x

Nieuwsbrief maart 2010


Geachte mevrouw/heer hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) INTERIM met diverse onderzoeksbevindingen op het gebied van retail, HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Veel mensen willen wel ander werk, maar durven niet  (index...)
Hoewel veel hoogopgeleiden hunkeren naar nieuwe uitdagingen in het werk, durven maar weinig mensen op zoek te gaan naar een andere baan. Uit onderzoek van Blauw Research blijkt dat 17% van de hoogopgeleiden hard op zoek is naar een andere baan, terwijl dat voor 37% in mindere mate geldt. Het is echter dat de arbeidsmarkt op slot zit, anders zou een op de zes mensen actief op zoek gaan naar ander werk. Het gevolg is dat veel mensen weliswaar ontevredenheid in hun werk ervaren, maar toch blijven zitten omdat ze niet weg kunnen of durven. Voor hen is het zaak dingen in het huidige werk te veranderen: verveling leidt net als overbelasting immers tot stress en oververmoeidheid. Een eerste stap is het ongenoegen onder woorden brengen en kijken hoe daar iets in veranderd kan worden. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, zitting nemen in de ondernemingsraad of het coachen van nieuwe collega's of stagiaires. Is er sprake van echte afkeer, dan wordt het een ander verhaal. Wanneer het werk geen enkele mogelijkheid biedt om een nieuwe richting in te slaan, dan is het verstandig iets nieuws in de vrije tijd te gaan doen zoals vrijwilligerswerk of een studie. Dat geeft energie en zelfvertrouwen en mensen hebben het gevoel weer zelf het roer in handen te handen.

LinkedIn is ongekend populair in Nederland  (index...)
De zakelijke netwerksite LinkedIn is bijzonder in trek in ons land. Al zo'n 40% van de hoger opgeleide beroepsbevolking heeft een profielpagina op de site, wat neerkomt op 1,4 miljoen profielen. In de VS, de basis van LinkedIn, heeft 38% van deze groep een eigen profiel. De activiteit in Nederland is met 60% van de leden die wekelijks inlogt ook ongekend hoog. Het gemiddelde Nederlandse lid is tussen de 25 en 39 jaar, 69% van hen is man en 80% hbo- of wo-geschoold. LinkedIn startte in 2003 en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste online-netwerk van met name hoger opgeleide werknemers in de zakelijke dienstverlening, ICT en personeelsmanagement. Elke seconde komt er ergens op de wereld een nieuwe gebruiker bij en recentelijk werd de 5 miljoen gepasseerd. Inkomsten komen uit het hebben van een betaald account, wat meer mogelijkheden biedt dan een gratis profiel. Advertenties vormen de tweede inkomstenbron en de personeel wervers de derde. Sinds 2006 is de netwerksite winstgevend, al is niet bekend hoeveel winst wordt gemaakt. LinkedIn heeft meer dan 67 miljoen euro aan investeringen aangetrokken en de waarde van de site wordt op tien keer dit bedrag geschat.

Langer doorwerken leidt tot depressiviteit  (index...)
Langer doorwerken leidt tot depressiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van de gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. Het onderzoek richtte zich op 25.000 ambtenaren die geboren zijn in 1950. Deze groep ambtenaren heeft in 2006 te horen gekregen dat hun pre-pensioenregeling versoberd werd door de overheid. De ambtenaren die dit te horen kregen, blijken depressiever te zijn dan collega's die wel gebruik kunnen maken van de regeling. Van deze laatste groep, geboren in 1949 of daarvoor, meldt 3,5% depressieve verschijnselen. De ambtenaren geboren in 1950 vertonen in 5% van de gevallen depressieve verschijnselen. Volgens de onderzoeker is er over de gezondheidseffecten van langer doorwerken niet veel bekend. Door het ingrijpen in de pre-pensioenregeling kregen onderzoekers de mogelijkheid onderzoek te verrichten naar twee vergelijkbare groepen ambtenaren. De groep ambtenaren die moeten doorwerken, blijken chagrijniger te zijn dan de andere groep ambtenaren. Vooral bij alleenstaande ambtenaren en ambtenaren met een partner zonder eigen pensioen of inkomen zijn meer depressief. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim.

Veel mensen wantrouwen alles en iedereen  (index...)
Het vertrouwen tussen Nederlanders laat het nodige te wensen over. Toch wordt vertrouwen zelden met opzet geschonden, maar het komt vaak door misverstanden die door een betere communicatie niet hadden hoeven plaatsvinden. Vooral in het midden- en kleinbedrijf is hier nog veel voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit de Nationale Vertrouwensmonitor, de eerste periodieke meting naar het vertrouwen tussen Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Winkel. Zo'n 60% van de Nederlanders wordt niet vertrouwd. 75% heeft geen vertrouwen in de politiek en ook 60% bekijkt banken en financiële instellingen met wantrouwen. Bijna 30% wantrouwt vrienden en familie en 16% wantrouwt zelfs zijn partner. Over de afgelopen vijf jaar is het vertrouwen afgenomen. En dat terwijl vertrouwen belangrijk is voor de economie. Als er vertrouwen is, hoeven er niet altijd waterdichte afspraken te worden gemaakt en hoeft niet alles gecontroleerd te worden. Ook scheelt het in juridische procedures. In het mkb leiden misverstanden tot verminderd vertrouwen. De meeste misverstanden betreffen het feit dat het opgeleverde eindresultaat niet is wat was afgesproken; het afrekenen van te laat geleverde goederen; en het retourneren van producten zonder opgaaf van redenen.

Internetgebruik jongeren stijgt  (index...)
Het internetgebruik onder jongeren neemt toe. Dat blijkt uit het Jongerenonderzoek over kinderen en jongeren van 10 t/m 29 jaar en over ouders van kinderen van 0 t/m 9 jaar in kalenderjaar 2009. Het onderzoek werd gehouden door Qrius onder ruim 4.400 kinderen en jongeren en bijna 1.200 ouders. Waar het internetgebruik toeneemt, neemt het aantal uren televisie af. Zowel als het gaat om het aantal kijkers per week, het aantal minuten per dag en de kijkintensiteit onder jeugd en jongeren, is er sprake van een daling van het aantal televisie-uren ten opzichte van een eerder onderzoek twee jaar geleden. Daar staat tegenover dat het internetgebruik juist flink is toegenomen. Bij 10-11 jarigen is het gebruik gestegen van 80 naar 92% en bij 12-14-jarigen van 92 naar 95%. Bij 15-19-jarigen ligt het gebruik op 97%. Dit was 93%. De 15-19 jarigen en 20-24 jarigen zitten het langst op internet. De tijden liggen op respectievelijk 100 minuten en 99 minuten. Internet moet concurreren met andere media en is voortdurende vernieuwing noodzakelijk. Sites als Hyves, Nu.nl en YouTube blijken grote aanjagers te zijn voor de stijging van internetgebruik.

Middle management is de klos bij crisis  (index...)
Middle managers krijgen de hardste klappen van de economische crisis, zo blijkt uit een studie van McKinsey onder 1.653 managers. De studie toont aan dat middle managers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, meer stress en onvoldoende steun van bovenaf ervaren. Aan de andere kant zegt het merendeel van de topbestuurders goed om te kunnen gaan met langere dagen, zijn topmanagers tevreden over de organisatie, het werk en de eigen prestaties. Het merendeel ervaart zijn baan zelfs als spannender en zinvoller dan voor de crisis. Het onderzoeksrapport bekritiseert het feit dat topmanagers te weinig tijd besteden aan het motiveren van hun middle managers. Bestuurders die wel extra aandacht schenken aan hun medewerkers, doen dit vaak met verwijzing naar de strategie en de financiële resultaten. En niet, zoals het zou moeten, om hun middle managers te motiveren via persoonlijk contact. Dat heeft alles te maken met de generatieverschillen tussen toplaag en middenkader. Van de middle managers is 30% niet tevreden over zijn baas en ervaart het verzwaarde takenpakket als demotiverend. Ruim een kwart vindt zijn rol minder betekenisvol dan voorheen, 36% wil binnen twee jaar vertrekken.

Diversiteit geniet geen prioriteit ondernemingen  (index...)
Hoewel veel bedrijven aangeven dat diversiteit op de werkvloer belangrijk is, blijkt het in de praktijk geen prioriteit te hebben voor ondernemingen. En vooral niet nu het crisis is. Een reden is o.a. omdat het voeren van een actief diversiteit beleid gezien wordt als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet als een manier om meer geld te verdienen. Dit blijkt uit de diversiteitbarometer die organisatieadviesbureau GITP heeft uitgevoerd in samenwerking met VKbanen en met de stichting DutchVersity. De studie toont aan dat meer dan de helft van de werkgevers diversiteit beleid belangrijk vindt, dat eenzelfde percentage invloed kan uitoefenen op het culturele beleid en bereid is iets te ondernemen. Wanneer dit echter meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt, loopt dit percentage terug tot 38,7%. Ongeveer 42% van de respondenten zegt het beleid uit te stellen omdat er geen urgentie is, een groter aantal dan vorig jaar. De respondenten vinden diversiteit beleid om verschillende redenen belangrijk, omdat: 1. de personeel samenstelling een afspiegeling is van de samenleving, 2. het goed is voor het bedrijfsimago en 3. innovatie en creativiteit worden vergroot. Volgens GITP is er geen urgentie omdat diversiteit niet met geld verdienen wordt geassocieerd.

Reclamemarkt is fundamenteel veranderd  (index...)
De reclamemarkt heeft tijdens de economische crisis niet alleen zware klappen gekregen, maar is bovendien ook fundamenteel veranderd. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Strata bij 40 Amerikaanse reclamebureaus. Volgens de onderzoekers stelt 75% van de ondervraagde bureaus dat ze meer op het internet waren gericht, dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Meer dan twee op drie reclamebureaus zeggen vooral minder nadruk te zullen leggen op gedrukte reclame. Daardoor is de interesse in de gedrukte media in één kwartaal met bijna 40% teruggevallen. Reclamebureaus investeren volgens de onderzoekers steeds grotere pakketten van de reclamebudgetten in innovatieve reclametechnieken of digitale media, zoals video-on-demand of interactieve televisie. Niet alleen hebben veel adverteerders hun reclamebudgetten teruggeschroefd, maar velen zoeken ook naar totaal andere reclame kanalen. Onder meer wordt er duidelijk meer aandacht besteed aan nieuwe technologieën zoals video-on-demand. Volgens 62,5% van de reclamebureaus koesteren hun klanten plannen om digitale media of innovatieve reclametechnieken in hun mediaplannen te voorzien. Bij 45% van de adverteerders blijven televisiespots nog altijd het belangrijkste reclamekanaal. Dit is echter 25% lager dan op het einde van vorig jaar. Radiospots blijven volgens 65% van de respondenten op ongeveer hetzelfde niveau als het vorige jaar of kennen zelfs een lichte stijging. Maar ook daar zegt 75% dat klanten nu meer belangstelling hebben voor het internet. Gedrukte reclame kreeg de zwaarste klappen te verwerken. Daar meldde 65% dat er minder interesse is voor gedrukte campagnes dan één jaar geleden. Uit het onderzoek van Strata blijkt dat 22% van de ondervraagde reclamebureaus van mening is dat de situatie het tweede kwartaal zal verbeteren. Van de ondervraagden is 67% van mening dat de reclamemarkt zich tegen het einde van het jaar weer opnieuw zal herstellen.

Marketeers hebben het meest op met persoonlijke instrumenten  (index...)
Nederlandse marketeers zien het meest in marketinginstrumenten, waarmee een persoonlijk contact met de doelgroep mogelijk is. Veelbelovende marketinginstrumenten voor de toekomst zijn internet, mond-tot-mond reclame en Twitter, aldus onderzoek van Multiscope onder 961 marketeers uit haar panel. Op de vraag welke marketinginstrumenten het meeste bijdragen aan omzetgroei werden genoemd: internet (9%), mond-tot-mond reclame (8%), netwerken (3%) en persoonlijk contact (2%). De marketeers zijn bekend met sociale media. Media die maandelijks of vaker worden gebruikt zijn Hyves (54%), Linkedin (42%), Youtube (24%), Facebook (20%) en Twitter (13%). Vaak hebben de marketeers er een persoonlijk account. De crisis laat ook de marketeers niet onberoerd. 26% geeft te kennen dat de crisis veel tot heel veel impact heeft op hun marketingbudget. De marketeers die last hebben van een krimp in het budget spreken van budget dalingen van 10 tot 20%.

Kwart werknemers voelt zich ondergewaardeerd door baas  (index...)
Bijna één op de vier werknemers in Nederland voelt zich niet gewaardeerd door zijn werkgever. Daarnaast vindt 27% dat er te weinig in hem of haar wordt geïnvesteerd. Eveneens 27% zegt persoonlijke aandacht van de baas te missen. Dit staat in de jongste Randstad Werkmonitor. De Werkmonitor laat verder zien dat de crisis een duidelijke invloed heeft op de houding van de werkende Nederlander. Zo werkt 31% bewust aan de eigen pr en toont 28% duidelijk aan de baas hoe hij of zij functioneert. Opvallend is dat hoger opgeleiden daarbij een andere tactiek toepassen dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden werken vaker bewust aan hun pr (35% tegen 28%), lager opgeleiden brengen vaker hun functioneren nadrukkelijk onder de aandacht (32% tegen 25%). Werknemers blijven ondanks de crisis op hun eigen 'kunnen' vertrouwen. Zo heeft 78% de persoonlijke ambities niet naar beneden bijgesteld en is 77% niet beter zijn best gaan doen. Slechts 6% van de respondenten stelt dat de werkgever de crisis bestrijdt, door juist nu extra te investeren in het opleiden van personeel.

Internet helpt bij recessie  (index...)
Internet is een goed middel om uit de huidige recessie te geraken. Uit onderzoek door het Rotterdamse Consultancybureau Strategy on Demand blijkt dat Nederland internet niet alleen ziet als kans, maar ook als middel om de recessie beter door te komen. Internet bespaart kosten en levert meerwaarde aan klanten. 30% van de respondenten zegt dat via internet de omzet van hun bedrijf vorig jaar is toegenomen. 5% geeft aan dat de omzet via internet zelfs sterk is toegenomen. Wel is enige terughoudendheid verstandig want hoewel de verwachtingen hoog zijn, wordt er nog niet heel veel geld met internet verdiend. 56% van de respondenten heeft een omzet via internet van tussen de 0 en 20%. Als er al een website is, is deze lang niet altijd gebruikersvriendelijk of is deze slecht vindbaar. Geconcludeerd kan worden dat voor succes op internet de bedrijven duidelijke randvoorwaarden binnen hun organisatie moeten invullen.
Het belang van social media wordt zeker ingezien. Toch is het feitelijke gebruik van bijvoorbeeld Hyves, LinkedIn of Twitter nog iets minder. LinkedIn is met 54% de meest gebruikte social media, gevolgd door You Tube (24%) en Hyves (23%). Twitter, blogs en Facebook volgen met respectievelijk 18, 15 en 14% gebruik door de respondenten.

Online winkelen binnen Europa problematisch  (index...)
Uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie is gebleken dat 60 procent van de online bestellingen door consumenten die in het buitenland zijn geplaatst, niet kunnen worden volbracht. Web winkeliers zijn niet in staat of weigeren bestellingen naar een ander land te verzenden, of bieden niet voldoende mogelijkheden voor buitenlands betalingsverkeer. Tijdens het onafhankelijke onderzoek probeerden mystery shoppers uit 27 EU-landen, online bestellingen in het buitenland te plaatsen. Het ging om populaire producten zoals camera’s, cd’s, boeken en kleding. In totaal deden zij meer dan 11.000 testbestellingen, hiervan kon 60 procent niet worden uitgevoerd. Eén van de reden hiervoor was het ontbreken aan de mogelijkheid om online te betalen vanuit het buitenland. Daarnaast was het vaak niet mogelijk om de bestelling te laten verzenden. Dit is nadelig voor de consument, hij loopt zo immers voordelen mis wat betreft een betere prijs- kwaliteitverhouding en een ruimer aanbod. In meer dan de helft van de lidstaten werd namelijk 50 procent of meer van de producten minstens 10 procent goedkoper gevonden via een website in een ander land, waarbij de vervoerskosten werden meegerekend. Bovendien was 50 procent of meer van de gezochte producten niet te vinden op websites in eigen land en werden deze alleen aangeboden door een verkoper in het buitenland. De nationale grenzen voor consumenten bij het doen van online-aankopen blijven gesloten. We moeten de wirwar van wetten en regels, die webwinkeliers weerhouden om hun producten in andere landen aan te bieden, vereenvoudigen. Het doel is om de vele verschillende wetten en regels te vervangen door één eenvoudige set rechten die voor de hele EU gelijk is. Dit biedt consumenten dezelfde bescherming en winkeliers profiteren van lagere leveringskosten en juridische duidelijkheid. Daarnaast is het van belang dat de handhaving van het consumentenrecht blijft doorgaan, bijvoorbeeld in de vorm van ‘internet sweeps’. Ook het vereenvoudigen van de regels bij grensoverschrijdende transacties, zal het online winkelen binnen Europa verbeteren. Het veranderen van de regels met betrekking tot btw, heffingen voor recycling en de afdracht van auteursrechten zal de webwinkelier minder weerhouden om internationaal te gaan.

Organisaties ervaren bedrijfsprocessen als te traag  (index...)
Organisaties ervaren hun bedrijfsprocessen vaak als traag. Dit resultaat volgt uit het onderzoek van Progress Software Corporation (PRGS). Zeker 72% van de organisaties geeft aan de bedrijfsprocessen te traag te vinden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 400 grote organisaties in West-Europa en de Verenigde Staten. 22% van de Nederlandse respondenten erkent dat ze kansen mislopen doordat ze veranderingen of trends te laat signaleren. Hierdoor kunnen ze ook niet op tijd reageren op de veranderingen of trends. 45% beweert bovendien dat informatie ontbreekt voor het nemen van beslissingen. 94% van de organisaties vindt het belangrijk om toegang te hebben tot real-time data. 82% van de bedrijven is daarom van plan om gedurende het jaar 2010 te investeren in real-time technologie om zo interne processen te versnellen. Volgens Progress Software, wordt het optimaliseren van operational responsiveness steeds belangrijker. Dat komt omdat externe factoren zoals social networking de reactiesnelheid aanzienlijk hebben verhoogd. Wanneer de organisaties deze ontwikkelingen niet bijhouden, zullen ze het moeilijk krijgen bij het ondernemen.

Vrouwen bekleden nu 7% van topposities  (index...)
De topbanen bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland 2009 worden voor 7% ingevuld door vrouwen. In 2008 was dat percentage nog 5,7%. Per saldo zijn er 11 vrouwen bijgekomen. Van de 116 nieuwe benoemingen op topniveau was in 14 gevallen een vrouw de gelukkige. Volgens de Erasmus Universiteit die de index jaarlijks samenstelt, gaat het vooruit, maar het tempo is laag. Als dit tempo zo doorgaat duurt het tot 2090 voordat een op de drie leden van de Raad van Bestuur vrouw is. Ongeveer 69 beursgenoteerde bedrijven hebben nog steeds geen vrouwelijke bestuurder of commissaris. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland is door de benoeming van Carla Smits-Nusteling bij KPN gestegen naar zeven en 2,4% van alle leden van de Raad van Bestuur. In de laag onder de top is het aandeel vrouwen 15%. Bedrijven die in de index slecht scoren zijn BAM, Crucell, Eriks en Nutreco. Ahold staat net als vorig jaar bovenaan de index, gevolg door Draka.

Executives staan ambigu tegenover sociale netwerken  (index...)
Van de executives uit de marketing, management en human resources zegt 70% van plan te zijn om het gebruik van sociale media binnen zijn onderneming op te drijven. Niettemin geeft meer dan 80% van de betrokkenen toe zich zorgen te maken over de mogelijke risico`s die er daarmee zouden kunnen zijn gemoeid. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Ethos Business Law. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan één op drie bedrijven een beleid heeft uitgestippeld om sociale media te beheren. Bovendien heeft slechts 10% ook een personeelsopleiding voorzien rond sociale media. Wel blijkt 40% van de ondernemingen pogingen te ondernemen om de toegang tot sociale netwerken op de werkvloer te blokkeren. Volgens 51% van de ondervraagden zou het gebruik van sociale media tot een verlaagde productiviteit kunnen leiden, terwijl 49% zegt mogelijke reputatieschade te vrezen. Volgens 81% van de ondervraagden kunnen sociale netwerken de relatie van het bedrijf met de klant verbeteren, terwijl 69% ervan overtuigd is dat sociale netwerken nuttig kunnen zijn bij het werven van nieuwe medewerkers. Volgens 64% bieden sociale netwerken kansen om de klantenservice te verbeteren en 49% van mening is dat dergelijke toepassingen gebruikt kunnen worden om het moreel van het personeel op te krikken.

(c) 19 februari 2020 Vos Interim