x

Nieuwsbrief juni 2010


Beste mevrouw/ heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met diverse onderzoeksberichten op het gebied van HRM en management. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

Parttime leidt niet noodzakelijk tot betere balans werk-privé  (index...)
Een deeltijd baan leidt niet noodzakelijk tot een betere balans tussen werk en privé. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het bureau Effectory. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat zowel fulltimers als parttimers de balans tussen werk en privé een score van 69 procent meegeven. De onderzoekers zoeken een mogelijke verklaring in het feit dat veel bedrijven nog niet helemaal zouden zijn ingesteld op deeltijds werken. Dat zou ertoe leiden dat de werkdruk vaak te hoog is en de betrokkenen de neiging hebben om hun werkzaamheden in hun vrije tijd thuis verder te zetten. Effectory wijst er op dat medewerkers met een deeltijd baan ook vaak hogere verwachtingen hebben over de balans tussen werk en privé, dan hun collega's met een fulltime baan. Dat verhoogt volgens de onderzoekers het risico op een negatiever oordeel wanneer dat evenwicht toch niet uitvalt zoals werd gehoopt en er minder tijd overblijft voor het gezin dan men oorspronkelijk had verwacht.

Over tien jaar werkt 50 procent meer in buitenland  (index...)
Steeds meer mensen werken buiten hun thuisland. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Het voorbije decennium werd op dat vlak volgens het rapport een stijging met 25 procent opgetekend. Voor het volgende decennium wordt zelfs een toename met 50 procent vooropgesteld. De onderzoekers stellen dat de moderne economie leidt tot een intensivering van de wereldwijde arbeidsmobiliteit. Dat leidt vooral tot een stijging van een kort verblijf in het buitenland en internationale forenzen stromen. De onderzoekers voegen er aan toe dat werknemers ook naar meer landen worden uitgezonden. Daarbij wordt opgemerkt dat elf van de dertig populairste bestemmingen van zestig jaar geleden inmiddels zijn vervangen door nieuwe locaties. Er wordt aan toegevoegd dat ondernemingen tegen het einde van het decennium werknemers gemiddeld naar 33 bestemmingen uitsturen. Vorig jaar was er sprake van 22 bestemmingen, tegenover amper 13 bestemmingen twaalf jaar geleden.

Mkb-ondernemer doet intuïtief aan hr  (index...)
De directeur grootaandeelhouder van een mkb-bedrijf is de spil van het hr-beleid in het bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek door de Kenniskring HRM van Saxion Hogescholen onder 30 mkb-bedrijven. Het onderzoek voorziet in een kennisleer over hr-praktijken binnen het mkb. Blijkens de studie benutten de onderzochte ondernemers de specifieke en bedrijfseigen situatie op een doordachte en pragmatische manier in hun hrm. In de dagelijkse onderlinge contacten kunnen dingen direct geregeld worden, het liefst met zo min mogelijk formele procedures en systemen. Dat geldt ook voor het personeelsmanagement. Zo wordt nauwelijks gebruik gemaakt van psychologische tests, maar is de selectie wel degelijk kritisch. Taakinhouden liggen niet gedetailleerde vast en `werkende weg` is er tijd en aandacht voor leren en ontwikkelen. Medewerkers worden vrijwel dagelijks informeel aangesproken op hun functioneren en resultaten en waardering wordt veelal op een persoonlijke manier getoond. Het lijkt er dan ook op dat kleine mkb-bedrijven weinig baat hebben bij de hr-praktijken en systemen die in grote organisaties worden gehanteerd, maar dat de persoonlijke benadering telt.

Ook leidinggevenden hebben te kampen met pesterijen  (index...)
Van alle leidinggevenden in Nederland geeft 8% aan het slachtoffer te zijn van treiterijen. Bovendien zegt 28% in het verleden last te hebben gehad van gepest van ondergeschikten. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het CNV en de Universiteit Twente. `Het beeld is nu meer in balans. De leidinggevende krijgt vaak de zwartepiet toegespeeld en de werknemer is het slachtoffer. Dat beeld is niet geheel terecht. Natuurlijk zit een werknemer wel in een kwetsbare positie, want die heeft minder macht`, analyseert psychologe Ellen Giebels. Uit haar onderzoek komt dan ook naar voren dat 17% van de ondergeschikten te maken heeft met pesterijen en tevens 17% dat in het verleden had. Giebels is overigens niet verbaasd dat leidinggevenden ook slachtoffer kunnen zijn. Vaak gebeurt dat echter minder opzichtig, bijvoorbeeld door iemand niet uit te nodigen voor een borrel of een lunch. Een leider is een gemakkelijk doelwit, want hij maakt niet deel uit van de groep. Vooral hardwerkende mensen lopen een risico. Zij kunnen sneller buiten de boot vallen, want ze vormen vaak een bedreiging voor de normen en waarden van de groep`, meent de personal coach van pest-slachtoffers.

Leefstijlbeleid moet gevolgen vergrijzing opvangen  (index...)
Een leefstijlbeleid moet het antwoord vormen op de vergrijzende werknemer. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen naar de status van het leefstijl beleid in Nederlandse arbeidsorganisaties. Nederland vergrijst, mensen moeten langer doorwerken en een bewust leefstijl beleid gericht op het vitaal en gezond houden van werknemers, moet dat faciliteren. De studie toont aan dat de senior werknemer bij 42% van de onderzochte bedrijven aandachtspunt is in het HRM-beleid en dat 9% in de toekomst daar de focus op wil leggen. Het blijkt dat organisaties bij oudere werknemers vooral klachten verwachten van fysieke aard (45%) en fysieke inzetbaarheid (44%). Daarnaast scoren ook problemen met de algemene gezondheid hoog (37%), ziekteverzuim (36%) en productiviteit (35%). Van de organisaties die apart aandacht willen gaan besteden aan de oudere werknemer ziet 40% in leefstijl beleid een effectief instrument om de te verwachten problemen mee te lijf te gaan. Nog meer belang wordt gehecht aan het stimuleren van de inzetbaarheid en productiviteit (57%) en het leeftijdsbewust personeelsbeleid (55%). Het leeuwendeel van de organisaties (63%) ziet een dergelijk beleid overigens binnen twee jaar van de grond komen.

Werkgeluk en werkrelaties zijn positief gelinkt aan hrm  (index...)
Werkgeluk en werkrelaties zijn positief gerelateerd aan human resource management (hrm), terwijl hrm weinig effect heeft op gezondheid. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. De percepties van medewerkers spelen een grote rol in nieuwe hrm-prestatie modellen. De percepties fungeren als schakel tussen hrm-activiteiten op organisatieniveau en de prestaties van de onderneming. De modellen maken onderscheid tussen twee soorten perceptie: die van hr-activiteiten en percepties gericht op de communicatie van organisatiedoelen. Als medewerkers beter op de hoogte zijn van de organisatiedoelen en worden beloond op grond van hun bijdrage aan het halen van die doelen, dan zullen ze zich meer naar die doelen gaan gedragen.
Het welzijn van medewerkers kan worden onderscheiden in werkgeluk, werkrelaties en gezondheid. De onderzoeker dat hrm een positief effect heeft op werkgeluk en werkrelaties, maar voor hrm en gezondheid wordt geen, of zelfs een negatief effect gevonden. Bij de implementatie van hrm-beleid moet aandacht worden besteed aan mogelijke negatieve gezondheidseffecten.

CEO’s noemen creativiteit belangrijkste factor voor toekomstig succes  (index...)
CEO's vinden dat ze vooral creativiteit aan de dag zullen moeten leggen om succesvol te zijn in de steeds complexere wereld - meer dan rigoureuze discipline op het gebied van bedrijfsvoering, integriteit of zelfs visie. Dat blijkt uit een grote nieuwe enquête van IBM onder meer dan 1500 CEO's wereldwijd. Uit de interviews blijkt dat minder dan de helft van CEO's wereldwijd vindt dat hun bedrijf goed voorbereid is om de volatiliteit en de steeds grotere complexiteit in hun bedrijfsomgeving het hoofd te bieden. CEO's worden geconfronteerd met enorme verschuivingen - nieuwe regelgeving, veranderingen in de mondiale economische power centers, versnelde transformatie van de industrie, groeiende datavolumes, snel veranderende consumentenvoorkeur - die, volgens de studie, kunnen worden opgelost door de organisatie te doordringen met 'creativiteit'. Meer dan 60 procent van de CEO's gelooft dat de transformatie van de industrie de belangrijkste factor is die bijdraagt tot de onzekerheid, en de bevinding wijst op een behoefte aan innovatieve manieren om de organisatiestructuur, financiën, mensen en strategie te beheren. De enquête wijst ook op sterk uiteenlopende strategische belangen en prioriteiten van CEO's in Azië, Japan, Europa of Noord-Amerika. Het is de eerste keer dat deze tweejaarlijkse enquête onder leidinggevenden in de privé- en de openbare sector zulke duidelijke regionale verschillen aan het licht brengt.

Technologie draagt bij tot groter geluksgevoel  (index...)
Er is een positief verband tussen de toegang tot technologie en een gevoel van geluk. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de British Computer Society (BSC). Toegang tot communicatie-apparatuur wordt volgens de onderzoekers het meest naar waarde geschat. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat vrouwen in ontwikkelingslanden emotioneel het meest worden beïnvloed door hun toegang tot technologie. Dat geldt ook voor mensen - zowel mannen als vrouwen - met een laag inkomen of een beperkt opleidingsniveau. De onderzoekers merken op dat die vaststellingen wellicht kunnen verklaard worden door het feit dat vrouwen in het gezin en andere sociale netwerken een meer centrale rol spelen. In ontwikkelingslanden worden hun mogelijkheden om in contract te treden met de maatschappij, door technologie het meest bevorderd.
Uit het rapport blijkt dat die correlatie met het ouder worden niet versterkt wordt, ondanks de pogingen in verschillende landen om hun oudere bevolkingscategorieën online te krijgen. Onderzoeksleiders stellen daarbij dat de mens - jong of oud - een sociaal wezen is en iedereen nood heeft aan dingen waartoe informatica toegang biedt. Er wordt aan toegevoegd dat het onderzoek van de British Computer Society ingaat tegen de stellingen van een aantal psychologen, zij gaan ervan uit dat technologie een negatieve impact heeft op het menselijk geluk, omdat de grens tussen het persoonlijke en professionele leven vervaagt. Er worden heel wat negatieve dingen gezegd en geschreven over technologie. Maar toch blijken heel wat mensen aan hun informatica verhangen te zijn. De onderzoeker wijst daarbij dat het bezit van technologie in veel culturen een statussymbool is. Verder wordt aangegeven dat het bezit van een computer wereldwijd synoniem is van een goede opleiding, maar de opkomende middenklasse in India bestempelt die eigendom ook als een teken van rijkdom. Het is niet bewezen is dat die rijkdom ook daadwerkelijk financieel wordt gerealiseerd, maar de perceptie is volgens haar wel bijzonder reëel. Alleen al informatica kan iemand het gevoel geeft een grotere persoonlijke controle over zijn leven te kunnen uitoefenen en daarmee de stress wegneemt en dus voor een mentaal betere conditie zorgt.

Helft mensen beweegt niet genoeg  (index...)
Bijna de helft van de Nederlanders beweegt niet voldoende. In 2009 lag het percentage dat voldoende beweegt op 56%, zo blijkt uit recente CBS-gegevens. Over de laatste jaren is zowel bij de mannen als bij de vrouwen stagnatie zichtbaar. De norm voor gezond bewegen is minimaal een half uur per dag matig intensieve activiteiten verrichten, en dit minimaal vijf dagen per week. Vier op de tien mannen en drie op de tien vrouwen hebben matig overgewicht. 11,2% van de mannen heeft last van ernstig overgewicht. Vooral ouderen hebben last van ernstig overgewicht. Uit de cijfers blijkt verder dat een op de tien Nederlanders tot de zware drinkers wordt gerekend. Vooral jongeren drinken veel, ruim een op de acht drinkt minimaal één keer per week minstens zes glazen en kan bestempeld worden als een zware drinker. Wel neemt het aantal zware drinkers onder de jongeren af. Een op de vijf Nederlanders drinkt geen alcohol. Het percentage rokers onder Nederlanders van 12 jaar en ouder ligt op 27%. Bij de vrouwen is dit 23%, bij de mannen rookt 31%. Het aantal rokers is het hoogst in de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar.

Intuïtie manager is niet altijd betrouwbaar  (index...)
Topmanagers moeten hun intuïtie met gezond wantrouwen benaderen en niet in de val van zelfoverschatting trappen. Volgens het onderzoek van 2 wetenschappers en Nobelprijswinnaars voor de economie kan intuïtie wel als een belangrijk ijkpunt gelden, maar alleen wanneer het vervolgens consciëntieus geëvalueerd wordt in hoeverre het relevantie heeft in een gegeven context. Er zijn omstandigheden waarin het zinvol is om op intuïtie te vertrouwen, bijvoorbeeld wanneer onder tijdsdruk een besluit moet worden genomen. Volgens beide wetenschappers zijn er twee omstandigheden waarin intuïtie betrouwbaar is. Allereerst is dat wanneer een situatie een bepaalde structuur heeft en dus tot op zekere hoogte voorspelbaar is. De tweede factor is de mate waarin besluitvormers de kans hebben om feedback te krijgen op hun oordeel, zodat ze hun oordeel kunnen versterken en expertise kunnen opbouwen. Een probleem met expertise is echter dat veel mensen niet weten waar de grenzen van hun expertise liggen. Bij het maken van strategische besluiten is het volgens beiden gevaarlijk te veel te vertrouwen op intuïtie; er zijn immers altijd aspecten van het probleem die buiten het blikveld van de manager vallen, bijvoorbeeld het gedrag van de concurrent.

Nederlandse high performing manager heeft profiel  (index...)
Het interculturele raamwerk voor excellerend leiderschap is toepasbaar op de Nederlandse situatie zodat een profiel van de Nederlandse high performing manager (HPM) kan worden vastgesteld. Dit blijkt uit onderzoek van de Maastricht School of Management. Volgens het onderzoek biedt een dergelijk HPM-profiel ondernemingen handvatten om hun management development-, beoordelings- en coachingsprogramma's alsmede hun wervingsprocessen zo in te richten dat deze een faciliterende werking hebben bij de overgang naar een High Performance Organisatie. Het hiervoor gehanteerde raamwerk gaat uit van de veronderstelling dat bepaalde leiderschapsfactoren universeel zijn, maar dat deze zich uiten in gedrag dat cultureel bepaald is. Het blijkt dat Nederlandse HPM`ers zich kenmerken door de mate waarin ze zelfverzekerd zijn in het werk en tijdens de omgang met medewerkers en door de mate waarin ze oog hebben voor goed werk van hun medewerkers en hen daarvoor publiekelijk waarderen. De Nederlandse HPM'er gaat adequaat om met een export afhankelijke economie en een open samenleving die steeds meer multicultureel wordt en hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vijf 'ontdekkingsvaardigheden' bepalen innovatievermogen organisatie  (index...)
Ondernemingen kunnen hun innovatievermogen vergroten door dagelijks doelbewust en consequent vijf doorslaggevende 'ontdekkingsvaardigheden' toe te passen. Dit stellen 2 onderzoekers werkzaam aan de Wharton Business School, INSEAD en de Harvard Business School. Kort gezegd draait het leerproces om het eerst leren begrijpen van een bepaalde vaardigheid, het toepassen ervan, experimenteren en uiteindelijk het vertrouwen krijgen in de eigen creativiteit. Een cruciaal aspect van het DNA van het innovatievermogen is associëren, het met elkaar in verband brengen met allerlei ongerelateerde problemen of ideeën uit verschillende terreinen. De tweede vaardigheid is het stellen van vragen en het gangbare ter discussie te stellen: waarom? Waarom niet? Vervolgens: wat als? De derde vaardigheid waarmee innovatieve ondernemers zich onderscheiden is het observeren van mensen en menselijk gedrag zoals een antropoloog dat zou doen. De vierde vaardigheid is het willen en kunnen experimenteren. Amazon heeft dit bijvoorbeeld structureel ingevoerd om innovatie te stimuleren. De laatste vaardigheid ten slotte is netwerken.

Twitter heeft potentie als alternatief voor enquêtes  (index...)
De berichten op de microbloggingsite Twitter vormen mogelijk een perfect alternatief voor enquêtes. Dat zeggen onderzoekers van de Carnegie Mellon University. Bij een analyse van een miljard zogenaamde tweets van de voorbije twee jaar, stelden de onderzoekers immers vast dat de inhoud van de berichten op de microbloggingsite grotendeels overeen kwamen met de resultaten die met traditionele methodes bij enquêtes werden verkregen. Uit een tekstanalyse van de boodschappen op Twitter over economische en politieke thema`s bleek volgens de onderzoekers dat de resultaten bijzonder grote gelijkenissen vertoonden met de uitkomst die over dezelfde problematieken werden opgetekend door befaamde enquête-instituten. Wanneer naar opinies over bepaalde onderwerpen werd gezocht in de berichten op Twitter, bleek er volgens de onderzoekers een opvallende parallel te bestaan met de resultaten van enquêtes van onder meer Reuters, de University of Michigan, Gallup en Pollster.com. Met een groei van zeven miljoen boodschappen per dag, laat Twitter toe om op een bijzonder snelle manier het sentiment bij de bevolking op te meten. De boodschappen in de tweets zijn ongefilterd, maar dat is ook het geval bij de traditionele enquêtes. Enquêteurs hebben echter de expertise om daaruit de noodzakelijke informatie te selecteren. Tweets zouden volgens de onderzoekers dan ook een goedkope en snelle methode kunnen aanbieden om over een aantal onderwerpen een staalkaart op te stellen over de publieke opinie. Sociale media staat nog altijd in hun kinderschoenen en de instrumenten om uit sociale media trends over de publieke opinie te selecteren, blijven nog altijd relatief ruw, zodat het nog te vroeg is om uit te maken in welke mate deze methode een vervanging of aanvulling zouden kunnen vormen voor de traditionele opinie-metingen. Onderzoekers stellen dat het in ieder geval veelbelovend is dat er een duidelijke correlatie kan gevonden worden tussen enquêtes en sociale media.

Geschikt personeel blijft moeilijk te vinden  (index...)
Kleine en middelgrote bedrijven hebben het nog altijd moeilijk om de juiste mensen te vinden, ondanks de economische dalperiode. Dat is de conclusie van een rapport van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Daarbij wordt opgemerkt dat 26% van de ondervraagde bedrijfsleiders aangeeft problemen te hebben om de juiste mensen te vinden. Dat is meteen ook de grootste bezorgdheid van de bedrijfsleider, gevolgd door de hoge loonkost en de administratieve lasten. Het profiel en de competenties van de werklozen zijn volgens de werkgeversorganisatie niet gelijk aan de vereisten van de bedrijven in hun vacatures. De voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, voegt er aan toe dat deze cijfers aangeven dat er resoluut voor een ander arbeidsmarktbeleid moet worden gekozen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op activering en de uitkeringen voor werkloosheid in de tijd worden beperkt.

Duurzaam bankieren is niet populair  (index...)
Consumenten overwegen maar mondjesmaat de overstap naar duurzaam bankieren. Het is eigenlijk geen issue bij de keuze van een bank, zo blijkt uit onderzoek onder 995 mensen van 18 jaar en ouder door TNS Nipo. Een financiële prikkel zou wellicht iets helpen. De Triodos Bank en ASN Bank zijn momenteel de enige banken in Nederland die zich alleen maar richten op duurzame fondsen. Bij slechts 25% van de ondervraagden zijn deze twee banken bekend. Zolang de bekendheid niet toeneemt, zullen deze banken klein blijven. Zelfs onder consumenten die open staan voor duurzaamheid, is de bekendheid van Triodos en ASN slechts 50%. Van de grootbanken heeft de Rabobank de reputatie duurzaam te zijn. De reputatie van ING is redelijk, de overige banken scoren nog lager. De Eerlijke Bankwijzer geeft inzage in de mate waarin banken spaar- en beleggingsgelden duurzaam investeren. Aan de hand van negen criteria, wordt dit bekeken: klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, gezondheid, natuur, dierenwelzijn, belasting & corruptie en transparantie & verantwoording. Het laatste aspect is vooral van belang op de duurzame reputatie. Amper één op de twintig mensen is bekend met de Bankwijzer.

Ambtenaar heeft weinig vertrouwen in direct leidinggevende  (index...)
Ambtenaren zijn van mening dat hun leidinggevenden niet altijd hun afspraken nakomen. Het vertrouwen in de direct leidinggevende is laag, en 42% van de ambtenaren noemt dit voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit onderzoek naar medewerkerstevredenheid, verricht door Integron uit Rotterdam onder 1.400 werknemers uit 11 sectoren. Onder de ambtenaren is de gemiddelde tevredenheidscore 7,1% tegen 7,0 voor alle ondervraagden. 63% van de ambtenaren vindt de kwaliteit van de organisatie op orde en 39% vindt de organisatiekwaliteit voor verbetering vatbaar. Hierbij kijken de ambtenaren vaak naar hun direct leidinggevenden. De kritiek van ambtenaren op de direct leidinggevenden is een begrijpelijke reactie op het doorgeschoten marktdenken binnen de overheid, aldus Louis Meuleman, voorzitter van de Vereniging voor Overheidsmanagement. Chefs zijn contact overbelast, omdat ze naast het leiden van hun afdeling ook hun meerderen tevreden moeten stellen. Meulemans vreest dat de afstand tussen leidinggevenden en personeel alleen maar groter wordt.

Focus op aandeelhouderswaarde beïnvloedt prestaties negatief  (index...)
Een te grote focus op aandeelhouderswaarde heeft een negatieve invloed op de prestaties van top-100 beursgenoteerde ondernemingen. Ten opzichte van het Rijnlandse model legt het Angelsaksische model meer de nadruk op marktwerking. Het Rijnlandse model gaat uit van door de overheid gestuurd maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onderzoeker toont aan dat het Angelsaksische model snel terrein wint in Nederland. In 1992 benadrukte een kwart van de top-100 beursgenoteerde bedrijven aandeelhouderswaarde in het jaarverslag. In 2006 was dat aandeel geklommen naar 74%. Deze oriëntatie blijkt in de Nederlandse context niet te renderen. De aandeelhouders van top-100 beursgenoteerde ondernemingen hebben in regel een financiële achtergrond en een Angelsaksische nationaliteit. Om hen tegemoet te komen benadrukken de ondernemingen aandeelhouderswaarde in hun jaarverslag. Wellicht brengt de financiële crisis een kentering te weeg in de toenemende focus op aandeelhouderswaarde.

Percepties veranderen rondom gezondheidsbevordering op het werk  (index...)
Er wordt de laatste jaren anders aangekeken tegen gezondheidsbevordering op het werk en leefstijl beïnvloeding. Dit blijkt uit een in 2010 door Mad@work uitgevoerd onderzoek in opdracht van de Hartstichting. Blijkens de studie komt er ook een andere kijk op de rol van bedrijven in het voorkomen van ziekten. Steeds meer werkgevers investeren in BRAVO, meer bewegen, niet roken, matig met alcohol, goede voeding en ontspanning. Een duidelijk voorbeeld waar percepties veranderd zijn en nog steeds veranderen, is op het gebied van roken. Veel bedrijven kennen een rookbeleid, en hebben de rokers naar speciale rookruimten of buiten verbannen. Rokers hebben daar klaarblijkelijk vrede mee. Een andere trend die echter uit het onderzoek naar voren komt, is dat bedrijven het steeds minder prettig vinden dat er buiten gerookt wordt. Niet alleen schaadt dat werknemers, het is slecht voor het gezonde en vitale imago die bedrijven graag willen uitstralen.

Dienend leiderschap is goed voor het bedrijf  (index...)
Dienend leiderschap is een ethische manier van leidinggeven die goed aansluit bij de huidige trend van maatschappelijk verantwoord ondernemer. Laat onverlet dat de term al een tijd geleden gemunt is, maar dat de aandacht ervoor gering is. Volgens het onderzoek schrikken veel managers terug voor de term dienend en denken ze dat ze uitsluitend bezig zijn anderen het naar de zin te maken. Een dienend leider vraagt zich echter telkens af wat voor effect een beslissing heeft op medewerkers. Een rol wordt daarbij gespeeld door het dienen (zich op de achtergrond houden, bescheidenheid, authenticiteit en vergeving) en door het leiden (met als kenmerken empowerment, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid houden en moed). De effecten van dienend leiderschap vergen vaak wat tijd om expliciet te worden en daar ontbreekt het veel leidinggevenden aan geduld voor. Het is echter wel goed voor het welbevinden van de werknemers: het verzuim daalt en de motivatie is groter. Het is volgens het onderzoek lastig om dienen en leiden te combineren: het is vooral belangrijk te weten waar je als leidinggevende staat en wie je bent. Dan kan je beter luisteren en je doelen communiceren.

Ouderen zijn vitaler op het werk dan jongere collega's  (index...)
Nederlandse werknemers van 45 jaar en ouder zijn mentaal en fysiek vaak vitaler dan hun jongere collega's Dat komt naar voren uit onderzoek van uitzendbureau Outstanding onder ruim 2.000 werkenden en werkzoekenden. Oustanding wijst op het belang van de uitkomsten van het onderzoek voor de huidige discussies rondom vergrijzing en het verhogen van de AOW-leeftijd. Anders dan het populaire vooroordeel ons wil doen geloven, is door de onderzoekers geen negatieve relatie gevonden tussen de oplopende leeftijd en de arbeidsvitaliteit van mensen. Het omgekeerde lijkt waar, hoe ouder hoe vitaler. De ouderen van nu zitten lekker in hun vel. Ze weten wat ze waard zijn. Jongeren zijn vaak nog onzeker, moeten zich nog bewijzen op hun werk, bovendien zitten de dertigers van nu in het spitsuur van hun leven, zo verklaart de uitslag van het onderzoek. De realiteit is dat het voor werkloze 45-plussers op dit moment erg moeilijk is om een baan te vinden.

Webstress bestaat en kost bedrijven omzet  (index...)
Webstress bestaat en gestreste consumenten kosten bedrijven veel omzet. Dit blijkt uit een studie van softwarebedrijf CA en adviesbureau Foviance. Op basis van neuromarketingtechnieken die in de VS vooral gebruikt worden voor het onderzoeken van offline marketingervaringen, is webstress aan de hand van een experiment in kaart gebracht. Webstress heeft verschillende oorzaken zoals langzaam ladende pagina's (85%), foutmeldingen (77%) en een labiele website performance (53%). De studie toont voorts aan dat 34% van de consumenten moeilijkheden ervaart wanneer ze online bezig zijn met een financiële transactie en dat 71% van de regelmatige gebruikers van social media last heeft van webgerelateerde problemen - wat overigens logisch is: wie veel online is, ervaart automatisch vaker problemen dat wie zelden online is. Hoewel webstress bij consumenten een bekend verschijnsel is, is bij veel grote bedrijven het muntje nog niet gevallen. Maar weinig gefrustreerde consumenten melden immers een slecht functionerende site bij de eigenaar. Het is dus zaak regelmatig de eigen website te checken en te monitoren in hoeverre deze nog wel gebruiksvriendelijk is. Bedrijven testen hun site echter vaak voornamelijk op serverniveau, en niet op dat van de gebruiker.

Leren leiding geven is mogelijk, maar niet voor iedereen  (index...)
Leiderschap valt te leren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en zeker niet door iedereen. Onderzoek is gedaan naar het lerend vermogen van topmanagers. Volgens het onderzoek is de aard van de persoonlijkheid bepalend bij het leren van topmanagers. Daarom moeten leiderschapsontwikkelingsprogramma's met deze achtergrond opgezet worden. Daarnaast moet elk programma aandacht besteden aan drie leerelementen: bewustwording (assessment), uitdagen (praktijk-leren) en verankeren (beloning). In de praktijk blijkt dat veel leiders on the job leren en niet zozeer planmatig of instructiegericht. Dit heeft dan de volgende consequenties: dure leergangen zijn vaak weggegooid geld, het maken van een POP is weinig zinvol doordat het moeilijk te voorspellen valt welke leerervaring zich in de praktijk zal aandienen. Coachen en trainen zonder diagnose is zinloos en roulerend leiderschap is niet altijd effectief. Voorts blijkt de steun van de directe baas voor het verankeren van nieuw gedrag belangrijker dan gedacht, en met name op dit hoogste niveau. Topmanagers hebben ten slotte weinig vertrouwen in training door de HR-afdeling omdat die zelden op hun behoeften aansluit.

Macht heeft corrumperende werking  (index...)
De grote hoeveelheid schandalen rond politici die ethiek prediken, maar er buitenechtelijke relaties op nahouden of frauderen, lijkt erop te wijzen dat er een direct verband bestaat tussen hypocrisie en het bekleden van een machtspositie. Reden voor onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en de Northwestern University om een studie te verrichten. De laboratorium studie toonde aan dat macht een corrumperende werking heeft op mensen in die zin dat machthebbers anderen ethisch meer de maat nemen dan zichzelf. Een andere uitkomst van de experimenten is dat machthebbers die betrapt zijn, weinig berouw kennen omdat ze geloven dat ze in hun recht staan om misbruik te maken van hun positie of de gedragsalternatieven die die positie hen biedt. Volgens de onderzoekers overtreden machthebbers regels niet alleen omdat ze er gewoonweg toe in staat zijn, maar ook omdat ze er werkelijk van overtuigd zijn dat ze daar het recht toe hebben. De onderzoekers noemen dit fenomeen hypercrisie. Wat hypercrisie veroorzaakt is onduidelijk. Wellicht is het op zichzelf toepassen van omgekeerde privileges een vorm van ontkenning door iemand die intuïtief voelt niet op de juiste plek in de hiërarchie te zitten.

(c) 3 April 2020 Vos Interim