x

Nieuwsbrief april 2011


Geachte mevrouw/heer, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS INTERIM. Is de nieuwsbrief wellicht interessant voor uw netwerkcontacten? Inschrijven kan via www.vosinterim.nl

Beter slechte publiciteit dan geen publiciteit?  (index...)
Nadat de Britse komiek Sacha Baron Cohen in zijn rol van Borat zijn vermeend geboorteland Kazachstan finaal belachelijk maakte (hij zong o.a. een couplet van het volkslied van dat land als volgt: "Kazakhstan's prostitutes cleanest in the region/ Except of course for Turkmenistan's."), steeg het aantal mensen dat informeerde naar de reismogelijkheden naar dat land in het daaropvolgende jaar met zo'n 400%. Beter slechte publiciteit dan geen publiciteit? Flauwekul, vraag maar aan Toyota dat sinds het miljoenen wagens moest terugroepen, nu ook de verkoop in elkaar ziet stuiken. De Stanford University's Graduate School of Business , vond de stelling toch een nader onderzoekje waard en komt tot gemengde conclusies. In het onderzoek werd eerst gekeken naar de rangschikking van de best verkochte boeken in de New York Times. Wat bleek? Bekende schrijvers die goede kritieken in de pers hadden gekregen over een nieuw boek zagen hun verkopen met gemiddeld 42% stijgen. Slechte kritieken deden de verkoop dan weer met 15% dalen. Totaal onbekende schrijvers daarentegen zagen hun verkopen met een derde stijgen, eens hun boek in de Times was vermeld geweest, ongeacht of de kritiek positief of negatief was. De onderzoeker ontdekte dat kleine bedrijven, die proberen hun plaats te verdienen in overbevolkte markten, baat hebben bij eender welke aandacht. Dat zou kunnen komen omdat slechte kritiek over onbekende merken sneller in ons brein vervaagt dan de algemene kennis over het product zelf. Wanneer een consument bijvoorbeeld te weten komt dat de baas van het bedrijf een notoire schuinmarcheerder is, zullen ze het merk herkennen zonder zich juist te herinneren waarom. Negatieve informatie omtrent grote bedrijven daarentegen blijft langer in het hoofd van de consument hangen. Toch zijn er natuurlijk grenzen aan bovenstaande theorie. Vitaly Borker, de stichter van online-optiek DecorMyEyes, probeerde zijn zaak onder de aandacht van het grote publiek te krijgen door ontevreden klanten zeer onbeleefd te woord te staan en een aantal ervan zelfs fysiek te bedreigen. Volgens Borker had deze handelswijze hem in de Google-zoekresultaten naar de top van de rangschikking gekatapulteerd. Maar zijn briljant bedacht plan keerde zich uiteindelijk tegen hem. Borker zit sinds december in de gevangenis.

Stress valt te hanteren  (index...)
Stress valt te hanteren, volgens de Belgische psychiater Theo Compernolle. Hoewel altijd wordt gezegd dat stress slecht is voor de gezondheid, hoeven hoge pieken van stress geen probleem te vormen. Als iemand de kans pakt om te herstellen van deze piekperiode, is er geen vuiltje aan de lucht. Alleen bij langdurige stress treden er problemen op. Die problemen schuilen in de aanmaak van cortisol. Cortisol is een hormoon dat onder meer de signalen van het lichaam onderdrukt die er even minder toe doen wanneer je bijvoorbeeld op de vlucht bent voor iets of iemand. De signalen die dan onderdrukt worden zijn onder meer hongergevoelens. Volgens psychiater Bram Bakker, eveneens auteur van Runningtherapie, zegt de wetenschap dat cortisol verantwoordelijk is voor de klachten die horen bij langdurige stress. Te denken valt aan concentratiestoornissen, geheugenproblemen, slecht slapen en depressies. Cortisol breekt verder glucose af in onder meer spieren, wat op de langere termijn schadelijk is voor de gezondheid. Dergelijke problemen zijn te voorkomen door te letten op de ademhaling. Door rustiger en meer bewust adem te halen ontspant iemand beter en wordt de stress losgelaten.

Bedrijven gebruiken maar mondjesmaat managementinformatie  (index...)
Binnen bedrijven kan veel beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare informatie bij het nemen van beslissingen. Bijna 50% van de managers zegt de informatie over klanten en bedrijfsprocessen te gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen, zo blijkt uit een enquête van Well-founded onder ruim 200 managers. 32% van de ondervraagden verwacht klanten beter te kunnen helpen op basis van de beschikbare informatie. Het is vreemd dat de helft laat weten dat de beschikbare informatie niet helpt bij het nemen van beslissingen, met name gezien het feit dat organisaties in 2009 alleen al voor meer dan 7,5 miljard euro hebben geïnvesteerd in informatiesystemen. Informatie bepaalt in toenemende mate het concurrentieverschil tussen marktleiders en –volgers, aldus Well-founded. De informatie die managers wel in bezit hebben, laat te wensen over. Deze draagt niet of bijna niet bij aan het beter van dienst zijn van de klanten. Ook ontvangt 20% van de managers de informatie meestal te laat. 46% noemt de voor handen zijnde informatie niet betrouwbaar en maar 45% is tevreden over de eigen informatie afdeling. Ondanks de negatieve uitkomsten zijn aanzienlijke investeringen niet meteen nodig om te bekijken of data in bedrijfsinformatiesystemen waardevolle informatie herbergt. Wel moet de beschikbare informatie uit de database worden gehaald en worden gebruikt om de klanten beter te bedienen.

Bedrijfsleven scoort onvoldoende op maatschappelijk gedrag  (index...)
Nederlandse consumenten zijn van mening dat het bedrijfsleven meer aandacht moet hebben voor mens, maatschappij en milieu. Het maatschappelijk gedrag is slechter dan een jaar geleden, zo blijkt uit de tweede meting van de Maatschappelijk Imago Monitor, samengesteld door SE Consulting en onderzoeksbureau Motivaction. De 30 grootste bedrijven scoorden eind 2009 gemiddeld een 5,6 tegen nu een 5,4. 83% van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maatschappij en milieu. 70% is van mening dat het de directe verantwoordelijkheid is van bedrijven hier goed mee om te gaan. 51% vindt dat bedrijven meer maatschappelijke taken moeten vervullen, tegen nog 43% in de vorige meting. De toename lijkt veroorzaakt door het terugtrekken van de overheid. De stelling dat het bedrijfsleven asociaal is, wordt door een kwart van de Nederlanders onderschreven en 34% wantrouwt de goede bedoelingen van bedrijven. Niet alles is negatief want 38% van de ondervraagden denkt dat bedrijven echt iets goeds willen doen en 41% is bewonderaar van bedrijven die zich inzetten voor de samenleving. Mensen verwachten dat de bedrijven vooral aandacht hebben voor aspecten die direct met de bedrijfsvoering te maken hebben, zoals gezondheid, natuur & milieu en welvaart. Ook denkt men dat de bedrijven zich richten op thema's als onderwijs, ontwikkelingshulp. Op het moment dat blijkt dat een bedrijf zich bezig houdt met dergelijke thema's, neemt de waardering ervoor fors toe.

Passieve mensen meer kans op overgewicht  (index...)
Mensen met een passieve persoonlijkheid hebben een hoger risico op overgewicht en daaraan gerelateerde ziektes als type 2 diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de onderzoekers zijn passieve persoonlijkheden wel beter te behandelen dan pro-actieve persoonlijkheden. Sommige mensen ontwikkelen snel overgewicht en type 2 diabetes. Anderen niet, ook al bevinden ze zich in een vergelijkbare situatie. Door deze individuele verschillen wordt de behandeling van aan overgewicht gerelateerde ziektes sterk bemoeilijkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder ratten, maar de resultaten zijn vergelijkbaar met die van mensen. De onderzoekster denkt dat de uitkomsten van haar onderzoek belangrijke gevolgen heeft voor de behandelingsmethoden van type 2 diabetes. Rekening houden met de interactie tussen de leefomgeving van de patiënt en zijn persoonlijkheidstype en kies een behandelingsmethode die daarbij past, geeft het onderzoek aan. In de praktijk is deze stap volgens de onderzoekers eenvoudig te nemen. Het type persoonlijkheid is makkelijk te achterhalen en zo krijg je een objectiever beeld van de benodigde behandeling. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je bij de behandeling van een meer passief persoon een dagelijks trainingsschema op moet stellen. Dan kunnen ze niet meer compenseren. Meer pro-actieve types zouden meer gebaat zijn bij sporten, waarbij ze de competitie met anderen kunnen aangaan.

HR-professionals niet overtuigd van selectiebeleid  (index...)
Van de HR-professionals is 28% er niet zeker van dat hun bedrijf momenteel de juiste mensen in dienst neemt. 25% zou het selectieproces willen opvoeren en daarbij toch betere selectiebeslissingen willen nemen, zo blijkt uit een enquête van HFMtalentindex, gehouden onder 320 HR-professionals. Uit de enquête komt verder naar voren dat veel HR-professionals op zoek zijn naar meer steun. Op het moment dat zij iemand aannemen, willen zij er zeker van zijn dat deze over de juiste kwaliteiten beschikt en willen ze voorkomen dat ze geschikte kandidaten ten oprechte niet aannemen. HFMtalentindex is van mening dat door de toenemend krapte op de arbeidsmarkt dit spanningsveld nog groter gaat worden, vooral bij de specialistische functies waarvoor er niet veel geschikte gegadigden zijn. Dat blijkt ook uit cijfers van de Intelligence Group, waaruit valt op te maken dat in 2015 ons land een tekort van 300.000 hoogopgeleiden zal hebben. In de zoektocht naar de juiste mensen, komen topkandidaten sneller bovendrijven. Zij zijn echter schaars. Het is dan ook zaak vooral zo goed mogelijk inzicht te hebben in de sollicitanten die niet direct geschikt of juist inadequaat lijken. Het is nodig om al in een vroege fase van het selectieproces een goed en compleet beeld te hebben van de kwaliteiten van de kandidaat.

Commissarissen vinden doorvragen bestuur moeilijk  (index...)
Commissarissen hebben veel moeite met het doorvragen bij het ondernemingsbestuur. Dit blijkt uit het onderzoek 'Iedere Raad van Commissarissen heeft zo zijn problemen' van de Governance University, een studie onder Nederlandse topcommissarissen. Volgens de geïnterviewden is het goed functioneren van toezichthouders dan ook sterk persoonsgebonden en zijn verstandige en scherpe mensen nodig. Dat betekent dat er tijd geïnvesteerd moet worden in de taken en dat nominatie commissies de juiste mensen moeten aanstellen. Ook vinden de respondenten dat er meer tijd en aandacht moet komen voor zelfevaluatie, de dynamiek en de diversiteit binnen de raad van Commissarissen. Het kennisniveau van de commissarissen is vaak gebrekkig en er is per definitie een informatieachterstand met betrekking tot het bestuur. Wat de omgang en samenwerking met het bestuur betreft, daarover zijn de respondenten duidelijk: codes zouden niet nodig moeten zijn, als iedereen zich een beetje normaal zou gedragen. De commissarissen vinden voorts een two-tier board beter dan een one-tier, behalve in tijden van nood. In dat geval leidt two-tier tot suboptimale situaties.

Effect van gebrek aan slaap is te berekenen  (index...)
Het effect van slaapgebrek op de prestaties is te berekenen. Een hoogleraar bij het Sleep and Performance Research Center in Washington, verwacht dat de nieuwe inzichten over slaap gevolgen zullen hebben voor de inzet van werknemers. Piloten, artsen en politieagenten denken dat slaap er bij hoort. Het is echter mogelijk om diensten zo te organiseren dat ze minder vermoeiend worden en werknemers minder fouten maken. In het menselijk brein is een gebied dat druk uitoefent om wakker te blijven. De druk is overdag sterker dan in de nacht. In een ander gebied wordt juist druk uitgeoefend om te gaan slapen. De druk wordt groter naarmate iemand langer wakker is of slaaptekort opbouwt. Als de druk te groot wordt vallen groepjes hersencellen op onvoorspelbare momenten uit. Dat is gevaarlijk, want een werknemer denkt dat hij nog best kan functioneren. Het prestatieniveau wordt echter variabel en onbetrouwbaar. Via een rekenmodel kunnen op basis van slaapgedrag en het werkschema iemands cognitieve prestaties worden voorspeld. Het Amerikaanse leger maakt reeds gebruik van een 'fatigue risk management system'.

Te weinig vrouwen hebben academische carrière  (index...)
Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland is met 12% niet alleen bijna het laagste van geheel Europa, met het schamele percentage worden ook de doelstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen niet gehaald. Nederland had zich in 2000 een streefcijfer van 25% gesteld, met de groei van een half procentpunt per jaar een lachwekkend streven. Dat er zo weinig vrouwelijke hoogleraren zijn, lijkt samen te hangen met de vreemdsoortige opbouw van een wetenschappelijke carrière. Een loopbaan aan een universiteit lijkt van toevalligheden aan elkaar te hangen doordat benoemingen aan de top plaatsvinden op voordracht, in een besloten benoemingscultuur, aldus een rapport van het Rathenau Instituut. Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat het bestaan van dergelijke hiërarchische old boys networks binnen universiteiten de promotiekansen voor vrouwen sterk verkleint. Mannen in benoemingscommissies blijken vaak onbewust te kiezen voor mannen, ook al vinden ze vrouwelijke sollicitanten even geschikt. Vrouwen blijken bovendien minder sterk geïnfiltreerd te zijn in wetenschappelijke netwerken.

Visie- en strategieontwikkeling is creatief groepsproces  (index...)
De behoefte aan visie- en strategieontwikkeling doet zich vooral voor wanneer er geen vertrouwde manier is om de wereld en onvoorspelbaarheid tegemoet te treden. Dit stelt Gerhard Schwarz van Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Volgens Gerhard Schwarz betekent dit in het geval dat er geen sense of urgency is, dat een visie- en strategietraject bij bestuurders en managers doorgaans weinig effect zal hebben. Schwarz ziet het visie- en strategieproces als een groepsproces van sensemaking waarbij het gaat om te komen tot een gemeenschappelijk mentaal model van het probleem en van de context waarbinnen het probleem zich manifesteert. Een groep probleemoplossers wordt het meest creatief wanneer er sprake is van psychologische veiligheid. Belangrijk is dat het probleem bij de groepsleden een gevoel van 'approach behaviour' genereert, en niet van 'avoidance'. Een belangrijk, maar onderbelicht thema in deze is de omgang met macht. Macht speelt namelijk een belangrijke rol in de genoemde processen. Enerzijds kan macht sensemaking negatief beïnvloeden en blokkeren, aan de andere kant is macht inherent aan het politieke proces van besluitvorming.

Newsjacking is nieuwe social media trend  (index...)
Het verwerken van 'breaking news' in sociale netwerksites is een nieuwe ontwikkeling waar veel van verwacht wordt. De kunst van het meeliften op de actualiteit staat ook bekend als newsjacking. Facebook en Twitter scoren er miljoenen hits per dag mee. Het bureau Iris Worldwide beschrijft newsjacking als een fenomeen waarbij reclamebureaus en bezoekers binnen enkele uren reageren op een 'trending wave' aan nieuwsonderwerpen en hun bijdragen razendsnel via social media verspreid zien worden. Een reclameboodschap heeft meer impact door mee te liften op wat veel mensen op een specifiek moment bezighoudt, is de gedachte. De reclame wordt er indringender door en valt meer op. Iris Worldwide zit de newsjacking trend al maanden op de hielen via de blog Urgent Genius en bracht een aantal succesvolle toepassingen van over de hele wereld bijeen, zowel branded als niet-branded. Ook testte het bureau zelf newsjacking uit om zo beter op de trend in te kunnen spelen voor klanten.

Nederlander sport steeds vaker individueel  (index...)
De Nederlander sport steeds vaker op individuele basis. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Rapportage Sport 2010. Dit rapport is de vierde in een reeks sinds 2003. Het rapport wordt gemaakt in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is betrokken bij het rapport. Volgens de onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn mensen in Nederland steeds meer gaan sporten in de afgelopen jaren. Dit is echter niet ten goede gekomen van sportverenigingen, fitnessondernemingen of andere sportclubs. Volgens het onderzoek blijven fietsen en wandelen de meest beoefende vormen van lichaamsbeweging bij de Nederlander. Sommige Nederlanders kiezen daarbij voor een combinatie van een individuele sport als hardlopen met een sport in clubverband. Met name het hardlopen is een sport die steeds vaker individueel wordt beoefend. Gemiddeld lopen ongeveer 4 miljoen Nederlanders hard. Sportverenigingen groeien echter nog wel, met name voetbal, hockey en golf zijn in trek. Fitness is ook een snelle groeier, maar deze sector is ook sterk in beweging door het overaanbod op fitnessgebied.

Bijna twee derde werknemers is ontevreden over manager  (index...)
Bijna twee derde (63%) van de werknemers is ontevreden over zijn manager, zo blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl. Van de respondenten meent 41% dat de manager te weinig aandacht voor hen heeft terwijl 22% juist vindt dat de manager zich te veel met hen bemoeit. Iets meer dan een derde (34%) van de managers voelt zich niet gesteund door hun leidinggevende. Frank Walter, docent management aan de RUG, constateert dat bedrijven agressief leiderschap tolereren omdat het op korte termijn succesvol is. Op lange termijn is het alleen maar schadelijk en kostbaar. Ziekmeldingen worden door een agressieve stijl van leidinggeven opgevoerd, terwijl de arbeidsproductiviteit daalt. Robert Jan Blomme, hoofd docent management en organisatie aan Nyenrode Business Universiteit, meent dat leiders te veel worden geïdealiseerd. Talloze boeken over leiderschap worden bestsellers en bij succesvolle multinationals zijn de ceo's ware sterren. Dat voert de druk op managers alleen maar op. Ze denken dat ze de grote roerganger moeten zijn die voor alles een oplossing heeft. Een goede leider schept de voorwaarden waaronder anderen hun werk kunnen doen en maakt zich afhankelijk van de medewerkers en hun vaardigheden.

Ondernemers MKB tonen grote maatschappelijke betrokkenheid  (index...)
Ondernemers uit het MKB blijken een grote maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De Zaak, ING Economisch Bureau en Metro ondervroegen ruim 500 ondernemers. Van hen levert meer dan 80% een bijdrage aan het verenigingsleven, het aanbod van stageplaatsen of goede doelen. Zes van de tien ondernemers steekt tijd en geld in maatschappelijke activiteiten omdat het simpelweg leuk is of omdat ze iets willen terugdoen voor de samenleving. Een kwart oppert dat gezamenlijk ergens de schouders onder zetten gunstig is voor teambuilding, nieuwe contacten oplevert en imagoverbetering oplevert. De helft van de ondernemers die maatschappelijk betrokken is, besteedt daar wekelijks minstens 1 uur aan en een kwart spendeert minstens drie uur per week. Meer dan drie kwart (79%) van de ondernemers is het eens met de stelling dat werknemers die maatschappelijk betrokken zijn meer waard zijn voor de onderneming. Slechts 15% is het eens met de stelling dat medewerkers die vrijwilligerswerk verrichten minder flexibel inzetbaar zijn. Van de respondenten wisselt 81% kennis en ervaring uit met anderen en 30% nodig scholieren en studenten uit op het bedrijf.

Nederlanders kunnen niet zonder internet  (index...)
Nederlanders kunnen niet meer zonder internet. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Bureau ING. Een kwart van internet bezoekers zegt niet meer zonder sociale media te kunnen. Een maand de krant niet lezen of minder televisie kijken is voor de ondervraagde Nederlanders uit dit onderzoek daarentegen geen probleem. Naast het consumeren van nieuws en het onderhouden van zowel zakelijke als persoonlijke sociale contacten is internet goed voor sollicitaties. Tweederde van de 73 duizend ondervraagden zoekt online naar een nieuwe baan, op grote afstand gevolgd door de uitzend- en arbeidsbureaus. De krant wordt door slechts een op de tien werkzoekenden erbij gepakt, blijkt uit onderzoek.

(c) 3 April 2020 Vos Interim