x

Nieuwsbrief februari 2011


Beste mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Met vriendelijke groet, Martin Vos.

15% van de werknemers heeft last van bore-out  (index...)
15% van de werknemers heeft last van een bore-out, dit percentage geldt voor werknemers op een gemiddeld kantoor. Volgens eigenaar van coachpraktijk Bont & Fier, zijn het met name starters die niet goed luisteren naar wat ze zelf willen. Daardoor komen ze terecht in een baan waar ze zich gaan vervelen. De Zwitserse managers Philippe Rothlin en Peter Werder schreven zelfs een boek met de titel 'Diagnose bore-out' over verveling op het werk. Een onderzoek onder 10.000 respondenten toonde bovendien aan dat een derde van de ondervraagden zich verveelde op het werk. Die verveling uit zich onder meer in het nemen van lange pauzes, veelvuldig toiletbezoek, e-mailen met collega's en surfen op internet tijdens werktijd. Dit gebeurt niet zichtbaar, zodat de werknemer toch hard lijkt te werken. Een bore-out lijkt op een burn-out, met dat verschil dat een bore-out ontstaat omdat mensen onder hun niveau werken. Daardoor vervelen ze zich en staat het werk hen steeds meer tegen. Er worden fouten gemaakt die onnodig zijn, waardoor mensen nog meer aan zichzelf gaan twijfelen. Uiteindelijk raken mensen fysiek en mentaal uitgeput door de onderbelasting.

Zakelijk succes staat of valt met gezond verstand  (index...)
Gezond verstand, oftewel praktische intelligentie, staat aan de basis van succes als ondernemer. Onderzoek van de American University en de University of Maryland onder zowel beginnende als gevestigde ondernemingen benadrukt het belang van leren middels ervaringen en door te doen.
Ondernemers die leren in de praktijk en middels vallen en opstaan hebben een voordeel boven degenen die hun kennis verwerven uit boeken en observaties. Ondernemers, vooral als ze nog niet zo lang bezig zijn, moeten ook bijna wel. Ze hebben geen tijd om lang na te denken over de best mogelijke beslissing. Ze moeten knopen doorhakken. Praktische intelligentie helpt om dat snel en vol vertrouwen te doen. Om de praktische intelligentie te vergelijken, vroegen de onderzoekers aan 283 ondernemers om tien soorten beslissingen te rangschikken in volgorde van belangrijkheid in uiteenlopende scenario’s. Uit de resultaten bleek dat ondernemers met de snelst groeiende bedrijven vooral leerden door te doen en niet bang waren om fouten te maken. Bovendien scherpten ze hun praktische intelligentie door specifieke groeidoelstellingen na te streven. De onderzoekers noemen Bill Gates en Steve Jobs als voorbeelden van personen die dankzij hun praktische intelligentie enorm succes wisten te behalen. Een aspect van praktische intelligentie is expertise. Bill Gates is een uitmuntend programmeur en die kennis bepaalde zijn benadering van software. Steve Jobs is een uitmuntend designer en wat dat hem opleverde moge duidelijk zijn. De les die hier uit geleerd kan worden: doe het gewoon! Doe waar u goed in bent, en wees niet bang om fouten te maken. Fouten maken bestaat niet eens in het hoofd van de succesvolle ondernemer, want juist door een keer te mislukken leert u het meest.

Nachtwerk is schadelijk voor de mens  (index...)
De 24-uurs economie is schadelijk voor de gezondheid doordat veel mensen 's nachts werken. Volgens een hoogleraar chronobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is er weliswaar geen harde monocausale relatie tussen nachtwerk en een klacht, maar zijn mensen niet geboren voor nachtwerk. In een rapport van FNV Bondgenoten en FNV Bureau Beroepsziekten wordt gesteld dat nachtwerkers een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekte, darmklachten en depressiviteit. Ze maken door afnemend prestatievermogen eerder fouten in hun werk en hebben door hun onregelmatige diensten een ingewikkeld sociaal leven. De onderzoeker kent de cijfers maar stelt dat er alleen onderzoek ligt dat verbanden legt en waarbij resultaten gekoppeld worden aan omgevingsfactoren. Niettemin onderkent hij de risico's en dat er geanticipeerd moet worden dat er meer 's nachts gewerkt zal worden als gevolg van de verder oprukkende 24-uurs economie en de vergrijzing (ziekenzorg stopt immers niet 's nachts). Er moet dan ook een plan van aanpak komen voor het vermijden van risico's en er moet rekening gehouden worden met het verschil in chronotype tussen mensen. Het is immers bewezen dat het genetisch bepaald is of mensen vroege vogels of nachtbrakers zijn.

Data-analyse biedt bedrijf inzicht in kwaliteit menselijk kapitaal  (index...)
Steeds meer ondernemingen zetten data-analyse in om hun menselijk kapitaal verder te rationaliseren en te optimaliseren. Dit geeft Stanley Morgan aan. Een voorbeeld is het Amerikaanse Harrah's dat aan de hand van harde gegevens meet hoe de gezondheid- en welzijn programma's van de onderneming de betrokkenheid van medewerkers en het bedrijfsresultaat beïnvloeden. Zo is het aantal preventieve bezoeken aan de medische posten op de bedrijfslocaties gestegen waardoor de kosten van urgente zorg het afgelopen jaar met miljoenen dollars is gedaald. Doordat Harrah's ook wel snapt dat de betrokkenheid van werknemers de omzet beïnvloedt, kan het de zorg en welzijn programma's beoordelen aan de hand van de bijdrage die ze leveren aan de omzet. En zo zijn er meer indicatoren. Hoewel ondernemingen graag de beste studenten van de universiteiten naar binnen slepen, hebben AT&T en Google uit kwantitatieve analyses vastgesteld dat een aantoonbaar vermogen om initiatief te kunnen nemen een veel betere indicatie is voor succes dan hoge cijfers. Ook professionele sportploegen, die kapitalen uitgeven aan talent, maken steeds vaker gebruik van data-analyse aan de hand waarvan ze toekomstscenario's kunnen maken.

Steeds meer jongeren krijgen burn-out  (index...)
Mensen krijgen op steeds jongere leeftijd last van een burn-out. Dit signaleert menig huisarts of coach. Dat de gemiddelde leeftijd van burn-out patienten daalt, ziet ook de directeur van Leefstijl Training & Coaching, een instituut voor persoonlijke ontwikkeling en gezondheidsmanagement. Volgens het instituut lag de gemiddelde leeftijd 7 jaar geleden rond de 40, nu zit bij elke sessie wel een twintiger. Volgens een onderzoek van het Rijksuniversiteit Groningen is de opvoeding deels de oorzaak van de stress onder jongeren. De jongeren zijn grootgebracht met het idee dat ze alle kansen hebben. Datzelfde geldt voor de generatie van voor 1980, met het verschil echter dat het voor die generatie beter mogelijk was die kansen te verzilveren. De huidige samenleving blijkt helemaal niet zo maakbaar er is een kredietcrisis, een academische opleiding levert geen baangarantie op en een vaste aanstelling krijgt bijna niemand meer. Juist omdat die jongeren alle kansen hebben gehad, ervaren ze hun falen als hun eigen schuld. Ook het werk en social media spelen een rol. Het werk is intensiever, er is minder hersteltijd en de grens tussen werk en privé vervaagt door technologie als smartphones, tablets en laptops.

Balans vinden tussen formele en informele organisatie verbetert prestaties  (index...)
Een combinatie van formele prestatiecriteria en informele communicatie leidt tot betere prestaties. Dit stellen Jon Katzenbach van Booz & Company en Zia Kahn van de Rockefeller Foundation. Volgens de auteurs bestaat elke organisatie uit een formeel deel van regels, hiërarchieën, structuren en procedures en een minder zichtbaar, maar zeer invloedrijk informeel deel. Die informele organisatie is de vergaarbak van alle menselijke aspecten in de onderneming: principes, gedrag, emoties, mythen, culturele normen en spontaan gegroeide netwerken. Een over langere tijd goed presterend organisatie heeft geleerd de informele organisatie te mobiliseren en tegelijkertijd de formele structuren in stand te houden en aan te vullen. Beide componenten zijn complementair. Hoe effectief dit 'leiden buiten de lijnen om' is, hangt af van de onderneming, wat ze doet en de omstandigheden waarin ze verkeert. Voor elke organisatie is die balans tussen formele en informele aansturing weer anders. Wie een goed evenwicht zoekt, moet zich in elk geval eerst verdiepen in (prestatie)doelen en -meting. De management uitdaging is om kwantitatieve maatstaven te hanteren zonder dat de organisatie last heeft van verkeerd toegepaste formele controles.

Bottom-up veranderingen beklijven beter  (index...)
Doordat duurzame organisaties betrokken medewerkers nodig hebben, beklijft een bottom-up veranderingsstrategie beter dan eentje die van bovenaf opgelegd is. Dit stellen organisatie-adviseurs bij Twynstra Gudde. Uit de studie van Twynstra Gudde blijkt trouwens dat 12 van de 16 onderzochte bedrijven een top downaanpak hanteert en daarmee niet duurzaam verandert. Er kunnen tien succesvolle bottom-up veranderaanpakken onderscheiden worden. Dit zijn: 1) het vertellen van verhalen; 2) het inzetten van metaforen en analogieën; 3) het onderzoeken van de geschiedenis; 4) het waarderend verkennen en vernieuwingen realiseren; 5) het zoeken naar patronen; 6) reflectief leren; 7) survey-feedback; 8) vierde generatie evaluatie; 9) zeggen wat je denkt en 10) het woord bij de daad voegen. De auteurs doen organisaties zeven aanbevelingen om te veranderen: 1) management en medewerkers moeten een passende rol krijgen in de verandering; 2) er moet veel interactie zijn met de betrokkenen; 3) onzekerheid moet geaccepteerd, niet gereduceerd worden; 4) het management moet positief en consistent zijn in alles; 5) belangrijk is veel aandacht te besteden aan mensen en wat zij belangrijk vinden; 6) het management moet een voorbeeldfunctie vervullen en 7) het is zaak zo weinig mogelijk papier te produceren.

Vrouw heeft geen afkeer van financiële afhankelijkheid  (index...)
In tegenstelling tot de algemene percepties, hebben vrouwen er geen afkeer van financieel afhankelijk te zijn van een man. Dat is de conclusie van een onderzoek van de London School of Economics. Er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik meer vrouwen met een rijkere man huwen dan in de jaren veertig van de vorige eeuw. Maar na decennia strijd voor een grotere gendergelijkheid durven vele vrouwen volgens het onderzoek niet toegeven dat ze liever huisvrouw zijn dan een succesvolle carrière uit te bouwen voor zichzelf. Uit het onderzoek is gebleken dat eind jaren veertig van de voorbije eeuw 20 procent van de vrouwen getrouwd was met een man, die een beduidend hoger opleiding dan henzelf had gekregen. Dat percentage was in de jaren negentig verder gestegen naar 38 procent. Onderzoekers merken op dat vrouwen het huwelijk als een alternatief of supplement voor een professionele carrière beschouwen. Symmetrische gezinsrollen, waarbij man en vrouw op een gelijke basis de zorg voor kinderen, huishoudelijke taken en inkomen delen - zijn volgens het onderzoek weliswaar populair bij de hoger opgeleide elite, maar niet het ideaal dat door de meeste echtparen wordt nagestreefd. De onderzoekster voegt er aan toe dat de mannelijke dominantie in het bedrijfsleven niet te wijten is aan het glazen plafond, maar wel aan de beperkte professionele ambities van vele vrouwen. Maatregelen voor een betere combinatie tussen werk en gezin zullen er niet toe leiden dat het glazen plafond zal worden doorbroken. Ook het verplicht instellen van quota voor vrouwelijke bestuursleden binnen bedrijven is volgens het onderzoek onrealistisch. Politici vergissen zich wanneer ze veronderstellen dat gelijke mogelijkheden ook zullen leiden tot een evenwichtige invulling van de tewerkstelling.

Ontbijt blijft bij Nederlander voorop staan  (index...)
Het ontbijt blijft bij de Nederlander voorop staan. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. Ondanks geluiden dat mensen steeds minder vaak ontbijten, blijkt toch acht op de tien gezinnen in de ochtend te ontbijten. Het onderzoek werd vorig jaar uitgevoerd onder Nederlandse gezinnen met kinderen tot en met 15 jaar in opdracht van ontbijtgranenfabrikant Kellogg's. Daaruit blijkt dat ontbijten in de top 3 staat van favoriete ochtend rituelen. Dit geldt voor zowel ouders als kinderen. Dit biedt kansen voor retailers. Zo kunnen ze aandacht besteden aan acties rondom ontbijtproducten of cereals. Er zijn echter nog veel meer kansen voor retailers te zien op het gebied van voedingsproducten. Zo blijft de markt van maaltijdvervangers groeien. Met name portieshakes, maaltijdrepen en drinkmaaltijden zijn in trek. Dit blijkt weer uit cijfers van Nielsen Nederland. Om de consument gezonder te laten eten, zetten de supermarkten echter weinig middelen in. Uit de eerste folders van het nieuwe jaar blijkt dat steun vanuit supermarkten om gezonder te eten er niet in zit. De supermarkten vinden dit de eigen verantwoordelijkheid van de consument. Bovendien wenst de consument na de maand december vooral promotieacties. Toch is het Convenant Gezond Gewicht in het leven geroepen om het gewicht van de Nederlander te beperken.

Eén op drie Nederlanders bekijkt content via diverse schermen  (index...)
Van de Nederlanders bekijkt en verwerkt een derde content via meerdere schermen. Adverteerders moeten beter op hun wensen in spelen. Uit onderzoek van Microsoft
Advertising en twist blijkt dat van deze groep de helft over een spelcomputer beschikt. Consumenten die zowel tv, internet, laptop, pc en mobiele telefoon zeer regelmatig gebruiken, worden aangeduid met 'multiscreener'. De multiscreener komt voor in alle lagen van de bevolking maar er is een oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar. De multiscreener is tevens significant vaker een hoogopgeleide man. Ze zijn online bovengemiddeld vaak bezig met twitteren, shoppen, programma's bekijken en reageren op weblogs. De tijd die multiscreeners besteden aan het bekijken van video's gaat ten koste van het lineaire tv-kijken. Van de jongeren zegt 96% dat de televisie net zo goed de deur uit kan. De mobiele telefoon achten ze wel onmisbaar. Van de respondenten zegt 34% dat ze een betere indruk krijgen van de afzender als de content via diverse beeldschermen beschikbaar wordt gesteld. Ruim drie kwart (79%) ervaart dat bij campagnes de inhoud niet op alle schermen te bekijken of beluisteren is.

'Centered leadership' is effectiever  (index...)
Leidinggevenden kunnen nog succesvoller zijn in hun werk en in hun leven door uit te gaan van een leiderschapsmodel dat draait om het vinden van de eigen kracht en het verbinden met anderen. Dit principe heet 'centered leadership' en is ontwikkeld aan de hand van een studie onder meer dan 140 leidinggevenden. Samen met inzichten uit de neuropsychologie, evolutionaire biologie, organisatiekunde en psychologie zijn uit dit onderzoek vijf principes gedestilleerd die in samenhang met elkaar leiden tot een betere professionele performance en een hogere mate van tevredenheid in het leven. Deze vijf principes zijn het vinden van zin en betekenis in het werk, het converteren van negatieve emoties in productieve actie, het aanwenden van verbindingen en gemeenschap, handelen in riskante situaties en het behouden van de energie die nodig is om te veranderen. Uit een recente studie van McKinsey Global Survey onder executives blijkt dat een leidinggevende, die over minstens een van deze competenties beschikt, tweemaal zo goed in staat is om effectief leiding te geven tijdens een verandering. Leidinggevenden die over meer dan een van de vijf competenties beschikken, blijken viermaal zo effectief.

Service heeft invloed op bedrijfsimago  (index...)
De service van een bedrijf heeft invloed op het bedrijfsimago. Een recent onderzoek van ProAssist, specialist op het gebied van after sales, toont dit wederom aan. In het onderzoek is gekeken naar de effecten van service op het imago van een organisatie. In totaal werden de antwoorden van 500 respondenten gebruikt voor het rapport. Van alle respondenten gaf bijna 96% aan slechte service een directe reden te vinden om geen klant meer te zijn bij een bedrijf. 83% gaf aan bij een goede afhandeling van een klacht en een goede service wel klant te blijven. Volgens ceo van ProAssist, zijn er meerdere manieren voor bedrijven om om te gaan met een klacht. Zo is het repareren van een product binnen de garantietermijn niet erg gericht op de service. Dit wordt gewoon door de klant verwacht. De manier waarop het bedrijf echter handelt kan wel van invloed zijn op het imago. Een bedrijf dat bij een kapot product binnen een paar uur een vervangend product kan regelen, zal positief beoordeeld worden. Servicemedewerkers kunnen ook voor een positief imago zorgen. Minstens 75% van de klanten zegt vrolijk te worden als ze te woord worden gestaan door hartelijke servicemedewerkers.

Persoonlijkheid is maatgevend voor latere carrière  (index...)
Niet de opleiding, maar de persoonlijkheid is maatgevend voor de latere carrière. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Gent. Hoewel de meesten als eerste baan iets kiezen wat bij de studie past, maakt het voor het latere loopbaanpad veel meer uit of iemand bijvoorbeeld intro- of extravert is. Persoonlijke gebeurtenissen zijn ook van invloed, maar over het algemeen slechts in beperkte mate. Het onderzoek geeft een aantal loopbaanwendingen aan, die helemaal niet zo vreemd zijn gezien de persoonlijkheid van degene in kwestie, zoals een ingenieur die docent werd en een psycholoog als bankier. Het onderzoek is een vervolg op dat van professor Filip de Fruyt uit 1994. De door hem onderzochte groep is door de onderzoeker nog eens opgezocht, om te zien of de loopbaanvoorspellingen van De Fruyt zijn uitgekomen. De conclusie is dat mensen van trouwen en kinderen krijgen wel wat rustigere werknemers worden, maar dat de extraverten nog steeds meer verdienen dan introverten en stressbestendigen nog altijd meer plezier in hun werk hebben dan mensen die snel in paniek raken.

De kracht van lichaamshouding  (index...)
Veel is geschreven over lichaamshouding. Wie groot is komt van nature dominant over; wie zich groter voordoet dan hij in werkelijkheid is, wordt door anderen ook behandeld alsof hij groter of sterker is. Rechtop lopen is belangrijk, leren we van jongsaf aan, want dat beïnvloedt niet enkel hoe een persoon zichzelf ziet; het beïnvloedt ook de manier waarop we door anderen worden behandeld.
Twee onderzoekers van de Northwestern University in Illinois wilden weten in welke mate lichaamshouding zich verhoudt tot die andere ego-booster: managementverantwoordelijkheid. In hun bevindingen - gepubliceerd in Psychological Science - komen ze tot een opmerkelijke conclusie. De onderzoekers onderwierpen 77 studenten aan een reeks tests. Eerst moesten ze een vragenlijst invullen met betrekking tot hun leiderschapscapaciteiten. Daarna werd aan de helft van de deelnemers verteld dat ze - op basis van de uitslagen van die test - in een volgend experiment als manager zouden fungeren, de andere helft als ondergeschikten. Terwijl ze op de start van het nieuwe experiment zaten te wachten, moesten ze deelnemen aan een ergonomisch onderzoek, waarbij ze in een bepaalde houding 3 tot 5 minuten in een speciale stoel moesten plaatsnemen. De helft van de deelnemers moest gebogen zitten, met de schouders naar voren en de handen onder de dijen geschoven. De andere helft zat in een uitvergrotende houding, met de benen gespreid en de armen naar buiten reikend. Wat de deelnemers niet wisten, was dat beide tests irrelevant waren, want met de uitslagen van de leiderschapstest werd geen rekening gehouden en de egonomische test. In de volgende test moesten de deelnemers een aantal fragmenten van een zin volledig afmaken met het eerste wat in hen opkwam. Zeven van die fragmenten hadden betrekking op macht. Telkens een deelnemer een fragment volledig maakte met een machtswoord (leid i.p.v. bereid) kreeg hij een punt. Opmerkelijk genoeg scoorden de deelnemers die te horen hadden gekregen dat ze als manager zouden fungeren niet beter dan die die dachten dat ze ondergeschikten zouden zijn. Maar de manier waarop ze in de ergonomische stoel hadden moeten zitten maakte wel een verschil ongeacht of ze manager of ondergeschikte zouden zijn. De respondenten die in de uitvergrotende houding hadden gezeten scoorden gemiddeld 3,44 punten, zij die voorovergebogen hadden gezeten scoorden niet hoger dan gemiddeld 2,78 punten. Tenslotte testten de onderzoekers drie andere machtsgerelateerde zaken. In alle drie deze gevallen kozen de deelnemers die in de uitvergrotende houding hadden gezeten vaker voor een actieve optie dan zij die voorvergebogen hadden gezeten. Conclusie van de onderzoekers luidt: wie kaarsrecht loopt met opgeheven hoofd krijgt niet enkel respect van anderen, hij heeft ook meer respect voor zichzelf.

Wie even veel bezit als een ander toont graag meer  (index...)
Een argument dat vaak wordt gebruikt om economische ongelijkheid aan te vechten is dat het de basis vormt van een ondoordacht uitgavepatroon. Mensen proberen namelijk graag rijke mensen na te bootsen. Maar is dat wel zo? Onderzoekers namen de proef op de som en publiceerden hun bevindingen in de studie "Getting Ahead of the Joneses: When Equality Increases Conspicuous Consumption Among Bottom-Tier Consumers". Beiden komen tot een verbazende conclusie, namelijk dat het tegenovergestelde waar is. Wanneer mensen een relatief gelijke koopkracht hebben worden (status)aankopen aantrekkelijker, omdat zowat elke aankoop hen meer aanzien geeft dan hun gelijken. In een experiment vroegen beide onderzoekers een aantal deelnemers om zich in te beelden dat ze beslissingen moesten nemen omtrent de aankoop van een flat-screen tv en bloemenstruiken. De deelnemers kregen ook te horen welke de economische situatie van anderen was. In één scenario werd aan de deelnemers verteld dat die anderen ongeveer even veel bezaten als zij zelf. In het ander geval dat de anderen veel meer bezaten dan zij zelf. Volgens de onderzoekers gingen deelnemers veel makkelijker tot nieuwe aankopen over wanneer ze hoorden dat de anderen ongeveer even veel bezaten als zij zelf. Conclusie: indien ongebreidelde uitgaven het probleem zijn, dan is een grotere economische gelijkheid zeker niet de oplossing.

Topmannen hebben generieke kenmerken en loopbaanpaden gemeen  (index...)
Het hebben van een mentor is een randvoorwaarde voor een executive die hogerop wil komen. Maar ook hard werken, naar het buitenland om ervaring op te doen, netwerken en fouten durven maken. En last but zeker not least: de ambitie om een alfa mannetje te zijn. Volgens Jeroen Smit, auteur van boeken over ABN Amro en Ahold, en kenner van het grote bedrijfsleven staat voor de echte topmanager alles in het teken van het werk en is hij 24 uur per dag bezig met zijn netwerk en zijn relaties: van feestjes en borrels tot en met de sport van de kinderen. Vrijwel elke topman heeft een periode als trainee doorlopen waarin ze verschillende functies binnen het bedrijf bekleden. Die talenten worden door het bedrijf keihard afgerekend op de resultaten. Wie heeft het meest verdiend in een bepaalde periode? Volgens topman van Unilever, kenmerken topmensen zich door vaak dezelfde karaktertrekken, namelijk ze willen altijd leren en zichzelf verbeteren. Om de top te bereiken is het volgens de Unilever-baas noodzakelijk om de persoonlijke leercurve zo steil mogelijk te houden. De buitenland ervaring is een must voor topmensen. Een topmanager kan daar laten zien wat hij kan: buitenlandse vestigingen kampen immers vaak met problemen die in Nederland al lang zijn opgelost.

Klant met smartphone weet meer dan winkelpersoneel  (index...)
Smartphones nemen in de winkel omgeving een steeds meer belangrijke plaats in. Dat is de conclusie van een onderzoek van Motorola. Daarbij wordt opgemerkt dat volgens voorspellingen smartphones eind dit jaar de meerderheid van de mobiele telefoonmarkt zullen vertegenwoordigen, wat volgens Motorola inhoudt dat steeds meer consumenten tijdens het winkelen toegang zullen hebben tot retailsites, sociale netwerken en applicaties. Volgens Motorola heeft dat aspect een belangrijke impact op de efficiëntie van het winkelpersoneel, vooral bij retailers die onvoldoende hebben geïnvesteerd in technologie. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent van het winkelpersoneel tijdens de voorbije eindejaarsperiode het gevoel heeft gehad dat de klanten meer toegang had tot informatie dan zijzelf. Bovendien gaf 87 procent van de retailers toe dat het voor shoppers gemakkelijker is geworden om elders een beter aanbod te vinden. Bij de consumenten die de winkel verlaten zonder iets gekocht te hebben, zou 39 procent opstappen omdat ze op hun smartphone ontdekken dat er elders aantrekkelijker voorwaarden worden aangeboden. Motorola merkt dan ook op dat retailers er moeten voor zorgen dat ook hun personeel optimaal toegang krijgt tot real-time informatie, zodat de interactie met de consument geoptimaliseerd zou kunnen worden en de consumenten tevredenheid zou kunnen worden opgedreven.

Beoordelingsgesprekken zijn dodelijk voor de motivatie  (index...)
Hoewel werkgevers graag de indruk wekken dat beoordelingsgesprekken goed bedoeld zijn, zijn dit soort gesprekken dodelijk voor de motivatie van weldenkende werknemers. Dat de jaarlijkse ronde beoordelingsgesprekken schadelijk is, stelt eigenaar van trainingsbureau Trust Leadership en auteur van het boek 'Motiverende functionerings- en beoordelinggesprekken'. Hij ziet eigenlijk alleen maar demotivatie-effecten, zelfs wanneer de beoordeling gunstig is: want dan is er weer gesteggel of een beoordeling een 4 of een 5 moet zijn. Niet alleen worden er veel beoordelingsfouten gemaakt, het systeem van procedureel beoordelen op een vastgelegd moment in het jaar strookt ook allerminst met de belangrijkste uitgangspunten van Het Nieuwe Werken, namelijk zelfsturing en zelfmotivatie. Uit een studie blijkt dat 29% van de werknemers ontevreden is over het jaarlijkse beoordelingsgesprek, en stelt 25% dat er geen concrete actieplannen worden ontwikkeld. Ten slotte vindt 23% dat leidinggevenden geen inzicht hebben in hun competenties en doelstellingen. Leidinggevenden denken daar veelal weer anders over: maar liefst 94% denkt dat werknemers de gesprekken als nuttig ervaren en 95% denkt een goed inzicht te hebben in de competenties van de werknemer.

Assertieve vrouw dreigt promotiekansen te missen  (index...)
Vrouwen die promotie willen maken, moeten aan de verleiding weerstaan om zich als mannen te gedragen. Dat is een conclusie van een onderzoek van de George Mason University uit de Amerikaanse staat Virginia. Vrouwen die zich agressief gedragen, blijken volgens de onderzoekers minder kans te hebben om carrière vorderingen te maken dan collega's die hun vrouwelijke eigenschappen bevestigen. De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers eerdere studies, waarbij aangetoond werd dat zelfvertrouwen en assertiviteit bij vrouwen niet stimulerend werken voor bevorderingen. De resultaten, die feministen wellicht tegen de borst zullen stuiten, geven aan dat vrouwen zich in de mannelijke zakenwereld ook best vrouwelijk gedragen indien ze carrière willen maken. Het is opmerkelijk dat eigenschappen zoals zelfvertrouwen en assertiviteit, die bij mannen bijzonder op prijs worden gesteld, ambitieuze vrouwen bestraffen omdat ze niet vrouwelijk genoeg zijn en als minder aantrekkelijke karaktertrekken worden beschouwd. De onderzoekers stellen dat vrouwen met een bazige houding na verloop van acht jaar minder vaak promotie gemaakt bleken te hebben dan seksegenotes met een vrouwelijker karakter. Bij mannen bleken diezelfde bazige eigenschappen echter wel tot promoties hebben geleid. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen wel promotie gemaakt bleken te hebben wanneer ze pogingen hadden ondernomen om hun assertiviteit af te zwakken of te verbergen. Een stereotiep mannelijk gedrag kan volgens onderzoeksleider dan ook schade toebrengen aan de carrièrekansen van de vrouw.

(c) 27 Mei 2020 Vos Interim