x

Nieuwsbrief mei 2009


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Vos  (index...) Interim met onderzoeksberichten op het gebied van HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Vertrouwen in bank vindt basis in eenvoud   (index...)
Een consument heeft vertrouwen of krijgt vertrouwen in een bank terug als er sprake is van eenvoud. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse, waarvoor in maart en april 2009 circa 5.000 Nederlandse klanten van ING, Rabobank, ABN Amro, Fortis, Aegon, DSB, SNS, Triodos en ASN werden benaderd. Er werd gekeken naar 'drivers' voor vertrouwen. Die 'drivers' zijn vastgesteld door VODW Marketing samen met MarketResponse. Men stelde vast uit welke aspecten vertrouwen in een financiële dienstverlener bestaat. In totaal zijn er 13 'drivers' te vinden die samen de Consumer Trust Navigator vormen. Uit het onderzoek van MarketResponse blijkt dat vertrouwen voor zeker 40% wordt bepaald door 'drivers' gerelateerd aan de dagelijkse dienstverlening. Belangrijk aan de dagelijkse dienstverlening is dat die eenvoudig moet zijn. Dat betekent begrijpelijke producten, een toegankelijke organisatie, duidelijke korte processen, proactief meedenken, gewoon doen wat je belooft en geen verrassingen. Door op deze eenvoudige manier te handelen wekken banken en andere financiële instellingen weer vertrouwen bij de consument.

Generatie Y blijft in zichzelf geloven  (index...)
Generatie Y (de generatie tussen de 20 - 35 jaar) voelt zich bevoorrecht en meent recht te hebben op een voorkeursbehandeling, ook al is deze nergens op gebaseerd. Dat blijkt uit onderzoek van de University van New Hampshire. Generatie Y voelt zich verheven boven de rest en vertoont narcistische trekjes. De eer opstrijken voor andermans werk komt regelmatig voor en ook krijgt iemand anders vaak de schuld van de eigen fouten. Wel kan generatie Y vaker in conflicten verzeild raken en daarmee de eigen carrière in de weg staan. De onderzoeker raadt managers aan goed bij te houden wie van hun medewerkers wat doet en dat bij iedereen in de organisatie duidelijk moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Al tijdens de sollicitatie kan worden gekeken of een kandidaat vindt dat hij bevoorrecht is.

Kleinbedrijf doorstaat recessie net wat beter   (index...)
Het midden- en kleinbedrijf presteert dit jaar minder slecht dan grote ondernemingen. Maar als in 2010 de export weer aantrekt, blijven kleinere ondernemingen achter bij de grotere. Dit concludeert het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) in een studie over het mkb. De onderzoekers stellen dat het midden- en kleinbedrijf dit jaar minder de omzet ziet krimpen dan grotere ondernemingen door de geringere oriëntatie op de export. Grote bedrijven exporteren doorgaans meer en hebben daardoor eerder last van krimpende orderportefeuilles als de wereldhandel afneemt. Dit betekent ook dat als de uitvoer groeit, kleinere bedrijven daarvan minder de vruchten weten te plukken. Het EIM veronderstelt dat de handel in 2010 weer kan toenemen. De mindere afhankelijkheid van het mkb van de export wordt weerspiegeld in de resultaten. Die dalen dit jaar met 9,5%, waar die van de grote bedrijven met 18,5% slinken. In 2010 groeit de winst in het mkb niet 1% en die bij de grote ondernemingen met 11,5%. De werkgelegenheid zal dit jaar iets sterker afnemen bij kleinere bedrijven, doordat zij zich sneller kunnen aanpassen. De oplopende werkloosheid dempt de afname van het aantal zelfstandigen en zorgt in 2010 voor plus van 1%. Volgens het EIM houdt een kwart van de kleinere ondernemers nog rekening met een hogere omzet in 2009. Eveneens een kwart denkt meer te kunnen verdienen en driekwart voorziet een onveranderde werkgelegenheid.

Klant geeft bank slecht rapportcijfer   (index...)
Consumenten geven hun bank gemiddeld het rapportcijfer 4,9. De enige bank die een voldoende scoort is de Rabobank. De Rabobank krijgt een 7,1. De andere grote banken blijven steken tussen de 4,4 en 5,6. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend consumenten door marktonderzoeksbureau Synovate en public relations adviseur Porter Novelli. Het is voor het eerst dat deze enquête over het vertrouwen in banken is gehouden. Voordat het vertrouwen weer kan toenemen, moeten volgens de ondervraagden de banken laten zien dat zij intern orde op zaken stellen. Van de ondervraagden geeft 68% aan niet serieus te overwegen om over te stappen naar een andere bank. Voor 15% geldt dat wel. De rest twijfelt. Het onderzoek levert verder op dat vrouwen pessimistischer zijn dan mannen als het gaat om de vraag welke krachtige topbestuurder hun bank door de crisis kan leiden: 35% van de vrouwen denkt dat geen enkele bestuurder dat kan, tegen 17% van de mannen. Vooral mannen, hoger opgeleiden en 50-plussers, hebben vertrouwen in financiële bestuurders. Het publiek heeft het meeste vertrouwen in Gerrit Zalm. Hij verslaat in deze enquête Wouter Bos. Bijna de helft denkt dat Zalm een bank succesvol door een crisis kan loodsen, terwijl een op de drie denkt dat Bos dat ook wel zou kunnen.

Consumenten willen gepersonaliseerd aanbod  (index...)
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Verdict Research in opdracht van softwareleverancier Hybris, blijkt dat consumenten een gepersonaliseerd aanbod willen. De respondenten zeggen dat ze alleen benaderd willen worden voor producten en diensten die relevant zijn voor een eventuele aankoop. Dat geldt zowel voor aankopen bij off- en online retailers, maar alleen webshops kunnen hun boodschap echt personaliseren, aldus het onderzoeksbureau. Een uitgebreid assortiment wordt minder belangrijk gevonden dan gebruiksgemak en snelle aankoop mogelijkheden, aldus Verdict Research. Daarbij zeggen consumenten dat een overzichtelijke onderverdeling van producten bijdraagt aan een positieve online winkelervaring. Welke producten dit zijn, wordt bepaald door de analyse van demografische factoren, het leren begrijpen van de verschillende klantsegmenten en het bestuderen van het aankoopverleden. Het presenteren van een gepersonaliseerd assortiment betekent niet perse dat de keuze beperkter is. Wel is het aanbod relevanter, wat het verkoopsucces vergroot.

Gros ambtenaren wil niet doorwerken tot 67 jaar  (index...)
Het gros van de ambtenaren in Nederland wil niet doorwerken tot 67 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur onder 2.169 ambtenaren. Slechts 5% van de ondervraagde ambtenaren geeft aan tot het 67e levensjaar te wilien werken. Het grootste deel van de ambtenaren wil eerder stoppen met werken. 23% geeft aan met 60 jaar te willen stoppen en 46% wil stoppen op een leeftijd van 62 jaar. Nog eens 15% wil stoppen als ze 65 jaar worden. Slechts 2% zegt niet te willen stoppen met werken en nog eens 2% wil stoppen met het 70ste levensjaar. 6% weet niet wanneer ze willen stoppen. De animo om door te werken tot 67 jaar lijkt onder jonge ambtenaren (tot 35 jaar) nog het grootst. 10% van deze jonge ambtenaren wil wel langer doorwerken. In de categorie 46 tot 55 jaar wil echter 75% vroegtijdig stoppen met werken. Ondanks het feit dat de ambtenaren vroeger willen stoppen, gaat 20% ervan uit dat zij van hun pensioen kunnen genieten vanaf 67 jaar.

Aanbod bewegingsprogramma's sluit onvoldoende aan op behoefte van bedrijven  (index...)
Het aanbod aan bewegingsprogramma's sluit volgens een onderzoek van TNO onvoldoende aan op de behoefte van bedrijven. TNO ondervroeg in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 1.333 managers en 1.011 hrm’ers over hun behoeften wat betreft beweging en stimulering. Het blijkt dat bedrijven vooral behoefte hebben aan het aanbieden van een fitheids- of healthcheck aan werknemers. Mensen in een managementpositie hebben minder behoefte aan het stimuleren van bewegingsactiviteiten dan mensen in een hrm-functie. Van de ondervraagde hrm' ers wil 44% een tegemoetkoming aan andere beweeg activiteiten buiten het bedrijf instellen, terwijl 17% van de managers dat wil. Bedrijven denken bij bewegingsstimulering vooral aan inpandige activiteiten en niet aan activiteiten in de open lucht zoals wandelen en fietsen. Het huidige marktaanbod wordt gedomineerd door fitheids- en healthchecks. Dat is echter een relatief dure vorm van bewegingsstimulering. De effectiviteit van een eenmalige healthcheck zonder vervolg aanbod is dubieus, terwijl fietsen naar werk of lunch wandelen heel effectief kunnen zijn. Zulke vormen zijn kennelijk niet aantrekkelijk genoeg voor bedrijven om zich mee te profileren. Bewegingsstimulering zou echter meer moeten omvatten dan vrijblijvende healthchecks en bedrijfsfitness.

Goed verzuimbeleid hangt samen met visie op verzuim   (index...)
Een goed verzuimbeleid hangt samen met een goede visie op het verzuim. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het NIVEL verrichtte een onderzoek met subsidie van de Stichting Arbeidsmarktbeleid Branche Verpleging & Verzorging. Het onderzoek richtte zich op de verschillen in verzuim. Aan het onderzoek deden acht organisaties (zorggroepen of stichtingen) en 16 locaties (verpleeg- en verzorgingshuizen) mee. Volgens de ondervraagde managers zorgt een duidelijke visie op verzuim voor het daadwerkelijk terugdringen van verzuim. Een zakelijke verzuimcultuur scoort in dat opzicht beter. Als binnen een organisatie meer aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, zoals het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé, zal het verzuim dalen. Door de zakelijke benadering wordt het voor medewerkers minder gemakkelijk om te verzuimen. Er is echter wel een warme stijl van leidinggeven benodigd in combinatie met streng verzuimbeleid om het verzuim daadwerkelijk terug te brengen. Managers die zich kunnen inleven in de werknemers maar tegelijkertijd het beleid uitdragen zullen het meest succesvol zijn. Organisaties met een hoog verzuim beschikken vaak niet over een duidelijk beleid of hebben wisselende managers met onrust op de werkvloer als gevolg.

Een nieuwe CFO moet zich aan zes regels houden  (index...)
Een nieuwe chief financial officer (cfo) moet zich aan zes regels houden wil hij de verschillende rollen die hij speelt, goed kunnen vervullen. Dit stellen onderzoekers van Bain & Company. De cfo vervult een sleutelfunctie bij fusies en overnames, vooral waar het de post-fusie integratie van de twee betrokken organisaties betreft. Met name drie rollen die de cfo speelt in een fusie- of overnameproces zijn van essentieel belang. Deze rollen zijn die van strateeg (past de fusie wel bij de doelen); als manager van de synergie (planning, inzet van mensen, beloning en controle) en als 'business integrator' (van zowel de financiële als de niet-financiële onderdelen). Door deze rollen goed te vervullen levert de cfo niet alleen een belangrijke bijdrage aan de ondernemingsgroei, maar zorgt hij of zij er ook voor dat de transactie meerwaarde oplevert. Om die rollen te vervullen moet de cfo zich wel aan zes basisregels houden. Zo moet de cfo het strategische doel bepalen en bedacht zijn op eventuele kansen in de toekomst. Voorts is belangrijk dat hij nooit te veel betaalt en synergie realiseert. Ten slotte moet hij bouwen aan vertrouwen in toekomstig succes en geen concessies doen in de financiële controle.

Bijna 900.000 50-plussers gebruiken sociale netwerken  (index...)
Bijna 900.000 Nederlandse 50-plussers maken gebruik van online sociale netwerken. Dat komt neer op 22% van de 50-plussers die online zijn. Ze gebruiken de sociale netwerken vooral privé en niet voor zakelijke doeleinden. Dat blijkt uit marktonderzoek van InSites Consulting. Van de 50-plussers in Nederland is 74% actief op internet. Van hen is 38% bekend met het netwerk MySpace, terwijl slechts 5% zich bij dit netwerk heeft aangesloten. De bekendheid van Facebook is 17%, terwijl ook hier de participatie achterblijft (1%). Hyves scoort een bekendheid van 13% maar heeft de hoogste score qua gebruik: 8%. LinkedIn is het bekendste professionele netwerk (16%, gebruik 11%). InSites Consulting verwacht dat de populariteit van Hyves bij 50-plussers zal stijgen. Van de Britse 50-plussers is 40% aangesloten bij één of meer sociale netwerken. In België is 27% van de 50-plussers actief lid van een online netwerk. Het onderzoek is uitgevoerd onder 900 consumenten, verdeeld over Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

(c) 3 April 2020 Vos Interim