x

Nieuwsbrief juli 2009


Geachte mevrouw/ heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM. Ik wens u een zonnige zomerperiode toe. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Fraude als gevolg van crisis neemt toe  (index...)
Het aantal fraude gevallen zal de komende jaren, als gevolg van de economische crisis, toenemen. Daardoor neemt de druk op het topmanagement in combinatie met spanning op de interne beheersingsmaatregelen door ontslagen toe. De druk creëert omstandigheden waarin fraude zich voordoet. Dit blijkt uit de resultaten van het door Ernst & Young verrichtte European Fraud Survey 2009 onder 2200 werknemers van grote ondernemingen in 22 landen. In Nederland verwacht 31% van de ondervraagden dat het aantal fraude gevallen de komende jaren zal toenemen, waarbij meer dan de helft van de respondenten verwacht dat dit veroorzaakt wordt door medewerkers die profiteren van de crisis. Voor Europa als geheel verwacht 55% van de ondervraagden een toename van fraude. Opvallend is dat 29% van deze respondenten als reden hiervoor aangeeft dat zij het management van hun bedrijf niet vertrouwen. In Nederland heeft 18% van de werknemers een gebrek aan vertrouwen in het management. Ook een wijzigende organisatiestructuur en niet op elkaar aansluitende procedures maken de weg vrij voor frauduleus gedrag. Als bedrijven werknemers laten afvloeien of als de eigendomsstructuur van de onderneming als gevolg van fusies of overnames wijzigingen ondergaat, kunnen er lacunes optreden in de financiële controle. In Nederland denkt 38% van de respondenten dat normale regels en procedures mogelijk over het hoofd gezien worden als collega's gedwongen worden ontslagen. De helft van de respondenten is van mening dat een fors hogere werkdruk en een ondermijnde moraal het risico op fraude verder doet toenemen. De ondervraagde werknemers menen dat het management niet het goede voorbeeld geeft maar eigenlijk onderdeel is van het probleem. In Nederland geeft 62% van de ondervraagden aan redenen te hebben om te twijfelen aan de integriteit van het eigen management. Voor heel Europa ligt het vergelijkbare percentage zelfs op 69. Van de werknemers in Nederland en Europa vindt 29 respectievelijk 42% dat het grootste fraude risico zich voordoet op het niveau van het senior management. Het onderzoek wijst tevens op een zorgwekkende trend in wat werknemers als aanvaardbaar gedrag beschouwen. Van de Europese ondervraagden vindt de helft een of meer vormen van onethisch gedrag aanvaardbaar, terwijl een kwart meent dat het geven van steekpenningen geoorloofd is om deals binnen te halen.

Bonus heeft negatief effect op motivatie  (index...)
Zowel de gedragspsychologie als de praktijk leert dat een bonus alleen stimuleert om meer bonussen te krijgen. Het is dus niet de hoogte van de bonus die het probleem vormt, het is de bonus zelf. Volgens corporate governance-expert stimuleert zelfs de langetermijnbonus ongewenst gedrag. Een contractueel vastgelegde bonus heeft een verwoestend effect op iemands toewijding. Immers, een beloning die wordt verwacht is geen beloning meer. De beloning moet daarom `spannender` worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de bonus onverwacht blijft, moet gewenst gedrag soms beloond worden, maar heel vaak ook niet. De auteur van het boek `Binding en Motivatie`, vindt bonussen gevaarlijk doordat ze ook weer kunnen worden ingetrokken. En wanneer dat gebeurt, verliezen veel werknemers de belangstelling voor hun werk. Het geven van een materiële beloning, zo blijkt uit psychologische experimenten, vermindert de `intrinsieke motivatie`. Het lijkt erop dat het probleem van de bonussen maar één oplossing kent: het afschaffen ervan.

Klein deel Nederlanders beïnvloedt rest op internet  (index...)
Zo`n 15% van de Nederlanders heeft invloed op de opvattingen van anderen. Dit doen zij door hun mening over merken en bedrijven op internet te verkondigen. Daarmee is online word-of-mouth een belangrijk aspect waarmee bedrijven echt rekening moeten houden, aldus onderzoek van MarketRespons en Nima. Slechts 5% van de consumenten plaatst overwegend negatieve berichten, 13% is overwegend positief en bij de meerderheid wisselt het sterk. Uit eerder onderzoek is al naar voren gekomen dat consumenten bereid zijn meer te betalen voor product of dienst bij positieve reviews. De 15% is een serieuze groep om rekening mee te houden. Immers, oriëntatie naar en aankoop van producten wordt steeds vaker online gedaan. De mening van onbekende over merken en producten zijn van grote invloed op de mening en het aankoopgedrag van consumenten.

Ondernemersklimaat kan beter  (index...)
Het ondernemersklimaat in Nederland kan beter. Dat blijkt uit een benchmarkonderzoek naar het ondernemersklimaat (BOK) door de Kamer van Koophandel Amsterdam. In het onderzoek konden ondernemers een punt geven aan verschillende thema`s ondernemersklimaat, gemeentelijke dienstverlening, bedrijfslocatie, personeel en arbeidsmarkt en woonomgeving en veiligheid. Aan het onderzoek, dat uitgevoerd werd door TNS Nipo, deden in totaal 2.000 ondernemers mee. De ondernemers beschouwen het ondernemersklimaat als voldoende, maar er is wel ruimte voor verbetering. De verbeterpunten liggen onder meer bij de gemeente. Veel ondernemers willen een gemeente die beter communiceert en zich verdiept in de problematiek van ondernemers. Veel ondernemers beschouwen de gemeente nu nog als star. Tot de prioriteiten die ondernemers stellen behoren verder verkeersbeleid en in mindere mate veiligheid. In het onderzoek komen wel verschillen aan het licht tussen de gemeenten. De gemeenten Amstelland en Meerlanden krijgen een 7 van de ondernemers, maar gemeenten als Wormerland, Oostzaan én Zaanstad behalen maar net een voldoende. De gemeente Amsterdam scoort wisselend onder ondernemers. Het openbaar vervoer wordt zeer gewaardeerd, maar het parkeren wordt als dramatisch ervaren.

Sportende werknemer werkt harder  (index...)
Het merendeel van de werknemers in Nederland gaat harder werken wanneer zij sporten. Desondanks doet 72 procent van de werkgevers niets om het sporten onder haar werknemers te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl onder 598 respondenten.
Van de werknemers die aangeven productiever te zijn door te sporten, zegt 58 procent dat dit komt doordat zij zich fitter voelen. Nog eens 21 procent geeft aan dat het is omdat zij minder gespannen zijn. Slechts zeven procent van de respondenten geeft aan dat sporten juist een negatieve invloed heeft omdat het hen lui maakt. Ondanks dat ruim driekwart van de werknemers aangeeft harder te werken door te sporten, doet 45 procent dit liever niet met collega’s. Het stimuleren van sporten onder werknemers levert niet alleen een voordeel op in productiviteit, het bevordert ook het teamgevoel. Daarnaast kunnen werkgevers zich onderscheiden door sporten op te nemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een ruime meerderheid van de werkgevers bevordert het sporten onder medewerkers niet. Bedrijven die dit wel stimuleren doen dit door het geven van (korting op) een sportschool abonnement (achttien procent) gevolgd door het faciliteren van een interne sportruimte (zeven procent) of het organiseren van een sportdag of avond met collega’s (drie procent). 71 procent van de werknemers zorgt zelf voor extra beweging tijdens de werkdag. Het meest populair is het nemen van de trap (26 procent), gevolgd door fietsend naar het werk gaan (25 procent) en wandelen tijdens de lunch (zestien procent).

Uitgevers willen lezers website-artikelen laten betalen  (index...)
Als gevolg van de beperkte opbrengsten uit het verdienmodel op basis van advertentie-inkomsten zullen uitgevers steeds vaker een vergoeding vragen voor de informatie op hun websites. Dat blijkt uit het onderzoek `De uitgever aan het woord` van KPMG en een hoogleraar van adviesbureau Thaesis. De inkomsten uit internet advertenties blijven ondanks hun relatief sterke groei achter bij traditionele advertenties. De groei stagneert bovendien en veel van de inkomsten verdwijnen naar niet-uitgevers als Google en Yahoo. Bij de zoektocht naar extra inkomsten wordt volgens het onderzoek vooral gekeken naar extra inkomsten uit consumenten. Daarbij ligt de focus op pay-per-download bewuste dienst. Wel blijken er verschillen te zijn binnen de uitgeefbranche. Uitgevers van dag-, vak- en wetenschapsbladen blijken vooralsnog meer te zien in het aanbieden van abonnementen dan uitgevers van educatieve en publieksbladen.

Uitdagend werk maakt werknemers bevlogen  (index...)
Werknemers die met bevlogenheid hun werk doen, zijn van grote waarde voor bedrijven. Het lijkt er zelfs op, dat werknemers vooral bevlogen worden, als er veel van hen wordt gevraagd. Zij kunnen dit nog makkelijker aan, als er op hun werk sociale collega's zijn en als hun werkgever goede ontplooiingsmogelijkheden en feedback biedt. Dit is een conclusie van een onderzoek door de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Er werd onderzocht waarom mensen hun werk met veel enthousiasme uitvoeren. Bevlogenheid is een positieve gemoedstoestand van opperste voldoening ten aanzien van het werk die wordt gekenmerkt door veel energie en toewijding, waarbij werknemers vaak helemaal opgaan in hun werk. Bevlogen werknemers staan open voor nieuwe ideeën en zijn zowel psychisch als fysiek gezond, en dragen hun bevlogenheid over aan anderen in hun omgeving. Honderden organisaties in de hele wereld werden onderzocht. Geconstateerd werd dat werknemers optimaal presteren als ze in een omgeving verblijven, die gekenmerkt wordt door rijke sociale en persoonlijke hulpbronnen. Hulpbronnen zijn onder meer collega's, afwisseling van vaardigheden, complimentjes en studiemogelijkheden. Wie voldoende hulpbronnen heeft, blijft ook onder hoge werkdruk of stress goed presteren.

Crisis leidt tot meer pesten op werkvloer  (index...)
Omdat stress op kantoor in deze economisch moeilijke tijden toeneemt, wordt er ook meer gepest. En hoewel het aannemelijk lijkt dat pesten vooral een mannelijke bezigheid is, blijkt uit een studie van het Amerikaanse Workplace Bullying Institute dat 40% van het pestgedrag op rekening van vrouwen mag worden geschreven. Uit dezelfde studie blijkt dat mannen hun pestactiviteiten gelijkmatige verspreiden over de beide geslachten, terwijl vrouwen vooral andere vrouwen pesten. Dat komt vooral omdat vrouwen andere vrouwen als makkelijke doelwitten zien. Toch waarschijnlijk speelt er ook een andere dynamiek. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in het topmanagement, dus zien vrouwen in andere vrouwen ongetwijfeld makkelijker een directe concurrent. Wie het slachtoffer wordt van pestgedrag heeft best eerst wat geduld alvorens frontaal in de tegenaanval te gaan. Probeer te begrijpen waarom je wordt gepest en wat er in het hoofd van de boosdoener omgaat. Probeer niet te winnen en bekijk het eerder als een probleem dat moet worden opgelost. Ondanks je inspanningen is het mogelijk dat een aantal moeilijke mensen doorgaan met hun negatieve acties. Als je er niet meer onderuit kan, probeer dan uit de buurt van de belager te blijven. Sommige mensen zijn zo negatief dat ze niet eens de moeite waard zijn.

Bank blijft populair als werkgever  (index...)
De bank blijft in trek als werkgever. Dat blijkt uit het jaarlijkse Imago Onderzoek van Intermediair. Het Imago Onderzoek wordt ieder jaar onder hbo- en wo-afgestudeerden met maximaal tien jaar werkervaring gehouden. De economische crisis lijkt weinig indruk te maken op de hoogopgeleide werknemers. In het onderzoek van vorig jaar waren de banken wel in achting gedaald bij de afgestudeerden. Maar nu zijn banken gewoon weer in trek. Rabobank is de meest populaire werkgever. De bank staat op de eerste positie nadat vorig jaar de derde positie werd behaald. ABN Amro steeg van de dertiende positie naar de elfde en SNS Reaal steeg van de 52e naar de 43e plaats. Niet alle banken deden het even goed. ING daalde naar een zesde plaats terwijl Fortis van plaats 19 verdween uit de top-100. Uit onderzoek blijkt dat academici met een economische achtergrond nog steeds genoeg carrière kunnen maken bij de banken. Volgens het recruitmentbureau Vye Professional kijken de hoogopgeleiden ook vooral naar de inhoud van de functie. De opleidingsmogelijkheden binnen banken zijn goed gebleven en dat trekt mensen aan.

Interim manager is bestand tegen crisis  (index...)
Interim managers zijn opgewassen tegen de economische crisis. De markt voor interim management krimpt wel, maar toch ziet 70% hierin geen aanleiding om in vaste dienst te treden. Daaruit blijkt dat de interim markt inmiddels een volwassen markt is en minder conjunctuurgevoelig dan eerder werd gedacht. Dit concluderen Atos Interim Management en het Atos Consulting Trends Institute in het onderzoek InterimIndex. Er is onderzoek gedaan onder bijna 800 interim managers, ze zijn ondervraagd over de effecten van de economische crisis op de markt voor interim management. Er blijkt sprake van grote verschillen per segment. Zo daalt de vraag in de financiële en industriële sector en is er een toenemende behoefte aan interim managers in de overheidssector. Er werken in Nederland tussen de 15.000 en 20.000 interim managers, die een economische markt vertegenwoordigen van tussen de 3 en 4,5 miljard euro. Interim managers worden van oudsher ingehuurd om te saneren. Tegenwoordig worden ze ook ingezet als tijdelijke vervanging voor lang openstaande vacatures en voor de begeleiding van zware en complexe trajecten. De huidige economische crisis zorgt ervoor dat men terughoudend is met investeringen en grote projecten worden uitgesteld. De InterimIndex van de totale vraag over alle marktsegmenten laat over het tweede kwartaal een daling van ruim 11% zien ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. De grootste daling is zichtbaar in de categorie `algemene manager financiële sector` met 18% achteruitgang. De `functionele manager overheid` doet het relatief goed.

Projectmanager moet zich opstellen als ondernemer  (index...)
Projecten pakken succesvoller uit naarmate een projectmanager meer als ondernemer acteert, zo meent 75% van de ondervraagde project opdrachtgevers. De projectmanager die zich als ondernemer gedraagt, is beter in staat de gepercipieerde kloof tussen projecten en strategische doelstellingen te overbruggen, zo blijkt uit de `Benchmark Projectmanagement 2009` van het Atos Consulting Trends Institute. Projectmanagers die zich gedragen als ondernemers zijn volgens de adviestak van het IT-bedrijf Atos Origin in staat om de grenzen van het project te ontstijgen. Dit soort managers kunnen `out of the box` denken en op een creatieve manier de gewenste resultaten behalen. Ook meent drie op de vier ondervraagden dat een `projectmanager als ondernemer` meer aandacht heeft voor het bedrijfsbelang en actiever en efficiënter werkt bij het creëren van de belangrijkste stakeholders van projecten. Ook ervaren veel respondenten een kloof tussen het project en de omgeving en tussen projectmanager en opdrachtgever. Dat gebrek aan aansluiting wordt gezien als de voornaamste reden van tegenvallende projectresultaten. De meest voorkomende reden voor het beëindigen van projecten is dan ook het ontbreken van draagvlak.

Vervuilde klantenbestanden kosten bedrijf klanten  (index...)
Vervuilde klantenbestanden zorgen er voor dat bedrijven minder klanten hebben dan zij denken. Dat blijkt uit onderzoek van Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet schoont jaarlijks voor zo`n 4.000 klanten bestanden. Na een dergelijke opschoning blijkt dat een bedrijf gemiddeld 35% minder klanten heeft dan aanvankelijk werd gedacht, vaak veroorzaakt door dubbeltellingen. Deze ontstaan doordat veel afdelingen langs elkaar heen werken. Slechts een klein deel van de dubbeltellingen bestaat uit vermeldingen van bedrijven die echt niet meer bestaan. De contactgegevens van de klanten die wel bestaan, kloppen in veel gevallen ook niet. Van de gemiddelde database blijkt 60% vervuild te zijn. Vooral zaken als de correcte vermelding van contactpersoon, adres en telefoonnummer blijken niet te kloppen. Door de vervuiling van de klantenbestanden is een goed klantenbeheer niet mogelijk. Daarnaast zorgt een vervuild bestand voor hoge verwerkingskosten. Volgens Dun & Bradstreet kunnen de kosten wel oplopen tot 400 miljoen euro per jaar. De hoge verwerkingskosten komen onder meer door een hoog percentage aan retour gezonden direct-mailstukken en de verwerking hiervan.

(c) 3 April 2020 Vos Interim