x

Nieuwsbrief juni 2009


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim van juni 2009. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Bijna driekwart van bedrijven ervaart gevolgen van crisis  (index...)
Bijna 75% van de Nederlandse bedrijven geeft aan de gevolgen te ervaren van de economische crisis. Een groep van 12% stelt geen last te hebben van de crisis. De gevolgen zijn merkbaar door een afnemende vraag, verslechterd betaalgedrag en lastigere toegang tot kapitaal. Accountants- en adviesorganisatie Deloitte ondervroeg 516 Nederlandse bedrijven over de crisis. Van de respondenten heeft tweederde in het afgelopen half jaar de strategie geëvalueerd en gewijzigd. De meest voorkomende aanpassingen zijn bezuinigen op personeel (45%) en kostenreductie (24%). Bij een kwart van de bedrijven is het werkkapitaal in de afgelopen zes maanden afgenomen. De helft heeft zijn investeringsuitgaven geëvalueerd, maar van deze bedrijven zal 55% zijn investeringen niet staken of verlagen. De markt voor overnames en fusies ligt bijna stil. Van de respondenten geeft 90% aan niet van plan te zijn om bedrijfs(onderdelen) te verkopen. Tevens is driekwart niet van plan om bedrijfs(onderdelen) te kopen. Volgens de helft van de bedrijven zal de economie eind 2009 herstellen, terwijl een kwart dat pas ziet gebeuren in de eerste helft van 2010.

Mobiele telefoon wordt hét medium voor sociale netwerkcontacten  (index...)
Consumenten gebruiken steeds vaker hun mobieltje om met elkaar in contact te blijven via sociale netwerksites. Bijna een kwart doet dat nu al, zo blijkt uit het rapport `Sociale netwerken` van Vodafone Nederland. Mensen willen overal kunnen netwerken en niet alleen thuis of op het werk. Vooral mannen gebruiken vaak hun mobieltje. 45% van de mannen en 22% van de vrouwen denkt in de toekomst vaker mobiel te netwerken. Van de mannen onder de 25 jaar doet een derde dat nu en bijna de helft denkt het vaker te gaan doen. Mannen ontplooien het liefst mobiele netwerkactiviteiten in het openbaar vervoer, fietsend of lopend (genoemd door ruim 13%), in bed (ruim 10%) en in de auto, vooral in de file (bijna 5%). Op het toilet is bijna 4% van de mannen actief op sociale netwerken via hun mobieltje. Bijna de helft van de ondervraagden is dagelijks op sociale netwerksites te vinden en 29% zelfs meerdere keren per dag. Hyves is de populairste site; 84% is hier actief. Daarna volgt Facebook met 20%. Minder dan 4% is actief op Twitter. Bijna een kwart van de mannen is actief op LinkedIn en ruim 10% van de vrouwen.

Werkplek voelt steeds minder veilig  (index...)
Steeds meer werknemers in Nederland voelen zich onveilig op de werkplek. Dat blijkt uit het derde nationale onderzoek `Beleving veiligheid op de werkplek`, uitgevoerd in opdracht van CSU Security Services. Eén op de 20 werknemers voelt zich onveilig op de eigen werkplek. Daarnaast voelt 13% zich onveilig in de directe omgeving en 10% reist via een omweg naar het werk om onveilige plekken te vermijden. Op het werk zelf is meer dan 10% zich in de loop der jaren onveiliger gaan voelen. Het aantal veiligheidsincidenten neemt toe. Ruim een kwart van de werknemers werd dit jaar geconfronteerd met een veiligheidsincident op het werk. Daarbij gaat het vooral om diefstal en geweld. Bedrijven doen vaak nog te weinig aan het veiligheidsgevoel onder werknemers. De aandacht en investeringen daarvoor lopen terug. Driekwart van de werknemers zegt meer werk te kunnen verrichten in een veiliger omgeving. Eén op de vijf werknemers vindt dat er vaker en beter beveiligd moet worden. Daarbij acht 36% privacy op de werkplek ondergeschikt aan veiligheid. Liefst 37% van de respondenten denkt dat extra bezuinigingen op veiligheid als gevolg van de economische ontwikkelingen tot meer onveiligheid op het werk kan leiden.

Crisis maakt bedrijven creatiever  (index...)
Flexibele werkomstandigheden zijn van groot belang in de huidige economische situatie. Door zich flexibel op te stellen, willen bedrijven hun medewerkers bij zich houden en zo de schade van de economische crisis beperken. De komende jaren verwachten bedrijven nog een aantal problemen, waardoor de resultaten negatief worden beïnvloed. Dit blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit in samenwerking met StepStone, waar wereldwijd 484 topmanagers aan deelnamen. 58% van de bedrijven willen vooral flexibele werkomstandigheden aanbieden om hun personeel te behouden. Maar er zijn ook andere strategieën die aan belang winnen. Zo probeert de helft van de bedrijven aan hun toekomst te werken door pas afgestudeerden te werven. Verder willen werkgevers hun medewerkers ook opleidingen aanbieden om hen eventueel voor andere banen te kunnen inzetten. Ook door oudere werknemers met veel expertise te werven en te behouden, vergroten bedrijven hun kansen om de crisis te overleven. Bedrijven vrezen dat een aantal belangrijke trends de komende drie jaar zullen zorgen voor een tekort aan talent. Zo zijn werknemers veeleisender geworden en zullen ze sneller van baan veranderen. De helft van de bedrijven meent ook dat de kennis van de actieve bevolking niet is afgestemd op de noden van bedrijven. Volgens velen laat ook de opleiding van jongeren te wensen over. Ten slotte kan de vergrijzing volgens topmanagers in de toekomst voor gebrek aan talent zorgen.

Fysieke arbeid voorkomt depressie  (index...)
De menselijke hersenen zien er nog precies hetzelfde uit als in de oertijd, toen mensen de hele dag fysiek bezig waren. Het moderne comfortabele leven past echter niet bij dat brein, waardoor het depressief wordt. Mensen die meer fysieke inspanning leveren zijn meer gewend om moeite te doen voor beloning. Zij hebben daardoor meer zelfvertrouwen en zijn gemotiveerder. Dat zijn belangrijke factoren bij het voorkomen of bestrijden van een depressie. Uit onderzoek concludeert Lambert dat emotie, bewegen en denken in het brein een samenhangend geheel vormen. Door beweging worden delen van de hersenen geactiveerd en worden nieuwe hersencellen aangemaakt. Die aanmaak is belangrijk bij het verminderen van een depressie. Omdat de activering van de hersenen bij beweging van de handen vele malen groter is dan bij beweging van andere lichaamsdelen, is volgens Lambert handenarbeid erg belangrijk.

Nederlander bezuinigt na verdiepen crisis  (index...)
De helft van de Nederlanders past zijn uitgavenpatroon aan onder invloed van de economische en financiële crisis, hoewel de koopkracht hetzelfde is gebleven. Dat meldt het onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Eenderde van de Nederlanders is voorzichtiger geworden bij het doen van grote uitgaven. Een kwart let ook meer op de centen bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Bijna veertig procent van de Nederlanders heeft momenteel een lening lopen of staat rood op de betaalrekening. Dat percentage is nauwelijks anders dan een jaar geleden. Mensen gaan hier echter wel anders mee om; bijna een kwart geeft minder uit, 15 procent is voorzichtiger met het aangaan van nieuwe schulden en probeert leningen af te lossen. Dat de consument, ook de Europese, kritisch letten op waaraan ze hun geld besteden blijkt ook uit de sectoren waaraan ze geld besteden. De ondervraagden zeggen net zoveel geld uit te geven als een half jaar geleden aan supermarkten en andere voedingszaken, terwijl 40 procent zegt in elektronicawinkels, meubelzaken en restaurants minder te besteden.

Arbeidsparticipatie ouderen moet wijken voor allocatie  (index...)
De arbeidsparticipatie van ouderen hoeft niet verder gestimuleerd te worden. In plaats daarvan moeten beleidsmakers en werkgevers zich richten op de productiviteit en de beloning van oudere werknemers. Dit stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Volgens hen is de grootste uitdaging voor toekomstig beleid niet om meer ouderen aan het werk te krijgen, maar om ervoor te zorgen dat oudere werknemers op de juiste plek werken. Een verschuiving dus van participatie naar efficiënte allocatie. Er zijn verschillende argumenten voor deze verschuiving. Zij past in het streven om de baan-vind-kansen voor oudere werklozen te vergroten, om de transitie van baanzekerheid naar werkzekerheid te bevorderen en om een leven lang leren aantrekkelijker te maken. Nederland heeft een achterstand op andere landen, waar de arbeidsmarkt voor ouderen minder op slot zit. De noodzakelijke hervormingen zijn echter controversieel en hebben allemaal hun prijs. Bij mogelijke hervormingen moet gedacht worden aan versoepeling van het ontslagrecht, het verkorten van de ww-duur en het verminderen van de fiscale stimulering van het sparen. Als gevolg van de vergrijzing en versterkt door de crisis worden deze hervormingen steeds urgenter.

Klant bepaalt in toenemende mate band met bank  (index...)
De klant bepaalt in toenemende mate de band die hij heeft met de bank. Dat blijkt uit het Capgemini onderzoek `Trends and Banking 2008` in samenwerking met TNS NIPO onder 55.000 huishoudens. Er werden 14 banken onderzocht: ABN Amro Bank, Alex Beleggersbank, ASN Bank, Binck Bank, DSB Bank, Fortis Bank, Friesland Bank, ING Bank, Postbank, Rabobank, Robeco, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Uit het onderzoek blijkt dat de klant tegenwoordig nauwelijks een band heeft met de bank. Een derde van de klanten van grootbanken gaf aan eenmaal of minder per jaar contact te hebben met de bank. Bij nichebanken zei 50% van de respondenten eenmaal of minder per jaar contact te hebben. Voor de bank is dit geen goede zaak, omdat de bank contactmomenten nodig heeft om producten te verkopen. Het lijkt er echter niet op dat banken hier veel aan kunnen veranderen. Klanten kiezen steeds vaker zelf het contactmoment. De klant is meer online actief en wil in toenemende mate ook zelf het product samenstellen, inrichten en creëren. Als banken een rol willen blijven spelen in het leven van de klant, moeten zij hier hun distributiemodel op aanpassen. Als gevolg hiervan zijn verschillende oplossingen ontstaan zoals het oprichten van platforms en netwerken door banken of het aanbieden van niet-bancaire services.

Ouderen blijven doorwerken  (index...)
Ouderen blijven steeds vaker langer doorwerken. Werkte in 2001 nog maar 35% van de van de 55-plussers, vorig jaar was dat opgelopen tot 47%. De stijging komt deels voor rekening van de toename van het aantal werkende vrouwelijke babyboomers, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zullen echter nog meer mensen aan het werk moeten om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Enkele jaren geleden formuleerde de Sociaal Economische Raad het doel dat 80% van de bevolking tussen de 20 en 65 jaar in 2016 aan het werk moet zijn. Dat is nu nog geen 75%. Dit betekent voor de 55-plussers dat de arbeidsparticipatie verder moet stijgen van 47% naar 58%. Er zijn ruim honderdduizend 55-plussers die wel willen werken, maar geen baan hebben. Wanneer zij ook aan de slag gaan, zou dat inhouden dat de helft van de 55-plussers werkt.

Jongere vindt inhoud baan het belangrijkste  (index...)
In hun zoektocht naar werk vinden jongeren de job inhoud het belangrijkste. De eerste baan is een springplank waarna ze graag van de ene baan naar de andere hoppen. De carrièremogelijkheden wegen zwaarder dan het loon en ook opleidingskansen zijn meer dan welkom. Ze zien een baas niet langer als een baas maar als een mentor. Vrienden en familie zijn de grootste beïnvloeders in hun beslissingsproces voor een bepaalde baan. Dit zijn een aantal resultaten van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Selor door het Gentse trendwatchbureau Trendwolves. Daarbij werden rekruteringskanalen en -trends bij hoogopgeleide jongeren (van 21 tot 26 jaar) en starters (die binnen vijf jaar op de arbeidsmarkt komen) gepeild. Wanneer ze een baan zoeken grijpen ze meestal terug naar de klassieke rekruteringsmedia in print en online. Hoewel jongeren dus vrij klassiek lijken in het gebruik van rekruteringskanalen, zijn ze anderzijds altijd connected en goed vertegenwoordigd op de nieuwe media.

Banken leiden onder identiteitscrisis  (index...)
Banken hebben niet alleen last van de financiële crisis maar ook van een identiteitscrisis. Dat blijkt uit onderzoek naar de spontane merkbeleving van Nederlandse banken, dat door onderzoeksbureau MindWorld werd uitgevoerd. De merkwaarden en merkassociaties zijn generiek van aard en vertellen weinig tot niets over de uniciteit van de bankmerken. Rabobank is de uitzondering en komt als het sterkste bankmerk uit het onderzoek. Van de respondenten heeft 67% positieve spontane reacties op Rabobank, terwijl vorig jaar dat het geval was bij 57%. De meest voorkomende associatie is `betrouwbaar`. Ten opzichte van voorgaande jaren roept Rabobank minder associaties op die betrekking hebben op de dienstverlening en het assortiment. Bij ING kan slechts 38% van de spontane reacties worden gekwalificeerd als positief. De fusie met Postbank levert veel negatieve reacties op. Bij Fortis is 47% van de spontane reacties positief. Het merk Fortis is zwak geladen en daardoor ontbrak bescherming tegen de negatieve berichtgeving van de afgelopen maanden. DSB Bank heeft ten opzichte van vorige jaren een duidelijker imago gekregen, maar de bank slaat niet aan qua positieve gevoelens. Bij ABN Amro is 40% van de spontane reacties positief.

Grensoverschrijdende fusie om marktaandeel snel uit te breiden  (index...)
Grensoverschrijdende fusies en overnames kunnen een methode zijn voor een eerste betreding van een markt. Toch worden ze nog vaak gebruikt om een bestaand marktaandeel snel uit te breiden, zo blijkt uit een studie van de Universiteit Tilburg en Kirkman Company. De studie toont in de eerste plaats aan dat organisaties die een internationale overname hebben gedaan minder waarde creëren ten opzichte van bedrijven die dat niet hebben gedaan. Ondanks dat cultuurverschillen vaak als lastig worden ervaren, zijn verschillen tussen organisaties op het gebied van cultuur of thuisland niet per definitie een nadeel bij een fusie of overname, maar kunnen verschillen ook synergiën opleveren. Hoewel deze van tevoren moeilijk kwantificeerbaar zijn, is het wel belangrijk een goede analyse te doen van de situatie in het thuis- en in het gastland. Hierdoor kunnen integratieproblemen voorkomen worden en eventuele leermogelijkheden in kaart worden gebracht. Ten slotte is er invloed van eerdere ervaring in het gastland op de relatie tussen psychologische afstand en performance. Door eerder opgedane ervaring zijn er in de regel minder problemen bij de integratie, maar zijn potentiële leermogelijkheden al bij een eerdere marktbetreding benut.

Consumenten zijn ontevreden over waarmaken van servicebelofte  (index...)
Consumenten zijn ontevreden over het waarmaken van de servicebelofte door dienstverleners. Dat blijkt uit onderzoek van IG&H Consulting & Interim. Dienstverleners laten marktaandeel liggen door de servicebelofte niet waar te maken. Consumenten zijn bereid meer te betalen als dienstverleners een hogere servicebelofte doen en waarmaken. Positieve service-ervaringen gaan hand in hand met loyaliteit en een verhoogde kans op cross-selling. De onderzoekers wijzen drie oorzaken aan voor de toenemende service-elasticiteit. Ten eerste de commodisering van diensten, waardoor dienstverleners een grotere servicebelofte doen teneinde zich te onderscheiden. Ten tweede de populariteit van consumentenreviews en blogs, die leidt tot een kritischere houding en lagere tolerantie. Ten derde de lagere drempel om te switchen. Van de respondenten is gemiddeld slechts 35% van de respondenten tevreden met de dienstverleners waar ze gebruik van maken. Levensverzekeraars (16% tevreden), energiemaatschappijen (29%) en telecomaanbieders (30%) schieten het meest tekort. De banksector scoort 53%, maar ook dat is lager dan supermarkten (80%), webshops (60%) en luchtvaart- en reisorganisaties (57%). Negatieve service-ervaringen worden vaker gedeeld dan positieve ervaringen: 98% versus 89%.

(c) 3 April 2020 Vos Interim