa gelden onder Nederlandse dienstverleners als aantrekkelijk, maar ook landen in West-Europa trekken aan de servicesector.

Optimisten leven langer  (index...)
Optimisten blijven volgens onderzoek van de Mayo Clinic in Minnesota tot 19% langer leven dan pessimisten. Optimisten denken niet alleen dat het leven goed is, het leven is voor hen ook werkelijk beter. Als we in een goed humeur zijn, vinden anderen ons sympathieker en ontstaan makkelijker vriendschappen en coalities met anderen. Positieve emoties zorgen ervoor dat wij openstaan voor nieuwe ideeën, creatief en meer tolerant zijn. Het is nog niet zo makkelijk om optimisme te laten overheersen op de werkvloer. Beoordelingsgesprekken gaan meestal over wat iemand niet goed kan en welke verbeterpunten er zijn. Het is nog niet tot veel personeelsafdelingen of leidinggevenden doorgedrongen, dat zij zich beter kunnen richten op wat iemand wel goed doet. Ook al beschikt de werknemer nog niet over de gewenste kwaliteiten.

Van vijf startende ondernemers is er één van buitenlandse afkomst  (index...)
Het aantal startende ondernemers van buitenlandse afkomst neemt fors toe. Vorig jaar was bijna een vijfde van de starters geboren buiten Nederland. Zo blijkt uit het onderzoek Startersprofiel van de Kamer van Koophandel (KvK). De grootste groep buitenlanders, die een zaak beginnen in Nederland is afkomstig uit Turkije, in 2007 begonnen 2280 Turken een eigen bedrijf, een stijging van 8% ten opzichte van 2006. Spectaculair is de toestroom van Bulgarije en Roemenie. Vorig jaar schreven 1590 Bulgaren en 530 Roemenen zich in bij het Handelsregister. Dat is respectievelijk acht en vier keer zoveel als in 2006. Opvallend onder de Bulgaarse en Roemeense starters is vooral het aantal vrouwen. Van de starters met een Bulgaarse achtergrond is 45% vrouw. Bij de Roemenen is dat zelfs 63%. Ook zijn de starters uit de nieuwe EU-landen relatief jong. Het totaal aantal starters is met 13% gestegen tot een recordaantal van 102.000. Van alle ondernemers, die zich vorig jaar inschreven bij het Handelsregister was de gemiddelde leeftijd 38 jaar. Bijna een derde van de starters in 2007 is vrouw.

Weg om stress  (index...)
Raar is het allerminst, maar bewezen wel inmiddels. Onderzoek van hr-bureau SD Worx wijst uit dat de meeste mensen een bedrijf verlaten vanwege de spanning. Bijna driekwart van de mensen die mopperen op hun werk, zijn actief op zoek naar een andere werkgever. De spanning wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de bedrijfscultuur of de stabiliteit van de onderneming. Een hoog ziekteverzuim is de meest betrouwbare indicator van stress op het werk.

Nederlandse fiscus int relatief veel belasting  (index...)
De belastingdruk in Nederland voor particulieren is met 40% één van de hoogste ter wereld. In vijf EU-lidstaten roomt de fiscus een nog hoger percentage van het bruto-inkomen af. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer. Voor internationale bedrijven en hun werknemers is de belastingdruk een belangrijk aspect bij tijdelijke uitzending of permanente verhuizing. Bedrijven stemmen hun aanbiedingen aan werknemers af op de fiscale voor- of nadelen van een uitzending.

Engelstalige vacatures scoren niet  (index...)
Tweederde van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking vindt dat vacatureteksten in het Nederlands geschreven moeten worden, tenzij het gaat om een aanstelling waarbij de kandidaat regelmatig Engels moet spreken. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) van Intelligence Group. Bijna de helft van de ondervraagden negeert vacatures die in het Engels zijn geschreven en 44% is minder snel geneigd te solliciteren. Eén op de drie zegt zelfs dat Engelstalige vacatures afschrikken. Hoewel hoogopgeleiden minder moeite hebben met de Engelse taal, haakt van hen nog altijd een kleine 30% af, bij het zien van Engelstalige vacatures. Op 22% van de hoogopgeleiden hebben Engelstalige vacatures een afschrikkende werking. Alleen bij universitaire geschoolden is de weerstand marginaal, slechts één op de vijf.

Jong en onethisch  (index...)
Op zoek naar keiharde, niets ontziende managers? Neem dan vooral een jong exemplaar, want zij hebben weinig ethisch besef. Dit blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad en Nyenrode. Managers tot 35 jaar laten zich minder remmen door ethische principes dan hun oudere collega’s. Bij één op de drie is zelfs sprake van een groot gebrek aan ethiek. Veel bedrijven vinden dat overigens prima. Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op de drie jonge managers het juist goed vindt om over de grens van het toelaatbare te gaan. Bijna eenderde kijkt de andere kant op bij misstanden in de organisatie. Eén op de vijf managers biecht in het onderzoek op, dat ze de gedragscodes van hun werkgevers aan hun laars hebben gelapt. De ondervraagde managers denken dat de jeugd van tegenwoordig op universiteiten en hogescholen te weinig vorming krijgt in ethische beginselen.

Vaderlijke manager groeibriljant  (index...)
Eén van de succesfactoren om personeel te behouden is het bieden van betere begeleiding van personeel. Zonder sterk leiderschap komen goede werknemers bovendien niet tot hun recht. Dat lijkt een open deur, maar het is een concurrentiefactor, zo blijkt uit internationaal onderzoek van The Forum Corporation. Hieruit blijkt dat in de best presterende bedrijven acht van de tien managers het belang van personeel met betrekking tot de groei erkennen. In minder succesvolle bedrijven is dat maar tweederde.

Ambtenaar vooral op kantoor  (index...)
Van alle (semi)overheidsdienaren werkt 42% af en toe thuis, gemiddeld acht uur per week. In de dienstverlening werkt 60% af en toe thuis, gemiddeld 12 uur per week. De overige sectoren zitten daar ongeveer tussenin. Dit is één van de opvallende uitkomsten van de ICT-Barometer over telewerken. Op de vraag of de organisatie het aandeel van het telewerken al dan niet wil vergroten, geeft 19% van de ondervraagden die bij de overheid werken aan, dat een toename te verwachten is. Een ruime meerderheid (69%) denkt dat het beleid gericht is op een gelijk blijvend aandeel, 16% denkt dat de bedoeling is dat dit aandeel zal verkleinen. Aan de productiviteit kan dat niet liggen, want thuiswerkers geven aan dat ze thuis effectiever werken dan op kantoor. Gemiddeld geven ze telewerken een 7,6 voor effectiviteit, tegenover een 6,9 voor werk dat temidden van collega’s en superieuren wordt verricht.

Vrouwen beter verplaatsbaar  (index...)
Uit onderzoek van de Harvard Business School bleek dat de prestaties van zeer goed presterende professionals meestal terugloopt, zodra zij van werkgever wisselen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder getalenteerde beursanalisten, maar de resultaten gelden ook voor ander kenniswerkers, bijvoorbeeld in de IT, consultancy, gezondheidszorg en advocatuur. Uit verdere analyse van de gegevens is gebleken dat de resultaten alleen voor mannen geldt en niet voor vrouwen. Als vrouwelijk toppresteerders overstappen naar een andere werkgever, blijven zij op hun nieuwe plek even goed presteren. Hoe komt dat? Ten eerste ontwikkelen vrouwen vooral ‘meeneembare’ externe relaties met cliënten en zakenpartners. Mannen investeren sterker in de interne netwerken en unieke capaciteiten en resources van de firma waar zij werken. Investeringen die veel minder goed zijn te transporteren naar een nieuwe werkgever. Ten tweede gaan vrouwen veel zorgvuldiger te werk bij de selectie van een nieuwe werkgever. Daarbij bekijken zij vooral in hoeverre zij bij de nieuwe werkgever succesvol kunnen functioneren. Deze verschillen tussen mannen en vrouwen ontstaan niet door gender-specifieke verschillen, maar doordat succesvolle vrouwen bepaalde strategieën hanteren, om te overleven in een organisatieomgeving die mannen bevoordeelt en vrouwen benadeelt. Daardoor ontwikkelen vrouwen waardevolle vaardigheden die mannen niet hebben maar wel zouden moeten hebben.

Nederlandse eigendunk  (index...)
Werknemers in Nederland zijn goede teamspelers, vinden zij zelf. De meeste mensen werken in teamverband en slechts 6% is ontevreden over de samenwerking op het werk, blijkt uit onderzoek van Randstad. Als het niet botert in een team, ligt dat niet aan de eigen bijdrage, vinden de meeste ondervraagden. Eenvijfde geeft zichzelf een 9 of 10. Driekwart van de Nederlandse werknemers vindt zichzelf behoren tot 25 procent van meest waardevolle werknemers voor de werkgever. Eenderde van de vrouwelijke werkenden zegt liever met mannen samen te werken dan met vrouwen. Vrouwen werken zelden bij voorkeur met voornamelijk vrouwen. 60% van de werknemers vindt ouderen onmisbaar voor de groei van jongere werknemers. Toch heeft 40% van de ouderen het idee, dat hun jonge collega’s onvoldoende openstaan voor kennisoverdracht. Jongeren stellen volgens hen ook te weinig vragen.

Kantoorkameleon rukt op  (index...)
Maar liefst 50% van de Europese werknemers gedraagt zich op het werk anders dan thuis. Dit blijkt uit onderzoek van OPS. Vooral werknemers in het Verenigd Koninkrijk (64%), Ierland (61%) en Duitsland (58%) proberen op het werk bewust een ander persoonlijkheid en identiteit aan te nemen. In Nederland (36%) en België (38%) liggen deze percentages lager. Het opzetten van een ‘werkmasker’ begint al bij het sollicitatiegesprek. Eenderde van de werknemers geeft toe een rol te hebben gespeeld, om te proberen in de bedrijfscultuur te passen. Dit kameleongedrag van werknemers levert veel stress op en werkt belemmerend op de ontwikkeling van het eigen potentieel van werknemers. Reden voor organisaties om behalve van het traditionele interview ook gebruik te maken van persoonlijkheidsvragenlijsten en andere selectiemethoden.

Baas wijst op ongezond gedrag  (index...)
Werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond gedrag. Door hen te wijzen op de gezondheidsrisico’s van bijvoorbeeld roken en vet eten, willen ze toekomstig ziekteverzuim voorkomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van bureau Marketconcern over het ARBO beleid van bedrijven. In dat onderzoek zegt 56% van de werkgevers het als taak te zien om het ongezonde gedrag van werknemers aan de kaak te stellen. Eenderde van de bedrijven houdt zich nu al bezig met de ‘vitaliteit’ van werknemers. Zo worden bijvoorbeeld bedrijfsfitness, RSI preventieprogramma’s of bedrijfsfysiotherapie aangeboden.

Autisten ideale softwaretesters  (index...)
Als er een karwei is waar it’ers een broertje dood aan hebben, dan is het wel het testen van nieuwe software. Het repeterende, fantasieloze karakter ervan schrikt hen af. Maar het Deense it-bedrijf Specialisterne heeft het profiel gevonden van de ideale softwaretester. Mensen die lijden aan autism spectrum disorder en het daaraan verwante syndroom van Asperger, zijn geknipt voor deze taak. Het Deense bedrijf heeft er een aantal in dienst. Zij zijn zeer intelligent en hebben het vermogen om langdurig geconcentreerd te blijven bij de uitvoering van repetitieve werkzaamheden. Dat zijn precies de vaardigheden die nodig zijn voor werk dat duur betaalde consultant niet zien zitten. Autisten hebben doorgaans moeite om volwaardig werk te vinden vanwege hun gebrekkige sociale vaardigheden en hun onvermogen tot snelle aanpassingen. Ze gedijen echter bij voorspelbare regelmaat, bij uitstek condities, die bij het testen van software aanwezig moeten zijn.

(c) 3 April 2020 Vos Interim