x

Nieuwsbrief oktober 2007


Geachte mevrouw/ heer,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van VOS  (index...) Interim. Deze nieuwsbrief bevat interessante onderzoeksberichten op gebied van management en HRM, verzameld uit diverse media. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze gratis nieuwsbrief, dan kunt u dit onderaan kenbaar maken. Met vriendelijke groet, Martin Vos

Inzicht in resultaten moet beter  (index...)
Op basis van driehonderd interviews van MarketCap en SAS Business Intelligence onder grote organisaties, blijkt dat grote organisaties niet tevreden zijn met hun eigen informatievoorziening. De kwaliteit en efficiëntie voldoen niet. Vooral de voorspellende waarde wordt door zeventig procent van de ondervraagden als onvoldoende ervaren. Twee derde van de ondervraagden verwacht, ter verbetering van het strategisch management, de komende twee jaar meer gebruik te gaan maken van oplossingen op het gebied van business intelligence en corporate performance management.

Narcistische managers halen extreme resultaten  (index...)
Donald Hambrick, professor management aan de Pennsylvania State University en zijn collega Arijit Chatterjee hebben onderzocht welk effect narcistische managers van bedrijven hebben op de strategie en de resultaten van de onderneming, die zij leiden. De uitkomst van dit onderzoek: topmanagers die een heel hoge dunk van zichzelf hebben, zetten meer extreme en wisselvallige resultaten neer dan hun bescheiden collega’s. Omdat ze veel aandacht en applaus nodig hebben, verkiezen ze dramatische acties zoals grote overnames boven een geleidelijke groei. Gemiddeld gezien presteren narcistische leidinggevenden echter niet beter of slechter dan topmanagers met een kleinere eigenliefde. Verschillen in extremiteiten tussen beide type managers zijn echter wel hoger. Bij de narcistische manager worden i.t.t. de bescheiden manager stevige groei- en/of winstcijfers afgewisseld met enorme inkrimpingen en/of verliezen.

Rol van trends op strategievorming  (index...)
In een onderzoek van Ruigrok/NetPanel hebben negen op de tien respondenten aangegeven dat trends een rol kunnen spelen bij strategische beslissingen op gebied van communicatie, marketing en productontwikkeling. Slechts 19 procent heeft daadwerkelijk een externe trendwatcher ingeschakeld. In overige situaties worden openbare bronnen met betrekking tot trendwatching geraadpleegd.

Gezond gedrag belangrijk agenda onderwerp  (index...)
Werkgevers hebben de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel nadrukkelijk op de agenda staan bij het aannemen van nieuwe medewerkers en bij het beoordelingsgesprek. Dit wijst het HRpraktijk Panel-onderzoek onder 850 personeelsfunctionarissen uit. Iets meer dan de helft van de personeelsfunctionarissen spreekt medewerkers daadwerkelijk aan op ongezond gedrag tijdens werktijd. Ongeveer een kwart van de ondervraagden spreekt de medewerkers ook aan op ongezond gedrag buiten werktijd.

Werksfeer optimaal als baas op vakantie is  (index...)
Tot bovenstaande conclusie komt de Nationale Vacaturebank naar aanleiding van haar gehouden onderzoek bij werknemers die werken tijdens de vakantieperiode. Een andere uitkomst luidt, dat meer dan de helft van de ondervraagde werknemers ontevreden is met de geleverde kwaliteit van het aan collega’s overgedragen werk tijdens hun vakantie. Bij een kwart is de door collega’s geleverde kwaliteit van het overgedragen werk dermate slecht, dat men vindt dat ze eigenlijk niet op vakantie kunnen gaan.

Pensioenkennis bedroevend  (index...)
Werknemers hebben geen benul van hun eigen oudedagsregeling. Dit blijkt uit een onderzoek dat Zwitserleven heeft laten uitvoeren. De doorsnee werknemer (91 procent) weet niet welk rendement het eigen pensioenfonds maakt. Bijna de helft weet niet wat voor soort pensioen men zelf heeft: eindloon, middelloon of helemaal geen gegarandeerde uitkeringshoogte. Twee derde verdiept zich niet in de informatie over het eigen pensioen.

Stijgende ontevredenheid over offshoring  (index...)
Ernst & Young heeft op basis van haar jaarlijks onderzoek op het gebied van trends in de ict geconcludeerd, dat steeds meer directeuren, managers en professionals (1 op de 3 bij 600 ondervraagden) ontevreden zijn over de kwaliteit van het uitbesteden van ict-activiteiten naar lage lonenlanden. Ten opzichte van het vorig onderzoek is de ontevredenheid in relatieve zin met 16 procent gestegen. De belangrijkste reden voor offshoring is en blijft het kostenaspect. Tarieven liggen gemiddeld 68 procent lager in de lage lonenlanden. Het merendeel van de ict-uitstroom (66 procent) gaat naar India.

Tekort geschoold personeel grootste frustratie bedrijfsleven   (index...)
Onderzoek van accountantskantoor Arenthals Grant Thornton wijst uit, dat gebrek aan geschoold personeel in 2007 voor het eerst de grootste frustratie is voor de groeiambities van Nederlandse bedrijven. In voorgaande jaren was dit de combinatie van wet- en regelgeving en bureaucratie, die nu op de tweede plaats staat. Wereldwijd staat bureaucratie voor het vijfde achtereenvolgende jaar bovenaan. Vier op de tien ondernemingen in Nederland hebben inmiddels moeite met het vinden van voldoende geschoold personeel. Deze problematiek laat op basis van eerder onderzoek een stijgende lijn zien. In 2004 maakte nog maar 16 procent van het bedrijfsleven zich zorgen over het aantrekken van goed opgeleide arbeidskrachten.

Ontslag in TOP TIEN traumatische gebeurtenissen  (index...)
Ontslag staat in de top tien van de meest traumatische gebeurtenissen die iemand kan meemaken. Dit concludeert arbeidspsychologe Ellen Heuven van trainingsbureau Heuven & Co. Heuven deed onderzoek naar de gevolgen van ontslag. Het verlies van een baan kan leiden tot minder zelfvertrouwen, minder levensgeluk en een grote kans op depressie, apathie en angstaanvallen. Werkgevers besteden daar weinig aandacht aan. Heuven pleit voor meer aandacht vanuit de betrokkenen voor het psychisch welbevinden voor de (te) ontslagen medewerker. Hoe beter iemand zich voelt, hoe sneller men weer een baan zal vinden. Duidelijke communicatie en een rechtvaardige behandeling dragen hier aan bij. Voor mensen die ingesteld zijn op life time employment (voornamelijk generatie ouder dan 35 jaar) zal de schok van ontslag echter groter zijn, dan voor mensen die niet op life time employment ingesteld zijn. Dit is voornamelijk de generatie t/m 35 jaar. Jongeren zijn over het algemeen niet meer van plan bij één werkgever te blijven werken, waardoor ze minder geschokt zijn. De generatie ouder dan 35 jaar verdienen bij ontslag dan ook in principe meer aandacht en begeleiding.

Oudere kiest vaker voor het uitzendbureau  (index...)
Uit onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat steeds meer ouderen (45 jaar of ouder) aan de slag gaan via een uitzendbureau. Een kwart van deze oudere werknemers kiest bewust voor een tijdelijke baan. Ze hopen iets bij te dragen aan de maatschappij, maar willen ondertussen niet hun vrijheid verliezen. In 2006 was 12 procent van alle uitzendkrachten 45 jaar of ouder (90.000 mensen). Begin jaren negentig bedroeg dit rond 3 procent.

Extraverte medewerkers blijken productiever  (index...)
Onderzoek van de Cass Business School leert dat medewerkers die extravert en opgewekt zijn, positiever en meer betrokken zijn bij hun bedrijf, dan medewerkers die met een negatief gevoel door het leven stappen. De positieve instelling en betrokkenheid van de extraverte medewerker leidt tot een hogere productiviteit.

Techneut is liever vakman dan carrièremaker  (index...)
Alhoewel voor techneuten de banen voor het oprapen liggen, ontwikkelen zij zich bij voorkeur binnen één en dezelfde werkgever. Dit blijkt uit het ‘beste plek onderzoek’ (BPO) van onderzoeksbureau Expectra onder 450 technici naar hun gedrag op de arbeidsmarkt. De meeste ondervraagden groeien liever in hun vak i.p.v. te groeien in positie. Bovendien wordt de uitdaging in het werk hoger gewaardeerd dan het salaris.

Hogere arbeidsdeelname werkende moeder vraagt om cultuuromslag  (index...)
Het is niet realistisch te verwachten dat Nederlandse moeders op korte termijn veel vaker voltijds gaan werken. Zolang maatschappelijk de norm geldt dat het beter is zelf met de limonade klaar te zitten, dan om het eigen kind naar de buitenschoolse opvang te sturen, zullen moeders massaal de woensdag en de vrijdag vrij willen houden. Dit concludeert Saskia Keuzenkamp van onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van een gehouden maatschappelijk onderzoek.

Kantoorprinters vormen een gevaar  (index...)
Een team van Australische wetenschappers van de Queensland University of Technology concludeert naar aanleiding van hun onderzoek, dat kantoorprinters een gevaar vormen. Laserprinters stoten fijne tonerdeeltjes uit die net zo gevaarlijk zijn voor de longen als sigarettenrook. Bijna een derde van de geteste printers stoot een gevaarlijke hoeveelheid fijne tonerdeeltjes uit. Gezondheidswaarschuwing op het apparaat en duidelijke regelgeving van de overheid worden door de wetenschappers dringend geadviseerd.

(c) 3 April 2020 Vos Interim