x

Nieuwsbrief januari 2010


Beste mevrouw/ heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Starter profiteert helemaal niet van vertrekkende babyboomer  (index...)
Jongeren werden jarenlang voorgehouden dat het aantal vacatures explosief zou stijgen als gevolg van de vergrijzende beroepsbevolking. Ten onrechte, blijkt nu. Op dit moment gaat de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1955) langzaam maar zeker met pensioen, maar door de economische crisis merken jongeren bar weinig van extra vraag op de arbeidsmarkt. Integendeel, er is sprake van een flink verlies van banen, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het tweede kwartaal van 2009 waren er 72.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Alleen in de collectieve sector en dan vooral de zorg, groeide het aantal banen. Starters op de arbeidsmarkt hebben dubbel pech, want zoals het CBS ook becijferde werken Nederlanders steeds langer door. De arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen steeg tussen 2001 en 2008 van 34 naar 45 procent. Werknemers gaan nu gemiddeld op hun 61ste met pensioen. Uiteindelijk zullen er door de vergrijzende beroepsbevolking heus banen bijkomen, maar niet snel genoeg voor de huidige generatie werkzoekenden en lang niet in alle bedrijfstakken. Zo is de gemiddelde leeftijd in de handel en de zakelijke dienstverlening met 38 jaar verhoudingsgewijs laag. Werkzoekenden die nu willen profiteren van de vergrijzing, zijn nog het beste uit in de - toch al groeiende - collectieve sector en vooral in het onderwijs. Dat is met, gemiddeld 44 jaar, de meest vergrijsde bedrijfstak. Eén nadeel: er zijn door de vergrijzing wel steeds minder mensen om die groeiende overheid te kunnen betalen.

Vaders hebben meestal meer ambitie  (index...)
Er zitten veel economische en maatschappelijke voordelen aan het vaderschap. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld meer verdienen dan mannen zonder kinderen. Bovendien zijn ze meer betrokken bij de gemeenschap. Wel of geen kinderen? Voor veel jonge mannen aan het begin van hun carrière is dat een bange vraag. Want als vader moeten ze onvermijdelijk een deel van hun vrijheid en vrije tijd inleveren. Zeker als hun partner ook een baan en ambities heeft, zullen ze een deel van de zorg voor de kinderen op zich moeten nemen. Geen wonder dat mannen met kinderen zich iets minder gelukkig voelen dat mannen zonder kinderen. Althans volgens onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Onderzoek is gedaan naar de verschillen tussen mannen mét en zónder kinderen. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het vaderschap aanzienlijke economische voordelen kan hebben. Zo toont het onderzoek aan dat mannen met kinderen gemiddeld zes procent meer verdienen dan mannen zonder kinderen in vergelijkbare arbeidsposities. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vaders hun kostwinnerschap doorgaans zeer serieus nemen en daarom ambitieuzer zijn om carrière te maken en veel te verdienen. Het vaderschap heeft bovendien grote maatschappelijke voordelen, zo komt uit het onderzoek naar voren. Vaders zijn meer betrokken bij de gemeenschap omdat zij hun kinderen naar school brengen, meedoen aan activiteiten in en buiten school en vaak betrokken zijn bij de sportclubs van hun kinderen. Vaders bouwen dankzij hun kinderen dus een uitgebreid sociaal netwerk op in hun woonomgeving. Bovendien hebben ze dankzij de kinderen intensiever contact met hun familie en schoonfamilie dan mannen zonder kinderen. Dus als het om de carrière gaat zijn mannen beter af mét dan zónder kinderen.

Steeds meer werknemers slaan lunch over  (index...)
Ongeveer 22% van de werknemers in ons land luncht minimaal een maal per werkweek niet. Een op de tien werknemers zegt meerdere keren per week de lunch over te slaan, 3,2% zegt zelfs nooit te lunchen tijdens de werkweek. Dit blijkt uit onderzoek van Eurest en de Academy of Facility Management van NHTV te Breda, gehouden onder 1.104 mensen die werken in bedrijven met over de 100 medewerkers. Al jarenlang besteedt een gemiddelde Nederlandse werknemer 25 minuten aan de lunchpauze. De onderzoekers signaleren wel een verandering in het gebruik van cateringvoorzieningen en de locatie waar gegeten wordt. Van de werknemers die wel lunchen, zegt 51,7% dat minimaal één maal per week op de werkplek te doen. Bijna 19% luncht zelfs dagelijks op de werkplek. Ten slotte blijkt dat werknemers in ons land de afgelopen twee jaar vaker onderweg zijn gaan eten. Uit diverse Nederlandse en buitenlandse onderzoeken is naar voren gekomen dat niet ontbijten en lunchen gevolgen heeft voor de gezondheid. Het overslaan van vaste eetmomenten leidt gedurende andere momenten van de dag tot snacken. Mensen die maaltijden overslaan blijken vaker overgewicht te hebben dan mensen die een normaal eetpatroon hebben, zo stellen onderzoekers.

Weinig verschuivingen in prioriteitenlijstje hrm-professionals  (index...)
HR-professionals zullen ook in 2010 hoge prioriteit geven aan de ontwikkeling van medewerkers en organisatie. In 2009 was 'medewerker- en organisatieontwikkeling' met 48,1% ook al het belangrijkste beleidsthema. 'Ziekteverzuim- en reïntegratie-processen' stonden op een tweede plaats met 28,4%, gevolgd door 'reorganisaties' met 26%. Het lijstje voor 2010 vertoont weinig verschuivingen, zo blijkt uit het HR-Trendonderzoek 2009-2010 waarvoor 600 hrm-professionals werden ondervraagd. In 2010 voert ‘ontwikkeling’ met 45,3% de prioriteitenlijst aan, gevolgd door ‘belonings- en functioneringsgesprekken’ met 19,7% en ‘ziekteverzuim- en reïntegratieprocessen’ met 18,3%. Een op de drie hrm-afdelingen zegt een eigen budget te hebben, 22,3% verwacht dat er meer geld gestoken gaat worden in opleidingen en coaching. Verder zegt 40% van de hrm`ers op zoek te gaan naar verdieping en verbreding van hun functie. Wat betreft scholing zeggen vrijwel alle respondenten minimaal één dagdeel aan het bijhouden van vakkennis en het ontwikkelen van vaardigheden te zullen besteden. Ruim 59% besteedt daar komend jaar zelfs minimaal tien dagdelen aan.

Consument heeft verkeerd beeld van tussenpersoon  (index...)
De consument heeft door de bank genomen geen reëel beeld van het intermediair op het gebied van financiële dienstverlening. Dit blijkt uit de VB Barometer, het jaarlijkse consumentenonderzoek dat GfK uitvoert in samenwerking met het Verzekeringsblad. Het onderzoek toont aan dat voor consumenten de prijs een belangrijke overweging is bij het afsluiten van een financieel product en de keuze voor een distributiekanaal, maar dat de gemiddelde consument geen idee heeft van de werkelijke tarieven van het intermediair. Terwijl het intermediair in de regel werkt met tarieven van tussen de 120 en 150 euro per uur, vindt een meerderheid van de consumenten dat een bedrag van meer dan 30 euro per uur niet reëel is. Een op de drie consumenten vergelijkt het beroep van de assurantietussenpersoon met dat van verkoper en vindt dus dat navenant beloond moet worden. De consument gaat echter voorbij aan de complexiteit van het metier: situaties moeten met elkaar vergeleken worden, waarbij de persoonlijke situatie van de consument scherp in de gaten wordt gehouden, risicoprofielen worden opgesteld, dossiers worden aangelegd en eventuele calamiteiten worden afgehandeld. Verder moet de tussenpersoon beschikken over de juiste vergunningen en diploma`s.

Bereidheid om langer door te werken neemt toe  (index...)
De afgelopen drie jaar is de bereidheid onder werknemers om langer door te werken flink toegenomen, zo blijkt uit het rapport `Oudere werknemers en langer doorwerken` van TNO. Het onderzoek richtte zich op drie centrale vragen: in hoeverre willen en kunnen ouderen doorwerken tot hun 65ste levensjaar, welke factoren beïnvloeden de uitstroom van ouderen uit arbeid en welke instrumenten kunnen werkgevers inzetten om oudere werkgevers te behouden. De wil om langer door te werken steeg van 21% in 2005 tot 36% in 2008. Het percentage werknemers dat kan doorwerken in de huidige functie tot het 65ste levensjaar steeg van 41% in 2005 tot 50% in 2008. Er zijn grote verschillen tussen beroepen en sectoren. Vooral in de zware beroepen zoals de bouw en andere sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs blijft de wil om door te werken achter. Het wordt fiscaal steeds moeilijker om eerder te stoppen en ook voor werkgevers wordt het te duur om regelingen te treffen. In plaats van dat men met pensioen gaat, wordt men werkloos of arbeidsongeschikt. Deze ongewenste effecten kunnen deels worden opgevangen door passend werk te vinden voor oudere werknemers. Het onderzoek toont aan dat meer mensen denken dat lichter werk of flexibele werktijden ervoor zorgen dat ze langer kunnen doorwerken.

Marketing heeft wel degelijk impact op aandeelhouderswaarde  (index...)
Marketingactiviteiten hebben een directe invloed op aandeelhouderswaarde. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Srinivasan naar de effecten van marketing bij autofabrikanten Chrysler, Ford, GM, Honda, Nissan en Toyota. Het onderzoek toont aan dat de positieve impact op de aandeelhouderswaarde van radicale innovaties (nieuw-voor-de-markt) zeven keer groter is dan van minder nieuwe. De aandeelhouderswaarde neemt toe wanneer de innovatie voldoende ondersteund wordt door substantiële reclame-investeringen. De reclame ondersteuning van radicale innovaties is daarbij negen keer zo effectief als bij innovaties. Opmerkelijk is dat promotionele (prijs)acties geen significant effect hebben op de aandeelhouderswaarde. Dit komt doordat promotionele acties een signaal kunnen zijn van geanticipeerde tegenvallende vraag naar het nieuwe product. De onderzoeksuitkomsten contrasteren met de praktijk, waar de meeste marketingmanagers de voorkeur geven aan promotionele acties en een reeks van innovaties. Ze zijn weliswaar minder kostbaar en minder riskant, radicale innovaties over een langere periode zorgen voor meer inkomsten en omzet als drijfveer van aandeelhouderswaarde.

Ruim helft rekencentra ziet integratie nieuwe systemen als uitdaging  (index...)
Ruim de helft van de rekencentra ziet integratie van nieuwe systemen als een van de belangrijkste uitdagingen in 2010. Dat blijkt uit onderzoek van MarketCap. De ontwikkeling van applicaties en nieuwe platformen confronteert rekencentra met een toenemende complexiteit. Hierbij speelt mee dat in de ICT-sector vooral wordt ontwikkeld omwille van de innovatie, waarbij er minder oog is voor de toepasbaarheid en inpasbaarheid. Ook het kennisniveau van het personeel is een belangrijke uitdaging (27,7%), en de betrouwbaarheid van het centrum (25%), de capaciteit (24,6%), het energieverbruik (21,2%) en gebrek aan personeel (19,5%) worden ook vaak genoemd. In de afgelopen jaren nam het budget voor de centra steeds toe. Daar is een eind aan gekomen. In 2009 daalde het budget met gemiddeld 4,1%. Bij 15,6% van de respondenten neemt het budget toe, bij 51% blijft het budget hetzelfde en bij 33,4% neemt het af. Als belangrijkste maatregelen om de rekencentrumkosten te verlagen worden genoemd: standaardisatie van de infrastructuur (46,7%), automatisering van processen (43,1%), betere benutting van virtualisatietools (39,5%) en implementatie van beheertools (15,9%). In 2010 groeit de opslagcapaciteit met gemiddeld 30%.

Twitter heeft waarde als marketingtool  (index...)
De sociale website Twitter.com heeft waarde als marketingtool en als communicatiekanaal met consumenten. Uit onderzoek van Burson-Marsteller en Proof Digital Media blijkt dat Twitter de populairste sociale website is onder bedrijven in de Fortune 100. Via Twitter kunnen gebruikers berichten plaatsen met een maximum van 140 tekens. Bureau Tangram heeft becijferd dat Nederland circa 500.000 Twitteraars telt. Een deel van de geregistreerde gebruikers maakt weinig tot geen gebruik van het account. Circa 7% twittert dagelijks. Wereldwijd genereert de site dagelijks rond de 20 miljoen berichten. Twitteraars kunnen op elkaar reageren. Voor meelezers is het gesprek lastig te volgen, want een pagina bevat slechts de helft van de conversatie. Publistat heeft bijna 73.000 Nederlandstalige berichten op Twitter geanalyseerd. Zo wordt zichtbaar welke onderwerpen, bedrijven of producten door twitteraars worden besproken. Aegon werd in de maand juli bijvoorbeeld in 184 twits genoemd, terwijl Albert Heijn 476 keer ter sprake kwam. Twitter leent zich tevens voor customer service. Klagende klanten kunnen via de site worden opgespoord, en vervolgens kan de helpdesk met hen in contact treden om het probleem op te lossen.

Vierkante vergaderingopstelling scoort minder  (index...)
Een vergaderopstelling hangt af van het doel van de vergadering. De meest opstellingen zijn vierkant, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Toch scoort de gangbare vierkante opstelling minder goed dan de bar, huiskamer of ovale vergadertafel. De vierkante tafel heeft een slechter effect op de groepscohesie, aantal mensen in het blikveld, een veilig klimaat, betrokkenheid bij de inhoud en de overlegsfeer. Inmiddels wordt al zo`n kwart van de werktijd aan vergaderingen gespendeerd, vaak in een vierkante opstelling. Een barkruk inrichting wordt doelmatig en oplossingsgericht genoemd, bruikbaar voor een innovatief klimaat en goed voor samenwerking als mede het creëren van ideeën. Een goede vergadertafel zorgt voor een sterkere samenhang in de groep. Een vierkante tafel doet dit zeker niet.

Praten over merken en aankoop hangen nauw samen  (index...)
Praten over merken en de aankoop van een product hangt nauw samen met elkaar. Dat blijkt uit het onderzoek Merkenpraat, een onderzoek in opdracht voor het Instituut voor Media en Informatiemanagement van de HvA. In totaal werden 1.000 respondenten ondervraagd via het internet. Voor het onderzoek werden de respondenten onder meer ondervraagd over de laatste keer dat zij met iemand een gesprek voerden over een merk. Dit gold zowel offline als online. Daaruit bleek dat 71% van de respondenten in de laatste week offline over een merk had gesproken. Online werd door 10% over merken gecommuniceerd. 74% zei nooit online over merken te praten. Bijna 25% zei na het gesprek een product daadwerkelijk gekocht te hebben. 40% zei het product nog aan te schaffen, terwijl 35% dit niet van plan was.
Ongeveer 70% van de respondenten zei waarde te hechten aan de mening van de gesprekspartner. Toch zei de meerderheid dat hun mening niet beïnvloed was door een ander. Offline wordt thuis over merken gesproken (46%) gevolgd door werk (19%) en overige plaatsen (8%). Online vormen Hyves (21%), fora (21%) en beoordeling- en vergelijkingssites (12%) de belangrijkste locaties.

Buitenlandse bazen betalen beter  (index...)
Werknemers in Nederland met een buitenlandse baas krijgen vaker een beter salaris (gemiddeld +15%). Dat blijkt uit de Internationaliseringsmonitor 2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn meerdere redenen waarom buitenlandse bedrijven een beter salaris betalen. De ene keer heeft dit te maken met een hogere productiviteit, terwijl het de andere keer draait om zeer gespecialiseerd werk. Buitenlandse bedrijven moeten ook hogere salarissen bieden om geschikt personeel weg te kapen bij concurrerende bedrijven. Er zijn wel verschillen zichtbaar op salarisgebied per sector. Zo zijn de grootste salarisverschillen te vinden in de mijnbouw en industrie. Bij de industrie zijn er vooral grote verschillen in de voedingsmiddelensector. De kleinste verschillen zijn te vinden in de financiële sector.
Wie werkt voor een buitenlands bedrijf ervaart wel een zwaardere werkweek. Overwerk is vaak meer regel dan uitzondering en de gemiddelde werkweek duurt ook langer. Dat neemt niet weg dat buitenlandse bedrijven voor de Nederlandse economie erg belangrijk zijn. 30% van de totale omzet van het particuliere bedrijfsleven komt bij de buitenlandse bedrijven vandaan.

Je kunt maar beter niet te vaak ziek zijn  (index...)
Werknemers die zich vaak of langdurig ziek melden, lopen grotere kans om ontslagen te worden. Want van de werknemers die zich vier keer per jaar of vaker ziek melden, vervalt de helft in een langdurig verzuim in de vier jaren erna. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de verzuimgegevens bij ArboNed van 54.000 Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat van de werknemers, die zich regelmatig ziek melden een dergelijk 11 procent in de vier jaar erna langer dan een jaar arbeidongeschikt is. Van de werknemers die eenmaal langdurig verzuimen, meldt de helft zich bovendien later opnieuw langdurig ziek. Vooral mensen met psychische klachten verzuimen vaak. Psychische aandoeningen zijn ook een belangrijke oorzaak voor langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en het meeste risico zit in de leeftijdsgroepen 30-39 jaar en 40-49 jaar. Vaak of langdurig ziek zijn is niet goed voor de carrière, zo blijkt ook uit onderzoek. Want het geeft een grotere kans om binnen vier jaar ontslagen te worden of zelf uit dienst te gaan. Dit geldt des te meer voor vrouwen en oudere werknemers.

(c) 3 April 2020 Vos Interim