x

Nieuwsbrief juli 2010


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Vindt u de nieuwsbrief ook de moeite waard voor uw collega's en uw netwerkcontacten? Stuur de nieuwsbrief dan aan hen door. Met vriendelijke groeten, Martin Vos.

Groepsbrainstorm minder effectief dan aangenomen  (index...)
Brainstormsessies in een groep zijn lang niet zo effectief als vaak gedacht wordt. Tot deze conclusie kwamen wetenschappers van de Universiteit van Texas nadat ze proefpersonen in twee groepen ideeën lieten bedenken. De leden van de ene groep moesten elk voor zich ideeën bedenken zonder inzage in suggesties van anderen, terwijl de andere groep een groepsbrainstorm hield. Beide groepen kwamen met evenveel ideeën, maar die van de individuele bedenkers waren veel gevarieerder. Volgens de onderzoekers staren we ons in een groep snel blind op andermans invallen. Om dit zogenoemde fixatie-effect te verkleinen, wordt aangeraden regelmatig pauzes in te lassen. Een andere tip voor brainstormsessies is om eens een brainwriting te houden. Schrijf invallen op in plaats van ze mondeling te spuien, wissel ze onderling uit en vul ze -eveneens op papier- aan. Hiermee wordt voorkomen dat sommige deelnemers achteroverleunen omdat ze verwachten dat anderen wel met goede suggesties komen of dat ze juist hun invallen voor zichzelf houden omdat deze vergeleken bij die van de rest toch niet zo goed lijken. Onderzoeker adviseert geen strak tijdschema te hanteren. Een sessie van vijf minuten levert weliswaar relatief meer suggesties op dan een langere sessie, maar ten koste van de creativiteit.

Nederlanders zijn gemiddeld 16 uur per week online  (index...)
Nederlanders brengen gemiddeld 16 uur per week online door. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ruigrok NetPanel. Mannen en jongeren besteden gemiddeld meer tijd online door dan vrouwen en senioren. Videocontent is zeer populair. Vrouwen spelen meer games dan mannen en plaatsen ook meer foto`s op internet. In 2007 maakte 40% van de internetters gebruik van sociale media zoals Hyves. In 2010 is dat aandeel gegroeid naar 72%. Evenals in 2009 heeft ongeveer 40% toegang tot internet via de mobiele telefoon. Het verschil is dat in 2009 slechts 30% van deze groep daadwerkelijk gebruik maakte van mobiele toegang, terwijl in 2010 ongeveer 65% dat doet. Het actieve gebruik van Twitter is sinds vorig jaar gestegen van 3% naar 9%. Hyves is het populairste sociale medium in Nederland. De bekendheid van Hyves onder Nederlanders is 90% en 60% heeft een profiel gemaakt op de site. Alle Nederlandse internetters tezamen spenderen bijna 14 miljoen uur per jaar aan Hyves. YouTube volgt met een bekendheid van 87% en 22% heeft een account aangemaakt. Aan YouTube wordt jaarlijks bijna 14,5 miljoen uur besteed. Derde is Twitter met een bekendheid van 76%.

Autoritaire baas is dodelijk voor de productiviteit  (index...)
Een autoritaire baas zal er niet in slagen om zijn personeel harder te laten werken, maar integendeel aanleiding geven tot een lagere productie. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek aan de Duke University. De onderzoekers voegen er aan toe dat medewerkers die hun baas als een autoritaire figuur bestempelen, zelfs bij een onbewuste gedachte aan hun meerdere minder hard beginnen te werken, ook al hebben ze niet die intentie. Het fenomeen kan volgens onderzoekers aan de Duke University, teruggebracht worden tot het reactance-mechanisme, een emotionele reactie die rechtstreeks contradictorisch staat tegenover regels of wetten die bepaalde gedragsvrijheden bedreigen of elimineren en dat vaak optreedt wanneer iemand onder zware druk staat om een bepaalde visie of gedrag aan te nemen. Het concept van reactance werd al meer dan dertig jaar geleden omschreven door Jack Brehm, maar gedurende verscheidene decennia nog nauwelijks onder de aandacht werd gebracht. Sinds kort wordt het fenomeen echter opnieuw intens bestudeerd, waarbij vooral gekeken wordt naar de gevolgen in de zakelijke omgeving. De onderzoeker merkt op dat reactance vooral bestempeld wordt als een bewuste reactie, maar het nieuwe onderzoek heeft volgens hem ook aangetoond dat het evenzeer een onbewuste reactie kan zijn. In bepaalde gevallen kan reactance volgens de onderzoekers dan ook een automatisch proces worden. Als opmerking wordt er aan toegevoegd dat niet iedereen even sterk reageert op een bedreiging van zijn zelfstandigheid. Mensen met een ingebakken overtuiging dat anderen hen onder controle proberen te houden, zijn geneigd om op de meest negatieve manier te reageren op onbewuste gedachten aan autoritaire bedreigingen. Deze individuen staan niet alleen sterk op hun vrijheid, maar ze zullen ook alles doen om die te beschermen. In organisatieverband kan hen dat echter soms in moeilijkheden brengen.

Jaloezie kan grote gevolgen hebben voor organisatie  (index...)
Jaloezie kan een desastreuze rol spelen binnen organisaties. Zo kan het medewerkers demotiveren en daarmee de productie ondermijnen. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel. Zo blijkt uit een studie dat vooral mensen die we als onze gelijken beschouwen of collega's afgunst oproepen. Het succes van een hechte vriend maakt volgens de onderzoeker ongelukkiger dan het succes van een vreemde. Afgunst kent veel verschijningsvormen. Zo toonden de Amerikaanse gedragswetenschappers aan dat managers eerder ideeën overnemen van mensen buiten de organisatie dan van hun eigen mensen. Dit laatste wordt als bedreigend ervaren, het impliceert immers dat de eigen mensen intellectueel superieur zijn aan de manager. Het gevolg: managers halen kostbare kennis liever van buiten de organisatie. Afgunst kan echter ook positieve gevolgen hebben. Door anderen bijvoorbeeld te stimuleren beter te presteren. Om afgunst echter als een managementtool te gebruiken is echter gevaarlijk: als mensen het idee krijgen dat datgene waarom ze iemand benijden niet voor hen haalbaar is, dan slaat benijden om in afgunst.

E-mailmarketing zal folder niet vervangen  (index...)
De huis-aan-huisverspreiding van folders zal niet vervangen worden door e-mailmarketing. Dit is de verwachting van 76% van de retailers die op een enquête van Tripolis reageerden. De belangrijkste reden is de attentiewaarde van een tastbare mailing, terwijl e-mailmarketing vaak ervaren wordt als spam. Andere argumenten die genoemd werden, zijn bereik, effectiviteit, de hoge opbrengst en aanvullend bereik onder de oudere doelgroep die niet bereikt wordt met e-mailmarketing. Bijna 25% van de respondenten denkt wel dat de folder in de nabije toekomst plaats zal maken voor e-mail. Deze deelnemers noemden als redenen kostenbesparing, persoonlijk, het gericht meten van statistieken, interactiviteit en een-op-een communicatie. Het onderzoek wijst verder uit dat 38% van de retailers nog geen e-mailnieuwsbrieven naar klanten stuurt. Van de retailers die dit wel doen, verstuurt slechts 24% deze gepersonaliseerd op naam. Slechts 21% van de respondenten stelt nieuwsbrieven samen op persoonlijke interesse van de ontvanger. De helft maakt één nieuwsbrief voor alle ontvangers, terwijl 31% aangeeft dat deze vraag niet van toepassing is. Het onderzoek werd onder 500 respondenten uitgevoerd.

Ontwikkelingslanden worden snel grootste producent van e-waste  (index...)
Ontwikkelingslanden zullen over twintig jaar minstens dubbel zoveel elektronische afval produceren dan de geïndustrialiseerde wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Chemical Society (ACS). Daarbij wordt opgemerkt dat over twintig jaar in ontwikkelingslanden 400 tot 700 miljoen computers zullen worden afgeschreven, tegenover 200 tot 300 miljoen in de geïndustrialiseerde wereld. De onderzoekers stellen dat over zes jaar in de ontwikkelingslanden al meer computers zullen worden afgeschreven dan in de geïndustrialiseerde wereld. Die trend zal volgens het rapport nadien alleen nog maar versnellen. De volgende periodes mag er zowel in de geïndustrialiseerde wereld als in de ontwikkelingslanden een dramatische groei van het computer-bezit worden verwacht, aldus de onderzoekers. Tegelijkertijd zal de technologische vooruitgang ervoor zorgen dat de levenscyclus van elektronische producten steeds korter wordt, zodat deze apparaten steeds sneller zullen worden afgeschreven. Die trend moet aanleiding geven tot een wereldwijde bezorgdheid over milieu veilige oplossingen voor deze enorme berg e-waste, die potentieel toxische producten bevat. Er moet dan ook dringend nagedacht worden over het uitbouwen van een optimaal beleid voor elektronisch afval. Om het probleem van e-waste in ontwikkelingslanden aan te pakken, is al herhaaldelijk opgeroepen om de export van elektronisch afval zwaar te reglementeren. Dergelijke maatregelen zullen uiteindelijk echter geen enkele impact hebben, geeft de onderzoeker aan de Arizona State University en de School of Sustainable Engineering and the Built Environment, aan. Bij een exportverbod wordt er immers van uitgegaan dat het grootste gedeelte van de e-waste afkomstig is van buiten de ontwikkelingslanden en dat het stopzetten van de handel met de geïndustrialiseerde wereld de toevoer van e-waste zal doen ophouden. Aangezien het computergebruik in ontwikkelingslanden echter het snelste zal toenemen, zal de meeste e-waste ook ter plaatse worden geproduceerd.

Fuserende bedrijven moeten meer focussen op omzetsynergie  (index...)
Fuserende bedrijven laten veel geld liggen door onvoldoende te focussen op omzetsynergie. Dit blijkt uit een studie van adviesbureau Turner en de Vrije Universiteit naar omzetsynergie bij topbedrijven. Blijkens de studie presteren bedrijven die omzetsynergie realiseren beter dan hun concurrenten. Ongeveer 76% van de onderzochte bedrijven realiseert niet de verwachte omzetsynergie. Deze vorm van synergie is echter een sterk onderbelicht aspect van fusies. De meeste bedrijven focussen voornamelijk op kostensynergie. De studie identificeert zes verschillende typen omzetsynergie: cross selling, gecombineerde productontwikkeling, gedeelde verkoopvaardigheden, een versterkte marktpositie, een verbeterde geografische dekking en voorwaartse verticale integratie. Ondernemingen die omzetsynergie succesvol willen plannen en realiseren moeten voldoen aan zes specifieke eisen. Ze moeten het hele spectrum aan omzetsynergie verkennen, klanten zo vroeg mogelijk betrekken en ambitie en moed tonen. Voorts moeten ze een consistent organisatieontwerp maken, beide partijen in beweging brengen en echt investeren in de realisatie van omzetsynergie.

Stress wordt grootste oorzaak van werkverlet  (index...)
De werkdruk tijdens de economische recessie heeft tot een belangrijke groei in mentale gezondheidsprobleem geleid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse non-profit organisatie Mind. Daarbij wordt opgemerkt dat één op elf Britse werknemers omwille van stress door de financiële crisis zijn huisarts heeft geraadpleegd, terwijl 7 procent aangeeft geneesmiddelen voorgeschreven gekregen te hebben om zijn psychische problemen te helpen verwerken. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven meer inspanningen moeten doen om de mentale gezondheid van hun medewerkers te ondersteunen. Er wordt aan toegevoegd dat dergelijke maatregelen ook helemaal niet veel hoeven te kosten. De Confederation of British Industry stelt dat werkgevers daadwerkelijk meer aandacht besteden aan de zorg voor de mentale gezondheid van hun werknemers, maar geeft toe dat het belangrijk is om begrip voor die situaties op te roepen. De voorbije jaren zijn bijzonder moeilijk geweest, zelfs voor mensen die erin geslaagd zijn om hun werk te behouden. Een groot gedeelte van de arbeidsbevolking moet langere uren presteren. Anderen zien hun betaalde overuren geschrapt worden en nog anderen maken zich zorgen over hun werkzekerheid. Door die druk kunnen een aantal mensen zich ongemakkelijk beginnen te voelen en er wordt gesteld dat problemen rond mentale gezondheid binnenkort de belangrijkste reden zal worden voor het werkverlet. Uit het onderzoek van Mind blijkt dat ongeveer één op drie werknemers door de economische harder moet werken en bijna de helft maakt zich zorgen over zijn werkzekerheid. Eén op vijf ondervraagden gaf aan dat de werkstress hem fysiek ziek had gemaakt. Eén op vier geeft toe door de onhoudbare druk op de werkvloer in huilen uitgebarsten te zijn. Resultaten van Mind geven aan dat bij veel bedrijven echter geen begrip is voor het feit dat hun werknemers onder de zware druk gedwongen worden om ziekteverlof op te nemen. Mind stelt dan ook dat bedrijven de sfeer op de werkvloer moeten verbeteren en zich meer begripvol moeten opstellen tegenover mentale gezondheidsprobleem. In praktijk hebben een aantal bedrijven door de financiële crisis hun steun aan werknemers daarentegen teruggeschroefd. De Confederation of British Industry, stelt dat bedrijven de nodige inspanningen doen om de mentale gezondheid van hun medewerkers te garanderen, maar is het vooral belangrijk dat collega's en directe oversten op de werkvloer begrip hebben voor de situatie.

Retailers moeten de kunst van het verkopen herontdekken  (index...)
Retailers moeten de kunst van het verkopen herontdekken. Dit omdat nog steeds veel klanten geen vastomlijnd aankoopbeslissing hebben wanneer ze een winkel betreden, doordat de afstand tussen verkopers en klanten de laatste jaren steeds groter is geworden. Dat heeft alles te maken met de komst van nieuwe technologieën en met de websites van de onderneming die vaak als voorportaal van het fysieke filiaal dienst doen. Veel retailers, die erop vertrouwen dat klanten zich eerst via internet oriënteren, hebben gedesinvesteerd in hun winkelpersoneel. Dat heeft weliswaar geleid tot kostenreductie, maar ook tot een afname van de prikkel voor het resterende winkelpersoneel om te verkopen. Kortom: retailers gaan er te veel vanuit dat klanten de winkel betreden met het doel alleen een transactie te doen. Uit onderzoek van McKinsey blijkt echter dat 40% van de klanten die een winkel betreden nog sterk vatbaar zijn voor beïnvloeding door het verkooppersoneel. Het loont dus zeker de moeite om te investeren in goed opgeleid, professioneel en kundig frontline verkooppersoneel dat de vier stappen van verkoop beheerst: een opening maken, vragen naar behoeften, een demonstratie geven en de deal sluiten.

Kwaliteit online winkelen neemt af  (index...)
De kwaliteit van het online winkelen laat te wensen over. Dit blijkt uit de studie ICT Barometer van Ernst & Young over online winkelen. De Barometer wordt jaarlijks gehouden onder 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven. Zes op de tien respondenten koopt maandelijks een product online, 11% zelfs wekelijks. Van de ondervraagden krijgt vervolgens 40% te maken met fouten. In 2008 was dat nog 38%. De drie grootste ergernissen: hoge verzendkosten, tijdstip van afleveren en het niet op voorraad zijn van het product. De studie wijst ook op een veranderd koopgedrag: reizen worden niet meer het meest online verkocht. Gaf in 2008 74% van de respondenten aan reizen online te boeken, in 2009 was dat 68%. De productgroep die nu op de eerste plaats staat is home entertainment producten zoals boeken, muziek, cd's en dvd's: 73% van de respondenten koopt deze zaken online. Ook het aandeel shopping goods, zoals kleding en schoenen, steeg: van 35% in 2008 naar 47% in 2009. Het vertrouwen in betalen bij online winkels is sterk afgenomen ten opzichte van 2008: met bijna 20%. Opmerkelijk is dat het vertrouwen per online winkel sterk wisselt. Winkels met een keurmerk genieten meer vertrouwen.

Online etiquette even belangrijk als gedrag op werkvloer  (index...)
Online etiquette is net even belangrijk als het gedrag op de werkvloer. Dat geldt zowel voor werkzoekenden als werknemers. Dit geeft het Amerikaanse etiquette-instituut Protocol School of Washington aan. Online fouten dreigen dan ook een toekomst binnen een bedrijf te hypothekeren, zij het voor een sollicitant om aangenomen te worden, zij het voor de werknemer om zijn baan te kunnen behouden of promotie te maken. Uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de rekruteerders inmiddels op sociale netwerken informatie opzoekt over een kandidaat-werknemer en 44 procent geeft aan op basis van die online informatie te beslissen om een sollicitant niet te weerhouden. 85 procent van een succesvolle carrière afhankelijk is van een gepaste interactie met anderen. Er wordt benadrukt dat vele sollicitanten nog altijd een verkeerde perceptie hebben over de gevolgen van hun activiteiten in sociale netwerken. Aangegeven wordt dat men er nog altijd van uit gaat, dat sociale netwerken een platform voor de persoonlijke omgeving vormen, maar vergeet daarbij dat vele bedrijven en bedrijfsleiders in deze wereld actief zijn. Bovendien gaat men er ook verkeerdelijk van uit dat sociale netwerken privaat zijn, waarbij men vergeet dat de beveiliging minimaal is en men zelf zijn privacy-keuzes moet aanduiden. Al even onterecht is men ervan overtuigd dat alleen vrienden zijn activiteiten op sociale netwerken volgen en rekruteerders niet op deze kanalen op zoek gaan naar informatie. Tenslotte is men er ook verkeerdelijk van overtuigd dat profielen en foto's opnieuw kunnen verwijderd worden, want er blijven altijd sporen achter. Volgens de Protocol School of Washington vormt het gebruik van grove taal nog altijd wereldwijd professioneel het meest ergerlijke gedrag (79 procent), gevolgd door het nalaten om collega's bij het binnenkomen te groeten (77 procent), luid spreken op de werkvloer (66 procent), het nalaten van bezoekers een drank aan te bieden (51 procent) en het voeren van telefoongesprekken langs de luidspreker (47 procent). Een verkeerde dresscode op kantoor is volgens het instituut de belangrijkste vergissing die op het gebied van zakelijke etiquette kan worden gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat men zich twee niveaus boven de eigen hiërarchische positie moet kleden. Ook wordt volgens het instituut vaak op het vlak van handdruk en oogcontact fundamentele fouten gemaakt, net zoals op het gebied van eetgedrag. Tenslotte wordt volgens het instituut ook vaak verkeerd gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, die op trilfunctie zou moeten staan en waarbij gesprekken of fluistertoon zouden moeten worden gevoerd.

Klant heeft warmte nodig  (index...)
De laatste decennia is klantrelatiemanagement steeds belangrijker geworden. Mede als gevolg van de intrede van het digitale tijdperk is het voor klanten steeds eenvoudiger geworden om over te stappen. Bedrijven hebben er zodoende een groot belang bij om in relaties met hun klanten flink te intensiveren. Deze relaties waren echter nog nooit onder een 'psychologisch vergrootglas' gelegd. Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen klant en bedrijf veel overeenkomsten vertoont met een huwelijk. In beide gevallen is intimiteit in het begin van de relatie cruciaal. Gedurende de relatie neemt de behoefte aan intimiteit af, tot de relatie op de klippen dreigt te lopen - dan is het weer van levensbelang. De onderzoeker kwam tot zijn bevindingen dankzij een onderzoek onder 1.386 consumenten. De theorieën zijn afkomstig uit de psychologie die betrekking hadden op persoonlijke relaties op basis van tevredenheid, de kwaliteit van alternatieven, investeringen, gebondenheid, intimiteit en passie. Het verloop van klantenbestanden van bedrijven blijkt vaak hoog, doordat bedrijven verzuimen de klant aan zich te binden.

Liefdesrelatie op werkvloer kan tot belangenverstrengeling leiden  (index...)
Liefdesrelaties op de werkvloer zijn problematisch als ze tot belangenverstrengeling leiden. Het is onbekend hoeveel relaties ontstaan op de werkvloer. Bedrijven willen liever geen cijfers registreren of publiceren, anders komen ze bekend te staan als 'erotisch pretpark'. Uit diverse enquêtes blijkt dat ongeveer de helft van de werknemers een relatie heeft gehad met een collega. Een meerderheid van de werknemers vindt relaties op de werkvloer geen probleem zolang de collega's niet op dezelfde afdeling werken. In dat geval vindt 54% de relatie problematisch. Als er een verschil in hiërarchie is tussen de collega's, vindt 70% de relatie onwenselijk. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Gent. Advies aan het stel is om pas als ze zeker weten dat ze de relatie willen voortzetten, dan is het verstandig om het officieel te melden. Dan zullen de roddels verdwijnen. Ongeveer één op de vijf Nederlandse bedrijven heeft in de gedragscode opgenomen dat werknemers een duurzame relatie moeten melden. Soms leidt dat tot overplaatsing van een van de partners. Een voordeel van relaties op de werkvloer is dat het de betrokkenen extra zelfvertrouwen kan opleveren.

Effectieve middenmanager weet goed te communiceren  (index...)
Een goede communicatie is belangrijk voor het middenmanagement. Middenmanagers bevinden zich van oudsher in een spagaat: tussen het beleidsbepalende niveau en de werkvloer. Een positie waar het gevaar bestaat heen en weer geslingerd te worden tussen belangen en waar legio dilemma's op de loer liggen. Met name belangrijk voor de middenmanager is het hebben van een goede vertrouwensrelatie met beide partijen. Bij vertrouwen gaat het erom dat de persoon die het vertrouwen schenkt (trustor) zich kwetsbaar durft op te stellen naar degene die het vertrouwen ontvangt (trustee). De trustor heeft positieve verwachtingen van de trustee die te omschrijven zijn in termen van openheid, eerlijkheid, welwillendheid, betrouwbaarheid en competentie. Cruciaal voor het vertrouwen is de communicatie die de middenmanager hanteert. Uit onderzoek naar de communicatie van acht gemeentesecretarissen blijkt dat ze het begrip vertrouwen vooral vertalen naar consequent gedrag, integriteit, met een mond praten, het delegeren van taken en het tonen van welwillendheid. Voor het bevorderen van vertrouwen noemende de secretarissen met name zichtbaarheid en openheid.

Ethisch leiderschap loont  (index...)
Ethisch leiderschap loont, aldus onderzoekers van de UvA en de Universiteit van Amsterdam Business School. Om ethisch leiderschap praktisch handen en voeten te geven is een vragenlijst ontwikkeld die verschillende aspecten van ethisch leiderschap meet. Aan de hand van dit model kan ethisch gedrag in een organisatie in kaart worden gebracht. Voor ethisch leidinggevenden is het belangrijk om het juiste voorbeeld te geven en een vertrouwensband met de werknemers op te bouwen. Bij medewerkers leidt dit tot meer tevredenheid, inspanning, vertrouwen en de bereidheid om problemen aan het management te rapporteren. Het leidt echter ook tot aantoonbaar meer samenwerking en pro-activiteit. Met name leidinggevenden met een hoge mate van sociale verantwoordelijkheid, cognitief morele ontwikkeling en bepaalde karaktereigenschappen zijn geneigd tot het tonen van ethisch leiderschap. Voor organisaties ligt er een belangrijke uitdaging om leidinggevenden te trainen en te ontwikkelen op het gebied van ethisch gedrag om optimaal van de positieve effecten van ethisch leiderschap te kunnen profiteren.

Interim manager moet evenwichtig en machtsbekwaam zijn  (index...)
Een interim manager moet onder meer evenwichtig en machtsbekwaam zijn, zo blijkt uit een onderzoek aan de Nyenrode. Onderzoek is gedaan naar de succesfactoren voor interim management opdrachten. De onderzoeker concludeert dat charisma van de interim manager weinig tot geen invloed hebben op het welslagen van de klus. Ook de zwaarte van de opdrachtgever en werken aan vertrouwen binnen de organisatie zijn niet heel belangrijk. Het blijkt zelfs een negatieve invloed te hebben als de interimmer wordt gekozen na een uitgebreide voorselectie. Het is tevens niet aan te raden om de inkoopafdeling te betrekken bij de selectie. Onder evenwichtigheid wordt verstaan dat de interimmer zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit bezit en dat ook onder stressvolle omstandigheden kan handhaven. De ervaring en kennis van de interim manager moeten aansluiten op de opdracht en hij moet werken op basis van een planmatige aanpak waarbij realistische doelen en tijdframes worden opgesteld en via een voortgangsrapportage worden bewaakt.

Goede verkopers worden gestimuleerd door afwijzing  (index...)
Goede verkopers moeten over het vermogen beschikken om geprikkeld en gemotiveerd te worden door afwijzingen, dit concludeert een psychoanalyticus en etnograaf. Goede verkopers zijn 'blije verliezers'. Ze raken niet ontmoedigd als ze 'nee' te horen krijgen en gebruiken die momenten om hun strategie aan te scherpen. Een ongelukkige verliezer raakt in de put van afwijzingen en zal zich afvragen of hij wel het juiste beroep heeft gekozen. Een blije verliezer veert op. Een afwijzing is op zich ook niet negatief. Elk verkoopgesprek moet immers eindigen met een 'nee'. Als een klant een modewinkel inloopt en een trui bekijkt, dan moet de verkoper niet alleen proberen om die trui te verkopen. Nadat de klant heeft besloten om de trui aan te schaffen, moet de verkoper doorgaan door een bijpassende sjaal aan te prijzen of een riem en andere accessoires. Totdat de klant zegt: zo is het genoeg. Beloningen en bonussen zijn prima, maar er is ook wat te zeggen voor een symbolische beloning, dan forse financiële beloningen. Bijvoorbeeld door goede verkopers diamantjes te verstrekken die ze op hun kleding kunnen spelden.

(c) 19 februari 2020 Vos Interim