x

Nieuwsbrief mei 2010


Beste lezer, na diverse ontvangen verzoeken is met ingang van deze
maand de nieuwsbrief uitgebreid met interessante onderzoeksberichten voor HRM'ers en leidinggevenden. Daarnaast is de opzet aangepast zodat u makkelijker en sneller een specifiek bericht kunt vinden en lezen. Vindt u de nieuwsbrief ook de moeite waard voor uw collega's en uw netwerkcontacten? Stuur de nieuwsbrief dan aan hen door. Veel leesplezier met de nieuwe opzet van de nieuwsbrief. Met vriendelijke groeten, Martin Vos.

Managers onderschatten immateriële kant bij overnames  (index...)
Managers onderschatten bij een overname de waarde van de organisatie, het menselijk kapitaal en de cultuur aanzienlijk. Dit verlaagt de slagingskans van fusies en overnames, zo komt uit onderzoek van Hay Group naar voren. Een andere bevinding is dat 90% van de managers zich alleen maar op de materiële activa van de deal richt, maar gemakzuchtig met de immateriële kant omgaat. Dit heeft voor een groot deel te maken met een gebrek aan kennis over het waarderen en meten van de zachte kant van organisaties, stelt de Hay Group. Het veronachtzamen van de zachte kant bij deals maakt de kans op waardevernietiging echter veel groter. Daarmee stellen managers de onderneming onnodig bloot aan risico`s. Verder blijkt dat managers hun huiswerk onvoldoende doen en zo de onderneming blootstellen aan onnodig risico. Zogenoemde topteams die het fusie- en overnametraject van begin tot eind begeleiden en de waarde van de nieuwe onderneming naar alle medewerkers uitdragen zijn heel belangrijk.

Nederlanders eten het vaakst aanbevolen hoeveelheid groente en fruit  (index...)
Nederlanders eten vergeleken met andere Europeanen het vaakst de aanbevolen dagelijkse 200 gram groente en twee stuks fruit. Ruim twee derde van de Nederlandse ondervraagden neemt daarnaast regelmatig voedingssupplementen. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder 13.000 mensen in 7 Europese landen, dat in opdracht van Herbalife is uitgevoerd door Research Now. Van de Nederlanders liet 30% weten minimaal 6 dagen per week 200 gram groente en 2 stuks fruit te eten. Bij de 65-plussers is dit zelfs 52%. De Russen en Italianen volgen met bijna 21% respectievelijk 19,5%. Het laagst scoren de Duitsers met slechts 11%. Bijna 20% van de Duitsers geeft zelfs aan nooit aan de juiste dagelijkse hoeveelheden te komen. Dit geldt ook voor 22% van de Spanjaarden. Van de Nederlandse respondenten zei 6% nooit aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit en groente te komen. Van de ondervraagden die voedingssupplementen nemen, gaf een derde aan dit te doen voor het geval ze niet genoeg voedingsstoffen binnen krijgen. Bij 13% is de reden dat ze geen tijd hebben om ervoor te zorgen dat hun dagelijkse maaltijden voldoende voedingsstoffen bevatten. Ten slotte liet 8% weten supplementen te gebruiken omdat ze niet van groente en fruit houden.

Onderzoek: 65-plussers winkelen het meeste online  (index...)
Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat Amerikaanse 65-plussers het meest (77 procent) online winkelen. Consumenten in de leeftijdscategorieën 45-64 jaar en 30-44 jaar volgen met 71 procent, en consumenten tussen de 18-29 jaar met 70 procent. Als het gaat om online informatie zoeken, het zoeken naar producten incluis, dan staat de leeftijdscategorie van 45-64 jaar voorop met 67 procent. De 30 tot 44-jarigen volgen met 65 procent, terwijl 65 procent van de senioren en 55 procent van de 18 tot 29-jarigen online informatie opzoekt. Het onderzoek Life Stages & Life Styles, in opdracht van de Cable en Telecommunications Association for Marketing, naar verschillen in generatie voor media, analyseerde 1.513 Amerikaanse consumenten van verschillende generaties. Het rapport bevestigt dat de jongste generatie veel weet en gebruik maakt van de laatste technologieën, en dus zeer belangrijk is voor adverteerders. Toch moeten de andere leeftijdsgroepen niet vergeten worden, deze blijken namelijk grote kansen te bieden voor adverteerders. Ook zij staan immers tegenwoordig meer dan ooit bloot aan alle nieuwe technieken en ze passen deze ook steeds vaker toe. Daarnaast hebben deze doelgroepen meer geld te besteden. Het gebruik van mobiele telefonie is tegenwoordig ongekend populair, zelfs onder ouderen (80 procent). Toch zit er een verschil in het gebruik van de telefoon tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Waar 45-64-jarigen en 65-plussers vooral gebruik maken van flip-phones (telefoon met klepmechanisme), gebruiken de jongere generaties voornamelijk smartphones met volledige toetsenborden of touch-screens. Retailers die zich op de mobiele markt richten, moeten er rekening mee houden dat smartphones websites en verschillende applicaties beter weergeven dan traditionele mobiele telefoons. Hierdoor kan het gebeuren dat retailers alleen 18 tot 44-jarigen aanspreken, aangezien zij in het bezit zijn van een smartphone, terwijl de andere leeftijdsgroepen ook bereikt zouden moeten worden. Toch toont de studie aan dat de smartphone wel meer en meer ook door de andere leeftijdsgroepen wordt gebruikt. De twee oudere generaties (45-64 en 65-plussers) zien social media steeds meer als bruikbaar medium. Voor de jongere generaties (18-29 en 30-44) is online netwerken zo goed als vanzelfsprekend. Daarvan doet 73 respectievelijk en 58 procent aan online netwerken, tegenover 39 procent van de 45 tot 64-jarigen.

Weinig geloof in daadwerkelijke gedragswijziging bedrijfsleven  (index...)
Eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren voor de reputatie van een bedrijf. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het public relationsbureau Edelman. Transparantie en eerlijke praktijken worden door 83% van de consumenten uiterst belangrijk bestempeld om vertrouwen te hebben in een bedrijf. Op de tweede plaats volgt de kwaliteit van producten en diensten (79%). Andere belangrijke factoren zijn voor de consument een goede communicatie (75%), een eerlijk personeelsbeleid (72%) en een maatschappelijke verantwoordelijkheid (64%). De financiële return wordt slechts door 45% van de ondervraagden als uiterst belangrijk naar voor geschoven. Public relationsbureau Edelman wijst erop dat het financiële aspect vier jaar geleden nog het derde belangrijkste element was, hoewel toen ook 42% dit aspect naar voor schoof. In het algemeen blijkt de consument een groter vertrouwen gekregen te hebben in de bedrijfswereld, ondanks een golf negatieve publiciteit tijdens de economische crisis. Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de consumenten zegt vertrouwen te hebben in de bedrijven. Dat is een stijging met 18% tegenover vorig jaar. In India blijkt de consument het grootste vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven (71%). Dat is een stijging met 4% tegenover vorig jaar. In China is het vertrouwen status-quo gebleven op 62%, maar in Rusland is het cijfer van 52% tot 42% teruggevallen. Daarmee moet het Russisch bedrijfsleven het grootste vertrouwensverlies van de wereld incasseren. De grootste winst wordt geboekt in Italië, waar 59% van de consumenten zegt het bedrijfsleven te vertrouwen. Dat is 26% meer dan vorig jaar. Het public relationsbureau geeft aan dat de consument een gezond scepticisme blijft hanteren tegenover het bedrijfsleven. De meerderheid van de consumenten zegt te verwachten dat bedrijven opnieuw terug in hun oude gewoontes zullen vervallen wanneer de economische recessie weer achter de rug zal zijn. In India zegt 82% van de consumenten te verwachten dat het bedrijfsleven relatief snel weer in zijn oude gewoontes zal vervallen. Daarna volgen Duitsland (78%), China (76%) en Frankrijk (74%). De Amerikaanse consument stelt zich minder cynisch op. Daar zegt nog 59% weinig geloof te hechten aan een duurzame gedragsverbetering van het bedrijfsleven. Japan is echter enige land waar een meerderheid van mening is dat het bedrijfsleven daadwerkelijk tot inkeer is gekomen (51%).

Multitasker blinkt vooral uit in ... irrelevantie  (index...)
Kan iemand met messen goochelen terwijl ie gelijktijdig de beginselen van de kwantumfysica uitlegt en een artisjok pelt? Het antwoord is nee, want uit een studie van de Stanford University blijkt dat multitaskers -dat zijn mensen die de gewoonte hebben om een gelijktijdig met een aantal zaken bezig te zijn- de kampioenen in irrelevantie mogen worden genoemd, omdat ze door zowat alles in de war worden gebracht. Multitaskers presteren middelmatig tot in ongeveer alle taken die ze uitvoeren. Ze concentreren zich niet in dezelfde mate als niet-multitaskers. Uit onderzoek blijkt dat ze vaker verstrooid zijn, tevens blijkt uit het onderzoek dat ze moeilijker om van een taak naar een andere te switchen. Sterker nog: ze zijn slechter in multitasken dan mensen die gewoonlijk niet multitasken. De onderzoekers onderzochten over welke ongewone cognitieve eigenschappen multitaskers beschikten die hen zo succesvol maakten in wat ze deden. De studie keek naar 100 studenten. Een aantal waren hevige multitaskers, de andere onderzoeksgroep helemaal niet. De onderzoekers keken naar zaken als focus, het geheugen, verstrooidheid en afleiding. Concluderend uit dit onderzoek kan gesteld worden dat multitaskers alles door elkaar halen.

Top 30 potentiële 'uitglijders' bankensector  (index...)
Het grootste risico voor de bankensector is niet financieel, maar politiek van aard, zo blijkt uit de tweejaarlijkse peiling Banking Banana Skins 2010 van PricewaterhouseCoopers en financieel innovatiecentrum CSFI. De 450 ondervraagde topbankiers, toezichthouders en regelgevers uit 49 landen, waaronder Nederland, plaatsen 'politieke interventie' bovenaan hun top-30 lijst van bananenschillen. Zij stellen dat het ‘verpolitieken’ van de banken als gevolg van de reddingsacties van overheden, een grote bedreiging is voor hun financiële gezondheid. De top vijf wordt gecomplementeerd met respectievelijk kredietrisico, overregulering, macro-economische trends en liquiditeitsrisico. Het is de eerste keer dat politieke interventie op de 'bananenschil index' prijkt. Het feit dat overregulering op de derde plaats staat, wijst erop dat banken bang zijn voor overdreven reacties op de crisis. PricewaterhouseCoopers wijst op de ironie dat de reddende engel nu als potentieel risico wordt ervaren. Het bevestigt de crisis in de relatie tussen banken en samenleving. Het zal dan ook enige tijd duren voordat het onderlinge vertrouwen weer is hersteld. Met politieke interventie als belangrijkste risico en overregulering op nummer 3, is het de vraag of banken door de financiële crisis hun eigen toekomst nog wel in de hand hebben. Het snelle ingrijpen van de overheden om hun banken te redden heeft een ineenstorting van het financiële systeem voorkomen, maar het heeft wel de banken gepolitiseerd. Dit onderzoek is een goed getimede waarschuwing voor onbedoelde consequenties als het gevolg van regulering. De noodzaak om het vertrouwen te herstellen tussen banken en regelgevers is daarom groot. De samenleving wil concrete acties zien. Maar het zou betreurenswaardig zijn als het debat niet op zakelijke gronden wordt gevoerd. De keerzijde van het beperken van banken in omvang is dat diezelfde banken daardoor hun winstgevendheid niet op het niveau kunnen houden dat nodig is om kapitaal te versterken, overheidssteun terug te betalen en kredieten te verstrekken om zodoende hun essentiële rol in de economie weer uit te kunnen voeren. Veel van de genoemde bananenschillen, zoals kredietrisico, zijn een logisch gevolg van de recessie. Er wordt onder andere gevreesd voor een tweede dip in de economie die een nieuwe golf van kredietverliezen zal veroorzaken. De stemming is vooral in Azië bedrukt. De ondervraagden in deze regio maken zich zorgen over een nieuwe zeepbel, die het vertrouwen in de kredietmarkten opnieuw zal wegnemen. Tevens zijn er zorgen over de capaciteit van banken om zichzelf te managen. Bananenschillen zoals kwaliteit van risicomanagement, corporate governance en management incentives zijn gestegen in de bananenschil index. Een aantal financiële bananenschillen, zoals liquiditeitrisico’s, derivaten, credit spread en equity – zijn daarentegen gedaald in de index. Vooral hedgefondsen daalden sterk als risicofactor, van nummer 10 naar nummer 19. Milieurisico’s staan ondanks de klimaattop in Kopenhagen net als vorig jaar bijna onderaan de lijst.
De top 30 Bananenschillen:
Banken bananenschillenindex 2010 (Plaats 2008 tussen haakjes)
01.    Politieke interventie (-)   
02.    Kredietrisico’s (2)   
03.    Overregulering (8)   
04.    Macro-economische trends (5)
05.    Liquiditeit (1)   
06.    Beschikbaar kapitaal (-)   
07.    Derivaten (4)
08.    Kwaliteit van risicomanagement (6)   
09.    Credit spreads (3)   
10.    Equities (7)
11.    Wisselkoersen (13)
12.    Corporate governance (16)
13.    Commodities (3)   
14.    Interest rates (9)   
15.    Fraude (11)   
16.     Management incentives (17)
17.    Opkomende markten (18)
18.    Technologische afhankelijkheid (15)
19.    Hedgefondsen (10)
20.    Rogue trader (14)
21.    Continuïteit van zaken (23)   
22.    Retail kanalen (20)
23.    Belangenverstrengeling (21)
24.    Back office (19)   
25.    Milieurisico’s (25)   
26.    Betaalsystemen (27)
27.    Witwaspraktijken (24)
28.    Overvloed van fusies(28)
29.    Te weinig regelgeving (29)
30.    Concurrentie van nieuwkomers (30)

Organisaties kennen veel misverstanden in lijncommunicatie  (index...)
Binnen organisaties bestaan veel misverstanden in de lijncommunicatie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar hoe lijncommunicatie door betrokkenen wordt ervaren. Wat verticale communicatie inhoudt, is algemeen bekend. De manier waarop medewerkers en leidinggevenden die communicatie ervaren, echter veel minder. De studie toont aan dat er overeenkomsten en verschillen zijn in de ervaringen met verticale communicatie bij de vier belangrijke actoren in de lijn: klantcontactpersoneel, middenmanagers, directeuren van kleine organisaties en die van grote organisaties. Zo blijken alle actoren top-downcommunicatie over organisatiestrategie effectief te vinden. Afgezien van directeuren van grote bedrijven beoordelen alle actoren voorts top-downcommunicatie over persoonlijk functioneren als effectief. Bovendien beoordelen dezelfde actoren bottom-upcommunicatie over werkgerelateerde zaken als effectief. Er wordt goed antwoord gegeven op vragen, en ideeën en tips van het personeel worden ook daadwerkelijk gebruikt. Niet effectief vinden de actoren de bottom-upcommunicatie over organisatiestrategie. Opmerkelijk is dat middenmanagers en directeuren van kleine organisaties het heel vaak met elkaar eens zijn bij de beoordeling van de incidenten.

ICT-managers lopen veel relevante informatie mis  (index...)
Belangrijke informatie is vaak onvoldoende toegankelijk, waardoor organisaties veel kansen laten liggen. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 220 managers uit de ICT en business. Bijna drie vierde van de respondenten meent dat er minder informatie wordt gebruikt dan er beschikbaar is. Van de respondenten is bovendien 60% van mening dat een betere toegang tot de informatie ze in staat stelt hun kansen beter te benutten. Volgens Ordina Consulting neemt het belang van informatie als productiefactor steeds meer toe. Succesvolle organisaties blinken niet alleen uit in hun kernactiviteiten, maar ook in hoe zij met informatie omgaan en daaruit waarde halen. Vaak bestaat er onduidelijkheid over de plek waar de informatie zich bevindt en wie er verantwoordelijkheid voor draagt. Volgens 61% van de ondervraagden kost het verzamelen van informatie relatief veel tijd. Veel organisaties zouden dan ook te kampen hebben met een overdaad aan irrelevante informatie. De waarde en de inhoud van informatie dient een verantwoordelijkheid te zijn van de chief information officer (cio).

Tweede generatie nieuwe Nederlanders is vaker werkloos dan ouders  (index...)
De tweede generatie allochtonen, de Nederlandse kinderen van immigranten, zijn vaker werkloos dan hun ouders. Dat komt naar voren uit een studie van kennisinstituut Forum. Het instituut vergeleek de werkloosheidcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2009 met die van 2008. Uit de analyse blijkt dat allochtone jongeren hard worden getroffen door de crisis. Allochtone jongeren beginnen vaak met een tijdelijk contract, hebben een uitzendbaan en in tijden van crisis vallen daar de eerste klappen. Het aantal werkloze allochtonen is tijdens de crisis gestegen van 67.000 in 2008 naar 82.000 in 2009. Waar één op vijf allochtone jongeren werkloos is, komt de verhouding bij autochtone jongeren op één op tien. Bij allochtone jongeren speelt de lage of niet afgemaakte opleiding vaak een hinderlijke rol in de zoektocht naar een baan. Van de hoger opgeleide, afgestudeerde allochtone jongeren had volgens het CBS 89% een baan in 2009.

Mkb-directeur wisselt gemakkelijk van bank  (index...)
Directeuren en eigenaren van mkb-bedrijven wisselen gemakkelijk van bank. Een onderzoek van TNS Nipo, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), toont dit aan. Hoewel 35% van de mkb-directeuren verwacht problemen te krijgen bij het wisselen van bank, zegt slechts 14% van de overstappers problemen te hebben ondervonden. In de praktijk valt het wisselen van bank dan ook mee volgens de mkb-directeuren. De NMa liet het onderzoek verrichten om overstapdrempels bij het mkb te bekijken. De overstapdrempels kunnen er immers toe leiden dat er minder concurrentie is tussen banken. Minder concurrentie leidt weer tot slechtere dienstverlening en/of hogere kosten. Volgens de NMa toont het onderzoek aan dat verdere verbetering mogelijk is. De bestaande overstapdrempels zouden nog verder verlaagd kunnen worden als banken nog transparanter zijn met prijzen en voorwaarden van bancaire diensten. Het onderzoek van TNS Nipo keek ook naar productkoppelingen, zoals een verplichte combinatie van zakelijk krediet met een betaalrekening. Er zijn geen aanwijzingen voor illegale productkoppelingen.

(c) 3 April 2020 Vos Interim